Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 7/2019/UE/1.2

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1167082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: SPLAST sp. z o.o. sp.k. 38 – 400 Krosno, ul. Lotników 13 w szczelnie zamkniętym opakowaniu/kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty/opakowania. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego określony w pkt. I zapytania ofertowego oraz opatrzyć dodatkowo zapisem o treści: Postępowanie nr 7/2019/UE/1.2. Nie otwierać przed terminem złożenia ofert. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2019 r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gronek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 13 43 738 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia obejmującego dostawę pozycji: Stacja kontroli wizyjnej detali po wtrysku – 1 szt. do zadania nr 2. Opracowanie technologii inteligentnego procesu montażu pojemnika S-BOXX.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Krosno Miejscowość: Krosno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawę pozycji: Stacja kontroli wizyjnej detali po wtrysku – 1 szt. do zadania nr 2. Opracowanie technologii inteligentnego procesu montażu pojemnika S-BOXX w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, 1.2 Badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, projekt nr RPPK.01.02.00-18-0048/17 pn. „Opracowanie nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych” o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000 euro w przypadku dostaw i usług.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia obejmującego dostawę pozycji: Stacja kontroli wizyjnej detali po wtrysku – 1 szt. do zadania nr 2. Opracowanie technologii inteligentnego procesu montażu pojemnika S-BOXX.
2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był nowy, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Ewentualne wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych producentów, typów materiałów, odniesienie się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe / parametry wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę materiałów i producentów materiałów na rozwiązania równoważne w stosunku do założonych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć.
4. Zamawiający wymaga udzielenia minimalnej obowiązkowej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.
5. Rysunki techniczne czy też modele 3D przykładowych detali stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dane te zostaną udostępnione tylko podmiotom, które zobowiążą się do zachowania poufności, podpisując stosowny załącznik w tym zakresie tj. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 7/2019/UE/1.2 ,,Zobowiązanie do zachowania poufności” i prześlą go na adres: e-mail:agronek@splast.com.pl

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
Planowany termin dostawy: najpóźniej do 30.06.2019 r.
Ostateczny termin dostawy zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania odpowiednich uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

DO UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU DOPUSZCZENI BĘDĄ WYKONAWCY SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA:

1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) zmiany harmonogramu realizacji – w przypadku otrzymania decyzji jednostki Kontraktującej projekt zawierającej zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany oraz wynikających z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją zarządzającą, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
b) zmiany terminu realizacji umowy wynikającej z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek.
c) na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany.
b) rezygnacji z części dostaw, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych dostaw.
3. Inne zmiany:
a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;
b) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny.
d) w przypadku konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych lub uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, których w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć
e) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
f) otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
g) zmiana warunków płatności, wysokości płatności częściowych za przedmiot umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w wersji kolorowej, w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i zawierać wszystkie elementy zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Załącznik nr 1. Formularz ofertowy – oryginał
2) Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – oryginał
3) Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym - oryginał
4) Załącznik nr 6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - oryginał
5) Aktualny dokument rejestrowy - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione (zgodnie z dokumentem rejestrowym), dokument wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem składania ofert
6) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty;
Szczegółowy opis wymagań w stosunku do dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy znajduje się w zapytaniu ofertowym.
7) Rysunki techniczne czy też modele 3D przykładowych detali stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dane te zostaną udostępnione tylko podmiotom, które zobowiążą się do zachowania poufności, podpisując stosowny załącznik w tym zakresie tj. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 6/2019/UE/1.2 ,,Zobowiązanie do zachowania poufności” i prześlą go na adres: e-mail:agronek@splast.com.pl

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto - 80 pkt.
Okres gwarancji - 20 pkt.
Razem: 100 pkt.
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ustalona wg wzoru:
S= Pi + Pc
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
Pi – punkty z kryterium cena brutto
Pc – punkty z kryterium okres gwarancji

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
I. Liczba punktów w kryterium „cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = (Cmin/Ci) x 80
gdzie
Pi - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena brutto”
Cmin – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita brutto oferty badanej.
Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę i podana w „Formularzu Ofertowym" - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


II. Okres gwarancji (podany w miesiącach).
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu Ofertowym załącznik nr 1 do ZO. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące.

Kryterium jest obliczane w następujący sposób:
0 pkt. - Wykonawca, który wskazał termin gwarancji na przedmiot zamówienia do 24 miesięcy włącznie
10 pkt. - Wykonawca, który wskazał termin gwarancji na przedmiot zamówienia dłuższy niż 24 miesiące ale krótszy niż 36 miesięcy
20 pkt. - Wykonawca, który wskazał termin gwarancji na przedmiot zamówienia 36 miesięcy lub dłuższy

Wykluczenia

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKLUCZENI BĘDĄ WYKONAWCY POWIĄZANI OSOBOWO I KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia, że wykonawca lub Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie nie jest /nie są powiązani osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Adres

Lotników 13

38-400 Krosno

podkarpackie , Krosno

Numer telefonu

48134373835

Fax

48134380022

NIP

6842634518

Tytuł projektu

Opracowanie nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych

Numer projektu

RPPK.01.02.00-18-0048/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 196