Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 6/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Organizacja wyjazdu przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencję branżową w Bostonie (USA)

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019

Numer ogłoszenia

1166887

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informacja z dnia 17.02.2019:
zmianie ulegają zapisy punktu 4 załącznika pn. "Zapytanie ofertowe" w zakresie uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie wymogu, dotyczącego możliwości nadania bagażu rejestrowanego przez podróżnego podczas lotu w obu kierunkach oraz obowiązku opłacenia w imieniu uczestnika konferencji "Full-page advertisement in the NAPH Conference Program Book" w stałej cenie, ustalonej przez organizatora konferencji na poziomie 500 USD. Zmiany zostały odzwierciedlone w zaktualizowanym załączniku "Zapytanie ofertowe". Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert, który mija 28.02.2019 o godz. 9:00

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta Dotyczy: Organizacja wyjazdu przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencję branżową w Bostonie (USA).
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 6/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy.

9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy): numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia 28.02.2019, do godz. 9:00

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.

13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.02.2019, do godz. 9:30

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zaborski - Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+48) 697 716 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegającą na organizacji wyjazdu przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w:
Bostonie (USA) - konferencja NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSORS OF HEBREW dotycząca nauczania języka hebrajskiego na uczelniach wyższych, odbywająca się w dniach 24-26 czerwca 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Stany Zjednoczone Ameryki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizowanymi projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Organizacja wyjazdu przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencję branżową w Bostonie (USA).

Przedmiot zamówienia

Usługa polegającą na organizacji wyjazdu przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w:
Bostonie (USA) - konferencja NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSORS OF HEBREW dotycząca nauczania języka hebrajskiego na uczelniach wyższych, odbywająca się w dniach 24-26 czerwca 2019 r.

Coroczna konferencja NAPH jest stałym międzynarodowym forum wymiany myśli, wiedzy, badań i informacji związanych ze stypendiami i nauką języka, literatury i kultury języka hebrajskiego. Doroczne konferencje NAPH odbywają się przez trzy pełne dni w różnych amerykańskich kampusach, są organizowane przez członków stowarzyszenia i sponsorowane przez ich instytucje lub lokalnych darczyńców. Od początku swojej działalności we wczesnych latach 80-tych doroczna konferencja NAPH stale się rozwijała, a w ciągu ostatnich kilku lat zaprezentowała ponad 200 różnych prezentacji uczonych i obiecujących doktorantów. Konferencja w 2019 r. odbędzie się na Uniwersytecie w Bostonie.

Usługa organizacji wyjazdu obejmować powinna:
- zapewnienie osobowego transportu lotniczego dla jednej pełnoletniej osoby na trasie Warszawa - Boston w dniu 23.06.2019 (wylot z lotniska Chopina w Warszawie w godzinach między 8:00 a 14:00) oraz na trasie powrotnej Boston - Warszawa w dniu 26.06.2019 (wylot z lotniska w Bostonie w godzinach między 18:00 a 24:00), lot w obu kierunkach z możliwą jedną przesiadką,
- zapewnienie miejsca noclegowego w ramach usługi hotelarskiej dla jednej osoby pełnoletniej w dniach 23.06.2019-27.06.2019 (przy czym zameldowanie w hotelu w dniu 23.06.2019 powinno być możliwe nie wcześniej niż od godziny 16:00, wymeldowanie w dniu 26.06.2019 z hotelu powinno odbyć się nie wcześniej niż o godzinie 10:00) obejmuje również dodatkowy nocleg w dniu 27.06.2019 z powodu nocnego lotu w Bostonie,
- hotel powinien zapewnić dostęp do bezpłatnego Wi-Fi,
- odległość hotelu od miejsca konferencji nie powinna wynosić więcej niż 1,5 km, liczone według funkcji “zmierz odległość”, dostępnej w serwisie https://www.google.pl/maps, przy czym dopuszcza się błędy pomiaru w maksymalnym zakresie 10%,
- pokój hotelowy musi posiadać dostęp do pełnego węzła sanitarnego, przede wszystkim ubikacji i łazienki z prysznicem oraz ciepłą wodą dostępną przez 24h,
- pokój 1-osobowy,
- ubezpieczenie od wypadków, choroby i uszczerbku na zdrowiu dla jednej, pełnoletniej osoby podróżującej z tytułu wyjazdu zagranicznego na cały okres realizacji usługi, obejmujące transport, pobyt i uczestnictwo w konferencji.

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

7955110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 24.06.2019 - 27.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy): numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która została złożona przez Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu i jest ofertą najtańszą (biorąc pod uwagę całkowity koszt brutto wykonania usługi).

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEF-BET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697 716 661

NIP

9591978066

Tytuł projektu

Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: P.W. "BOKKA" Sp. z o.o. AGENCJA TURYSTYCZNA SIGMA; ul. Planty 16, 25-502 Kielce; NIP: 6570307891

Data wpłynięcia oferty: 28.02.2019, godz.: 08:50

Cena netto/brutto: 8 460,00 PLN/8 460,00 PLN
Liczba wyświetleń: 282