Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie uniwersalnego miksera do dokładnego mieszania, rozdrabniania, homogenizacji różnych produktów

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1166870

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

GRUPA AZOTY S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Biuro Przetargów (pokój nr 13). Za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do dnia 19.03.2019 r. do godziny 10.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Radosław Kloch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 146372720

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie uniwersalnego miksera do dokładnego mieszania, rozdrabniania, homogenizacji różnych produktów. Urządzenie powinno być fabrycznie nowe oraz musi posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę urządzenia po jego montażu. Wymagania odnośnie urządzenia zawiera załącznik SIWZ nr 41/P/2019.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie” w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Urządzenie przeznaczone będzie do prowadzenia prac badawczo rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie uniwersalnego miksera do dokładnego mieszania, rozdrabniania, homogenizacji różnych produktów. Urządzenie powinno być fabrycznie nowe oraz musi posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę urządzenia po jego montażu.

Uniwersalny mikser do dokładnego mieszania, rozdrabniania, homogenizacji różnych produktów: proszków, płynnych i półpłynnych trudnych do wymieszania ze względu na skłonność do aglomeracji składników mieszaniny powinien być wyposażony w następujące elementy i funkcjonalności:

– pojemność naczynia miksera nie mniej niż 10 litrów
– możliwość napełnienia min. 50%
– płaszcz wodny na komorze mieszalnika z możliwością podłączenia układu podgrzewania/chłodzenia zbiornika, za pomocą wody, lub roztworu wodnego glikolu.
– mieszadło dolne (z płynną regulacją obrotów) z minimalną szczelina pomiędzy ostrzem a dnem i boczny impeler (z płynną regulacją obrotów) stanowiący element rozbijający ewentualne aglomeraty składników tworzonej mieszaniny
– obydwa mieszadła pracujące niezależnie od siebie, niekolizyjne mechanicznie
– dolne mieszadło z 3 - 5 łopatami, zajmujące swoim obwodem praktycznie całą powierzchnię dna, boczny mniejszy Impeler z mieszadłem typu U lub podobnym jak dla układu tnącego/rozbijającego
– zasobnik do dozowania substancji ciekłych lub stałych podczas mieszania bez potrzeby otwierania pokrywy i zatrzymywania mieszadeł, o pojemności przynajmniej 0,5 dm3
– przyłącze do dozowania substancji ciekłych z zaworem kulowym DN10 i króćcem prostym do przyłączenia węża 12 mm lub zainstalowania małej dyszy natryskowej – 2 sztuki
– odczyt cyfrowy temperatury wewnątrz komory mieszalnika
– sterowanie elektroniczne parametrami mieszania (niezależne ustawienie obrotów mieszadeł z odczytem cyfrowym)
– możliwość rejestracji danych chwilowych z przebiegu procesu oraz możliwość zapisu tych danych w formacie tekstowym na nośniku np. pendrive
– materiał wykonania elementów stykających się z materiałem obrabianym: stal kwasoodporna klasy 316L lub materiał o lepszej odporności chemicznej, pozostałe elementy urządzenia mogą być wykonanne ze stali nierdzewnej klasy 304L lub stali węglowej zabezpieczonej lakierniczo jak dla kategori odporności antykorozyjnej C4 (EN ISO 12944 obszary przemysłowe, baseny, zakłady chemiczne itp.)
– podczas instalacji w celu sprawdzenia urządzenia zostanie przeprowadzona próba mieszania drobno zmielonego siarczanu magnezu z mączką dolomitową dla wytworzenia jednorodnej mieszaniny
– wymagane podanie poziomu hałasu przy pracy jałowej - deklaracja producenta.


