Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów ściernych (Elektrokorund 95A zwykły-brązowy) - Zapytanie ofertowe nr 77/2019

Data publikacji: 19.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2019

Numer ogłoszenia

1167209

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

32-050 Skawina, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3
z dopiskiem na kopercie: „Oferta dot. Projektu nr. POIR.01.01.01 00-0197/17-00, na dostawę Materiałów ściernych (Elektrokorund 95A zwykły-brązowy)”
lub w wersji elektronicznej, w pliku PDF (zeskanowany, podpisany dokument), przesłanym na adres e-mail: specodlew@specodlew.com.pl,

W tytule wiadomości należy podać: „Oferta dot. Projektu nr. POIR.01.01.01-00-0197/17-00, na dostawę Materiałów ściernych (Elektrokorund 95A zwykły-brązowy)”
Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie II, nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu dokumentów do firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o. o.

Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

specodlew@specodlew.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Maj, Tel. 12 63-49-501, e-mail: Wojciech.maj@specodlew.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 63-49-501

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Materiałów ściernych (Elektrokorund 95A zwykły-brązowy) dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Skawina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa Materiałów ściernych (Elektrokorund 95A zwykły-brązowy)na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie z WYMAGANIAMI SZCZEGÓŁOWYMI.

Przedmiot zamówienia

Oferta obejmuje dostawę Materiałów ściernych (Elektrokorund 95A zwykły-brązowy) z uwzględnieniem wymagań szczegółowych.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – Znajdują się w z załączonym osobno pliku
Koszt transportu powinien być wliczony w cenę zamówienia.

Kod CPV

14813000-3

Nazwa kodu CPV

Korund sztuczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 20 marca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent przedstawi oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą składnia ofert.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe adnotacje dotyczące kar umownych, warunków rozwiązania i odstąpienia od umowy oraz terminy płatności zostaną zawarte w treści umowy.

Informacje dodatkowe istotne na etapie zawarcia umowy
1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oferent samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz na stronie www Zamawiającego http://specodlew.pl/aktualnosci/.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnione Załączniki/Oświadczenia/Dokumenty, wymienione w rubryce Załączniki.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena (C)*
Waga kryterium w %: 100%
Metoda oceny kryterium:
(C min : C bad) x 100 x 100%
Maks. Il. Pkt. do zdobycia: 100 punktów
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nieodrzuconych (PLN.)
C bad – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

Uwaga: 1 % = 1 pkt
Maksymalna suma punktów: 100 punktów
* w przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w ostatnim dniu składania ofert.
Ocena ofert w ramach poszczególnych kryteriów zostanie dokonana poprzez
przyznanie odpowiedniej liczby punktów zgodnie z zasadami przedstawionymi
poniżej i opisanymi w kolumnie Metoda oceny kryterium.

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej liczby punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska ich najwyższą liczbę.

Wykluczenia

Do oceny ofert dopuszczone będą tylko te oferty i ci Oferenci, którzy spełniają w całości wymagania określone w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, zamieszczonego w formularzu oferty.
W przypadku, gdy Oferent bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW SP. Z O.O.

Adres

rtm. Witolda Pileckiego 3

32-050 Skawina

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

126349400

NIP

6792772602

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0197/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.P.U.H. KOS
Stanisław Kos
Ul. Toruńska 222
62-600 Koło
Liczba wyświetleń: 128