Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa współpraca ekspercko - trenerska przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej (4).

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2019

Numer ogłoszenia

1166845

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, z dopiskiem Forest School Center - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji, lub przesłać e-mailem na adres: aszkiruc@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy, lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, z dopiskiem Forest School Center - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
5. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aszkiruc@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 692487524

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa współpraca ekspercko - trenerska przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej (4).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do kompleksowej współpracy jako ekspert i trener przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej realizowanego w ramach projektu” Forest School Center”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa współpraca (w trakcie trwania całego projektu) w opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca dwie następujące części:
A.
1) Przygotowanie nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej tzn.: opracowanie dokumentacji programowej, w tym programu szkoleniowego (opracowanie profilu kompetencji uczestnika szkolenia - nauczyciela przedszkola leśnego, opracowanie testu poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia, przygotowanie metodyki prowadzenia warsztatów, opracowanie schematów warsztatów, opracowanie materiałów warsztatowych, w tym ćwiczeń warsztatowych, opracowanie założeń rekrutacji uczestników szkolenia pilotażowego w ramach określonego w zapytaniu obszaru tematycznego)
Na tym etapie wymagane są:
a) udział w trzech trzydniowych wizytach studyjnych u partnera niemieckiego,
b) udział w minimum trzech jednodniowych spotkaniach stacjonarnych zespołu ekspercko-trenerskiego w Warszawie,
c) aktywny udział w spotkaniach on-line zespołu,
d) bieżące konsultacje według potrzeb.
(!) Szczegółowy opis wymagań w załączonej treści Zapytania ofertowego.

2) Przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania wypracowanego modelu. Na tym etapie wymagane są:
a) udział w minimum dwóch jednodniowych spotkaniach stacjonarnych zespołu ekspercko-trenerskiego w Warszawie,
b) przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania nowego modelu kształcenia,
c) bieżące konsultacje projektu według potrzeb.
(!) Szczegółowy opis wymagań w załączonej treści Zapytania ofertowego.
B.
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli (dokładna liczba godzin szkoleniowych zostanie ustalona w trakcie opracowania programu warsztatów szkoleniowych i uzależniona będzie od liczby godzin przypadających na realizację tematyki będącej przedmiotem zapytania). Na tym etapie wymagane są:
a) przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z należytą starannością według schematu ustalonego w trakcie prac zespołu ekspercko-trenerskiego,
b) przygotowanie zadań aktywizująco-motywujących dla uczestników warsztatów szkoleniowych w formule zadań domowych oraz ocena ich wykonania, przez uczestników po każdym prowadzonym warsztacie szkoleniowym,
c) sporządzanie raportów z przeprowadzonych warsztatów,
d) bieżące konsultacje z zespołem Ponadnarodowego Forum Ekspertów (PFE), składającego się z kluczowych ekspertów partnerów projektu oraz innymi ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu według potrzeb.

(!!!) Szczegółowe informacje dotyczące założeń funkcjonowania warsztatów szkoleniowych znajdują się w treści załączonego Zapytania ofertowego.

Obszary tematyczne niniejszego zapytania ofertowego:
• Jak przełamać lęki i obawy przed przyrodą?
• Pory roku - czyli cykliczne przemiany przyrodnicze - jak je wykorzystywać w edukacji?
• Obserwacje przyrodnicze - jako sposób na kształtowanie podstawowych kompetencji dziecka.
• Edukacja przyrodnicza od ogółu do szczegółu. Uwarunkowania abiotyczne
• Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym: emocjonalny i społeczny, ruchowy, zmysłowy
• Cechy wychowawcy, rozwój kwalifikacji wychowawcy, zespół wychowawców - praca zespołem.

Blok realizowany będzie przy wykorzystaniu metod pracy warsztatowej w plenerze przy m.in. następujących założeniach:
• wykorzystanie ruchu i przebywania w lesie – przykłady gier i zabaw opartych o zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie
• wykorzystanie przyrody jako pomocy edukacyjnej
• wykorzystanie rękodzieła w edukacji leśnej na bazie m.in. land art
• wykorzystanie zmysłów w poznawaniu świata roślin i świata zwierząt.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