Wymagana jest karta katalogowa producenta (w języku polskim i/lub angielskim) potwierdzająca specyfikacją techniczną wszystkich elementów składowych będących przedmiotem zamówienia oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie do 17.04.2019r. z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. VII: Istotne postanowienia umowne, podpunkt: Termin i warunki realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca prac/ Dostawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia objętego niniejszym przetargiem.
Za montaż i uruchomienie odpowiada Wykonawca, który winien zapewnić odpowiednie kwalifikacje swojego personelu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - co najmniej 2 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. wykazanie się wykonaniem dostawy przynajmniej dwóch wielofunkcyjnych mikserów, popartych weryfikowalnymi referencjami lub dokumentami równoważnymi, o wartości nie niższej niż 100 000 PLN netto każdy. Autoryzowany dostawca może przedstawić referencje producenta urządzenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za montaż i uruchomienie odpowiada Wykonawca, który winien zapewnić odpowiednie kwalifikacje swojego personelu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać się potencjałem finansowym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
 bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres lat 2016, 2017;
 Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca załączy w ofercie kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłaty składki.
Wymagana suma ubezpieczenia OC zostanie ostatecznie określona na etapie negocjowania umowy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w pkt. VII „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i ubezpieczenie” SIWZ nr 41/P/2019.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany treści niniejszej Umowy są dopuszczalne w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta wynika z:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy;
b) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania prac objętych przedmiotem Umowy niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa powyżej (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
c) wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany technologii, jeżeli po dacie złożenia oferty dane urządzenie zostało wycofane z rynku przez producenta lub też dany model urządzenia został zastąpiony nowszym modelem, spełniającym wszystkie wymogi opisane w ogłoszeniu. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
3) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego projektu;
5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Część I – Oferta Handlowa:
1) wypełniony Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) wypełniony Formularz Cenowy (jeśli dotyczy);
3) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS - kserokopia potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu;(*)
4) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w Rozdziale IV SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
5) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
6) bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres lat 2016, 2017;
7) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki. Wykonawca ponadto dołączy oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej zwiększy sumę ubezpieczenia co najmniej do wysokości ustalonej pomiędzy stronami w Umowie i na warunkach w niej określonych oraz przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający taką zmianę nie później, niż w dniu zawarcia Umowy;
8) Wzór Umowy wraz z załącznikami - zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony - Załącznik nr 8 do SIWZ.


Część II – Oferta Techniczna:
9) karta katalogowa urządzenia wraz z oryginalną specyfikacja techniczną producenta wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w języku polskim i/lub angielskim;
10) wymagania co do sposobu przygotowania pomieszczenia, w którym sprzęt ma pracować (dostępna powierzchnia, media pomocnicze, wymagania dla zasilania);
11) rysunek techniczny oferowanej aparatury wraz z opisem elementów składowych;
12) wykaz podobnych zrealizowanych dostaw, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
13) potwierdzenie poziomu oddziaływania na środowisko naturalne pod względem wymaganego kryterium w rozdziale II pkt 3.6 (np. poziom hałasu, zużycia energii, wody,..)
14) Wykonawca załącza świadectwo tzw. deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi.
15) kserokopie posiadanych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 lub równoważnych, (jeżeli Oferent posiada);
16) Wykaz elementów zużywalnych wraz z określeniem szacunkowego czasu eksploatacji oraz ceną dla każdej pozycji
17) Wykaz Podwykonawców – Załącznik 7 ( jeśli dotyczy)
18) Umowa Konsorcjum (jeśli dotyczy)

(*) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3) powyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;
 nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) kryteria formalne (spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w Rozdziale IV i V, w tym m.in.:
 wykazanie się wykonaniem dostawy przynajmniej dwóch wielofunkcyjnych mikserów o porównywalnych parametrach, poparte weryfikowalnymi referencjami, o wartości nie niższej niż 100 000 PLN netto każdy;
 termin dostawy: maksymalnie do 17.04.2019r.;
 udzielenie gwarancji co najmniej na okres minimalny określony w SIWZ;
Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.

b) kryteria merytoryczne:
 Cena (C) – 95%
 Pozytywny wpływ na środowisko (E) – 5%

Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów.
O = C + E
Zasady obliczania wskaźników oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów:
Wskaźnik Ceny Oferty (C):
C = (Cn/Co) x 95%
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty w PLN spośród rozpatrywanych,
Co – cena oferty badanej w PLN

Wskaźnik Ceny Oferty (C) należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za zakup, dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia
Wskaźnik wpływu na środowisko naturalne (E):
E = (En/E0 ) x 5%
gdzie:
En – najniższy poziom hałasu
E0 – deklarowany poziom hałasu

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, ofertą wygrywającą będzie oferta najkorzystniejsza ze względu na wskaźnik wpływu na środowisko naturalne.

Wykluczenia

1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali Umowy,
b) Oferentów, w stosunku, do których (I) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (II) wobec których ogłoszono upadłość oraz (III) Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
c) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
d) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w Trybie przetargowym,
e) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
f) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
g) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania Ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA AZOTY S.A.

Adres

Eugeniusza Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

+48 785 780 650

NIP

8730006829

Tytuł projektu

Budowa Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0142/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 239