Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem aparatury badawczej w ramach projektu pt. "EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni."

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2019

Numer ogłoszenia

1166934

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: dawid.nidzworski@gmail.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk lub ul. Kładki 24/ pokój 203, 80-822 Gdańsk).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dawid.nidzworski@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozmiewania się z Wykonawcami jest : Pan Dawid NIdzworski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 534 507 000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie i dostarczenie aparatury do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego przez okres czasu określony w Załączniku 2a do zapytania ofertowego (Specyfikacja cenowa) wraz z obsługą serwisową aparatury. Specyfikacja aparatury stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajęcie i dostarczenie aparatury do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego przez okres czasu określony w Załączniku 2a do zapytania ofertowego (Specyfikacja cenowa) wraz z obsługą serwisową aparatury, w celu realizacji projektu pt. "EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni."

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie i dostarczenie aparatury do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego przez okres czasu określony w Załączniku 2a do zapytania ofertowego (Specyfikacja cenowa) wraz z obsługą serwisową aparatury.
Specyfikacja aparatury stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 33191110-9 Autoklawy
CPV: 38433000-9 Spektrometry
CPV: 39141500-7 Szafy wyciągowe
CPV: 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria
CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
CPV: 33152000-0 Inkubatory

Harmonogram realizacji zamówienia

zamówienie obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

aktualny dokument rejestrowy
upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy);
podpisaną klauzulę informacyjną – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena: 90%
czas dostawy: 10%

2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:
Cena:
C=Cm/Cx x 90
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm - minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx - cena netto rozpatrywanej oferty.

Czas dostawy:
CZ=CZm/CZx x 10
CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy;
CZm – minimalny czas dostawy zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie;
CZx - czas dostawy rozpatrywanej oferty

S = C + CZ
S - suma punktów danej oferty
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ

Adres

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48 534 507 00

NIP

9571076610

Tytuł projektu

EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni.

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MPA Mariusz Musiał, ul. Dokerów 41, Mechelinki, 81-198 Kosakowo
Oferta wpłynęła 20.03.2019 r. o godz. 11:20 CET
Cena: 627 400,00 zł (netto)
Uzyskana punktacja: 100,00 pkt
Liczba wyświetleń: 175