Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/CPB/NZS/2019-świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń/kursów i egzaminów dla 60 osób będących Uczestnikami Projektu „Nowy zawód szansą na sukces”: 1. Kurs Prawo jazdy kat. C+E przygotowujący do egzaminu państwowego 2. Egzamin Państwowy w WORD – dla osób ubiegających się o Prawo Jazdy kat. C+E 3. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy z egzaminem państwowym (w zakresie bloku programowego Prawo jazdy kat. C+E), prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych.

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1167081

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) Wypełniony Załącznik 1: Formularz oferty;
b) Wypełniony Załącznik 2: Lokalizacje , którymi dysponuje wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia , w których może przeprowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne (jeśli dotyczy),
c) Wypełniony Załącznik nr 3: Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia (jeśli dotyczy),
d) Wypełniony Załącznik nr 4: Wykaz potencjału technicznego (jeśli dotyczy),
e) Wypełniony Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy
f) Potwierdzenie wpłaty wadium (kopia) lub innego dokumentu wykazanego jako inna forma wadium wskazanego w cz. XI zapytania ofertowego (oryginał)
g) Kserokopie/wydruki wpisu do Rejestru Instytucji szkoleniowych - nie starsze niż 3 miesiące. (jeśli dotyczy).
h) Zaświadczenia o wpisie/Kserokopie/wydruki dokumentów rejestrowych - nie starsze niż 3 miesiące (jeśli dotyczy). (Wykonawcy i podwykonawców (jeśli dotyczy)).
i) Kserokopię opłaconej polisy o odpowiedzialności cywilnej (dot. Wykonawców realizujących kursy).
j) kopię umowy konsorcjum (jeśli dotyczy)
k) kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych i przeprowadzenie odpowiednio (dot. Wykonawców realizujących kursy).:
dla oferty w zakresie organizacji i prowadzenia usług: Kurs Prawo jazdy kat. C+E – co najmniej 3 kursów Prawo jazdy Kat C+E na których przeszkolili ogółem co najmniej 30 osób w okresie dwóch ostatnich lat przed dniem złożenia oferty (dwa lata przed złożeniem oferty oznacza 24 miesiące wstecz od daty złożenia oferty).
- dla oferty w zakresie organizacji i prowadzenia usług Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy z egzaminem państwowym (w zakresie bloku programowego Prawo jazdy kat. C+E) - co najmniej 3 kursów kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy, na których przeszkolili ogółem co najmniej 30 osób w okresie dwóch ostatnich lat przed dniem złożenia oferty (dwa lata przed złożeniem oferty oznacza 24 miesiące wstecz od daty złożenia oferty).
l) Wzory dokumentacji szkoleniowej (dot. Wykonawców realizujących kursy).

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dotycząca Zapytania ofertowego Nr 6/CBP/NZS/2019, Projekt „Nowy zawód szansą na sukces,”. NIE OTWIERAĆ PRZED 19.03.2019 do godziny 08:30”. Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty.

Ofertę wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, 35-114 Rzeszów, Szarych Szeregów 5 lub przesłać pocztą /kurierem (w formie pisemnej) na adres Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, 35-114 Rzeszów, Szarych Szeregów 5.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zając

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

178525646

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń/kursów i egzaminów dla 60 osób będących Uczestnikami Projektu „Nowy zawód szansą na sukces”:
1. Kurs Prawo jazdy kat. C+E przygotowujący do egzaminu państwowego
2. Egzamin Państwowy w WORD – dla osób ubiegających się o Prawo Jazdy kat. C+E
3. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy z egzaminem państwowym (w zakresie bloku programowego Prawo jazdy kat. C+E),
prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń/kursów i egzaminów dla 60 osób będących Uczestnikami Projektu (UP) „Nowy zawód szansą na sukces”:
1. Kurs Prawo jazdy kat. C+E przygotowujący do egzaminu państwowego
2. Egzamin państwowy w WORD – dla osób ubiegających się o Prawo Jazdy (PJ) kat. C+E
3. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy z egzaminem państwowym (w zakresie bloku programowego PJ kat. C+E),
prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń/kursów i egzaminów dla 60 osób będących Uczestnikami Projektu „Nowy zawód szansą na sukces”:
Część 1. Kurs Prawo jazdy kat. C+E przygotowujący do egzaminu państwowego,
Część 2. Egzamin Państwowy w WORD – dla osób ubiegających się o Prawo Jazdy kat. C+E,
Część 3. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy z egzaminem państwowym (w zakresie bloku programowego Prawo jazdy kat. C+E) ,
prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych

W/w kursy zostaną przeprowadzone zgodnie z podstawą programową zawartą w ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 978,2418; z 2018r. poz. 138, 650, 728, 957, 1039, 1098, 1099, 1284, 1544, 1629, 2172, 2244, 2245) dalej „uokp”) ustawie z 6 września 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 04.03.2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 poz. 1885 z późn. zm.).

Kurs „Prawo jazdy kat. C+E” należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 04.03.2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 poz. 1885 z późn. zm.);
Kurs „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego dla kat. C+E” należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017r., 151).

Kod CPV

80411200-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół nauki jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji usługi: województwo podkarpackie (w tym Rzeszów).
Zamawiający rekrutuje do projektu uczestników wśród mieszkańców całego województwa podkarpackiego w związku z powyższym szkolenia/kursy zakłada się, że kursy będą realizowane w różnych lokalizacjach w woj. Podkarpackim.

Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 30.06.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy będzie to podyktowane prawidłową i/lub terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć) bądź w przypadku wydłużenia czasu trwania projektu, w ramach którego realizowany będzie przedmiot zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
1. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
2. Wykonawca dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na każdą część przedmiotu zamówienia osobno.
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wymaganych w zapytaniu warunków - ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z następującymi kryteriami (dotyczy każdej z części zapytania z osobna):
• K1: KRYTERIUM CENA (100%)- dotyczy wszystkich części zapytania, każdej z części z osobna.
Punkty w KRYTERIUM CENA zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
Najniższa cena jednostkowa brutto spośród ważnych ofert (dla ocenianej części zamówienia)
K1 = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100
Cena jednostkowa brutto oferty badanej (dla ocenianej części zamówienia)

3. Wybór najbardziej korzystnej oferty nastąpi na skutek porównania otrzymanych ofert., dla każdej części zapytania z osobna – każda część zamówienia oceniana będzie osobno.
4. Procedurze oceny poddane zostaną jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie i które spełniają wszelkie wymagania wynikające z niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty wynikające z zapytania oraz uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w zapytaniu.
5. Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. Zamawiający dokonując następnie wyboru, za najkorzystniejszą uznaje tę ofertę, która przedstawia niższą cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MGR INŻ. JERZY CZERWIŃSKI

Adres

Zawiszy Czarnego 16

35-082 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178600295

Fax

178633602

NIP

8131034570

Tytuł projektu

Nowy zawód szansą na sukces

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum:
Wacław Ochota - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż", 37-561 Chłopice 69
i
OPTIMO Paweł Zamorski, ul. Leśna 12b, 38-100 Strzyżów
Wpłynęło: 15.03.2019 r.
Cena: 290 700,00 zł
Liczba wyświetleń: 144