A.1) Przygotowanie nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej: luty 2019 r. - czerwiec 2019 r.
A.2) Przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania wypracowanego modelu: lipiec - wrzesień 2020 r.
B. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych: kwiecień 2019 r.- czerwiec 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy (Oferentowi) spełniającemu łącznie poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1) wykształcenie przyrodnicze lub pokrewne,
2) posiadanie wiedzy we wskazanych obszarach tematycznych,
3) posiadanie doświadczenia w przygotowaniu i realizacji nauczania outdoorowego,
we wskazanych obszarach tematycznych, minimum 300 h w ciągu ostatnich 8 lat przed datą złożenia oferty (lata 2011-2018/2019)
4) wysokie umiejętności interpersonalne i komunikatywne, umiejętność pracy w grupie.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
2) Ponadto:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej Zamawiającego;
b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego;
c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody;
3) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1- Wzór oferty
2. Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia (załącznik Wzoru oferty)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 20 % (20 pkt),
2. Wykształcenie pedagogiczne lub pokrewne – 10 % (10 pkt),
3. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w realizacji outdoorowej edukacji przyrodniczej - max. 15% (15 pkt), w tym: przepracowanych od 60 do 100 h w ciągu 8 lat -5 pkt, przepracowanych od 101 do 200 h w ciągu 8 lat -10 pkt, przepracowanych powyżej 201 h w ciągu 8 lat -15 pkt,
4. Rozmowa rekrutacyjna - max. 55% (55 pkt) weryfikacja kompetencji (postawy oraz wiedzy) w zakresie: budowania partnerskich relacji – 10 pkt, tworzenia sytuacji edukacyjnej – 8 pkt, pracy z sytuacjami trudnymi, konfliktami – 10 pkt, wartości oraz metody pracy z dziećmi – 10 pkt, pracy z dynamiką grupy – 8 pkt, prowadzenia zajęć metodami aktywnymi – 9 pkt.

Ad.1. Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena całkowita (max.20 pkt) = Cena C1 (max.10 pkt) + cena C2 (max. 10 pkt). Każda składowa ceny całkowitej zostanie obliczona według wzoru:
- Liczba uzyskanych punktów dla C1 = Cena oferty najtańszej dla C1/Cena oferty badanej dla C1 x liczba możliwych do uzyskania punktów
- Liczba uzyskanych punktów dla C2 = Cena oferty najtańszej dla C2/Cena oferty badanej dla C2 x liczba możliwych do uzyskania punktów.
• Cena C1 obejmuje działania wymienione w pkt. I ppkt.A niniejszego Zapytania ofertowego,
• Cena C2 obejmuje działania wymienione w pkt. I ppkt.B niniejszego Zapytania ofertowego,
Cena brutto obejmuje w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika jak i pracodawcy.
Ad.2. Należy wykazać wykształcenie pedagogiczne lub pokrewne – 10 pkt
Ad.3. Należy wykazać doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w realizacji outdoorowej edukacji przyrodniczej:
- przepracowanych od 60 do 100 h w ciągu 8 lat – 5 pkt
- przepracowanych od 101 do 200 h w ciągu 8 lat – 10 pkt
- przepracowanych powyżej 201 h w ciągu 8 lat – 15 pkt
Wykazać należy liczbę przepracowanych godzin, tematykę oraz okres realizacji.
Ad.4. Jednym z elementów wskazanego zapytania ofertowego jest rozmowa rekrutacyjna, której celem jest weryfikacja kompetencji (postawy oraz wiedzy) w zakresie: budowania partnerskich relacji, tworzenia sytuacji edukacyjnej, pracy z sytuacjami trudnymi, konfliktami, wartości oraz metody pracy z dziećmi, pracy z dynamiką grupy, prowadzenia zajęć metodami aktywnymi. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona będzie przez doświadczonego psychologa/coacha oraz eksperta ds. pedagogiki leśnej. Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w ciągu 7 dni od daty złożenia oferty, w Warszawie w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Spotkanie rekrutacyjne zostanie ustalone z oferentem telefonicznie.

(!) Nieobecność na rozmowie będzie traktowana jako rezygnacja Wykonawcy z udziału w projekcie i skutkowała odrzuceniem Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Adres

Górnośląska 4a

00-444 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224509811

Fax

224509803

NIP

5260005468

Tytuł projektu

Forest School Center

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0037/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca: Pani Ewa Kaliszuk, Warszawa, ul. Marymoncka 129 m.9; data wpłynięcia oferty: 20.02.2019r.; cena: pkt A) 8.800,00 zł, pkt B) 195,00 zł.
Liczba wyświetleń: 197