Strona główna
Logo unii europejskiej

Spawarka orbitalna do rur kwasoodpornych (1 szt.) (finansowanie: leasing operacyjny)

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1167235

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.02.2019 nastąpiła zmiana jednego z parametrów znajdujących się w opisie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Charakterystyczne cechy urządzenia – minimalne parametry) :

Zapis pierwotny: Źródło max. 300 amper,
Zapis po zmianach: Źródło 300 amper,

W związku z powyższą zmianą zaktualizowano Załącznik 1- Formularz Ofertowy oraz wydłużono:
- Termin składania ofert do: 21.03.2019r.
- Termin otwarcia ofert nastąpi: 22.03.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019 r.
• osobiście lub listownie (wypełniony Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentacją rejestrową) na adres Zamawiającego:
FASPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rokicińska 156, 92-412 Łódź
z opisem na kopercie „Oferta na spawarkę orbitalną do rur kwasoodpornych”

lub

• w formie elektronicznej (skan wypełnionego Załącznika nr 1- Formularz Ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentacją rejestrową) na adres: biuro@faspol.pl
• w treści wiadomości wpisując „Oferta na spawarkę orbitalną do rur kwasoodpornych”

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z „Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.
Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

radoslaw.pietrykowski@faspol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Pietrykowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 790 030 538

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup spawarki orbitalnej do rur kwasoodpornych (1 szt.).
Spawarka musi służyć do spawania rur w sposób precyzyjny i estetyczny, ma to duże znaczenie przy wykonaniu planowanych w projekcie instalacji.
Kod CPV: 42662200-5
Nazwa kodu: Elektryczny sprzęt spawalniczy

Kod CPV: 42997000 - 1
Nazwa kodu: Maszyny do rurociągów

Charakterystyczne cechy urządzenia – minimalne parametry:
• Urządzenie przeznaczone do automatycznego spawania rur o średnicy do 200 mm.
• Źródło 300 amper,
• Chłodnica,
• Zamknięta głowica spawalnicza wyposażona w komplet zacisków do różnych średnic (9,52; 12,70, 15,88; ; 19,05; 25,40; 38,10; 50,80; 63,50; 76,20; 88,90, 101,60, 114,30.),
• Otwarta głowica spawalnicza do większych średnic w zakresie 101 – 272 mm,
• Podajnik drutu,
• Walizki transportowe,
• Miernik tlenu resztkowego,
• Reduktor trój wlotowy,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawarte są w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup spawarki orbitalnej do rur kwasoodpornych, która będzie służyła do spawania rur w sposób precyzyjny i estetyczny, ma to duże znaczenie przy wykonaniu planowanych w projekcie instalacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup spawarki orbitalnej do rur kwasoodpornych (1 szt.).
Spawarka musi służyć do spawania rur w sposób precyzyjny i estetyczny, ma to duże znaczenie przy wykonaniu planowanych w projekcie instalacji.

Kod CPV: 42662200-5
Nazwa kodu: Elektryczny sprzęt spawalniczy

Kod CPV: 42997000 - 1
Nazwa kodu: Maszyny do rurociągów

Charakterystyczne cechy urządzenia – minimalne parametry:
• Urządzenie przeznaczone do automatycznego spawania rur o średnicy do 200 mm.
• Źródło 300 amper,
• Chłodnica,
• Zamknięta głowica spawalnicza wyposażona w komplet zacisków do różnych średnic (9,52; 12,70, 15,88; ; 19,05; 25,40; 38,10; 50,80; 63,50; 76,20; 88,90, 101,60, 114,30.),
• Otwarta głowica spawalnicza do większych średnic w zakresie 101 – 272 mm,
• Podajnik drutu,
• Walizki transportowe,
• Miernik tlenu resztkowego,
• Reduktor trój wlotowy,

Dodatkowe informacje:
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancje udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcie w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
3. Wykonawca Zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczającą w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE)
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od was fizycznych i wad prawnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry urządzeń należy traktować jako parametry minimalne.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, (rozumianych jako inne o nie gorszych parametrach), a także lepszych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawarte są w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Kod CPV

42662100-5

Nazwa kodu CPV

Elektryczny sprzęt spawalniczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2019 r.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres min. 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): 6 tygodni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: a) – d) wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1- Formularz ofertowy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: a) – d) wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1- Formularz ofertowy.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: a) – d) wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1- Formularz ofertowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia- w tym wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.

Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: a) – d) wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1- Formularz ofertowy.

Dodatkowe warunki

1. Przedmiot zamówienia będzie finansowany w drodze leasingu operacyjnego
2. Firma leasingowa zostanie wybrana przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Złożenie oferty częściowej bądź wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.

Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry urządzeń należy traktować jako parametry minimalne.

Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą (lub zamówienia) w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 1 „Formularz ofertowy”, zwany dalej „Ofertą”, zawierający między innymi:
1. Pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
2. Cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT
3. Termin ważności oferty (wymagany min. 60 dni)
4. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od podpisania umwy
5. Okres gwarancji (wymagane min. 12 miesięcy od dnia dostawy)
6. Oświadczenie nr 1 oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
7. Oświadczenie nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
8. Potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia

Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Łączna cena oferty netto – 80 %
b) Okres gwarancji na urządzenie w miesiącach– 20 %

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę netto,
G – punkty za okres gwarancji

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

a) Kryterium: Łączna cena oferty netto – 80 %
Punkty zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:

C = ( Cmin / Cof) x 80

gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana łączna cena netto spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof – zaoferowana łączna cena netto danej oferty,
C – ilość punktów za łączną cenę netto przyznanych danej ofercie.


b) Kryterium: Okres gwarancji na urządzenia - 20 %
Wymagamy minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenia. Kryterium okres gwarancji na urządzenia liczony w miesiącach.
Punkty za niniejsze kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru:

G = (Gof / Gmax.) x 20
gdzie:
Gmax. – najdłuższy zaoferowany termin udzielonej gwarancji na urządzenia podany w miesiącach, jednak nie więcej niż 360 miesięcy (w sytuacji, w której oferent wskaże okres dłuższy aniżeli 360 miesięcy jako wartość przyjęty zostanie maksymalny określony przez zmawiającego okres równy 360 miesięcy),
Gof. – proponowany termin gwarancji na urządzenia podany w miesiącach w danej ofercie jednak nie więcej niż 360 miesięcy, (w sytuacji, w której oferent wskaże okres dłuższy 360 miesięcy jako wartość przyjęty zostanie maksymalny określony przez zmawiającego okres równy 360 miesięcy),
G – ilość punktów za udzieloną gwarancję na urządzenia podaną w miesiącach, przyznanych danej ofercie
S = C+G

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FASPOL SP. Z O.O.

Adres

Rokicińska 156

92-412 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7262649225

Tytuł projektu

Jednomodułowa mobilna instalacja do wytwarzania i przerobu furfuralu w miejscu generowania bioodpadów

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0051/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RYWAL- REC Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Łodzi, ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź, data wpływu: 19.03.2019 r., cena netto: 170 000 PLN
Liczba wyświetleń: 169