Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie treningów mieszkaniowych w domu rodzinnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Data publikacji: 16.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2019

Numer ogłoszenia

1166759

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia nie została zmieniona. Dodano załącznik z całym zapytaniem i formularzem ofertowym, ponieważ wcześniejszy plik był uszkodzony.

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać:
a) Drogą pocztową na adres: Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Zabrze 41-806, ul. Wyciska 5
b) Osobiście w siedzibie Zamawiającego
c) Drogą mailową na adres: iplatek@poczta.onet.pl

W terminie do dnia 22 marca 2019r. do godziny 14.00 (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)

2. Oferta powinna zostać złożona w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy, Zamawiającego oraz zapisem „Oferta na realizację zadania Trening mieszkaniowy w domu rodzinnym”
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
4. Zamawiający może prosić o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w terminie wyznaczonym przez siebie.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu, ul. Wyciska 5, 41-806 Zabrze.
8. Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r. - godz. 09.15.
9. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iplatek@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Płatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322714352

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawców do przeprowadzenia treningów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) mieszkających w Zabrzu lub korzystających ze wsparcia dziennego w placówkach na terenie miasta Zabrza w związku z realizacją Zadania Trening mieszkaniowy w domu rodzinnym.

Okres realizacji usług: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. (Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia)
Szacowany maksymalny wymiar czasu świadczenia usług: 20 400 godzin zegarowych
Szacowana liczba Uczestników/-czek Zadania: 60 osób
Miejsce realizacji usług: m. Zabrze, w wyjątkowych przypadkach poza terenem miasta (w gminach ościennych)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Zabrze i w wyjątkowych przypadkach miasta ościenne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców do prowadzenia treningów mieszkaniowych w domu rodzinnym dla osób z niepełnosprawnościa intelektualną mieszkających w Zabrzu lub uczęszczających do placówek wsparcia dziennego na terenie Zabrza.
Treningi mieszkaniowe w domu rodzinnym będą jednym z elementów systemu wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedmiot zamówienia

Realizacja usługi polega na prowadzeniu, przez asystentów, treningów mieszkaniowych w domu rodzinnym, zgodnie z opisem zadań projektowych:
1. Treningi mieszkaniowe prowadzone będą przez asystentów, w miejscu zamieszkania osoby, we wskazanym w Indywidualnym Planie Wsparcia wymiarze czasu (maksymalnie dla jednego uczestnika 360h/rok). Wsparcie może być udzielane w postaci dni lub godzin. Wsparcie to może być udzielane doraźnie lub w określonych w projekcie cyklach.
2. Wsparcie realizowane jest w zakresie:
a) Trening mieszkaniowy I stopnia - celem treningu jest poprawa umiejętności funkcjonowania ONI, nabywanie umiejętności dostosowania się emocjonalnego do nowych warunków, przyzwyczajanie się do opieki innych osób, kształtowanie pozytywnego odbierania dłuższej rozłąki z rodzicami i rozwijanie autonomii ONI.
b) Trening mieszkaniowy II stopnia - celem treningu jest opanowanie podstawowych umiejętności związanych z samodzielnym mieszkaniem, np. obsługa urządzeń, dbanie o higienę, sprzątanie itp., przygotowywanie prostych posiłków
c) Trening mieszkaniowy III stopnia - celem treningu jest opanowanie zaawansowanych czynności związanych z samodzielnym mieszkaniem, np. planowanie dnia i realizacja planu dnia, gospodarowanie finansami, działania awaryjne, poruszanie się po okolicy, komunikacja społeczna itp., organizowanie i spędzanie czasu wolnego, inicjowanie i budowanie kręgu wsparcia wśród osób z otoczenia osoby z niepełnosprawnością intelektualną (sąsiadów, rodziny, znajomych)
d) Trening mieszkaniowy IV stopnia - celem treningu jest sprawdzenie czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie samodzielnie mieszkać
3. Dobór zakresu treningów mieszkaniowych określony będzie w Indywidualnym Planie Wsparcia. Indywidualny plan wsparcia zawierać będzie zakres czynności doskonalonych w ramach treningu oraz wymiar czasu wsparcia dla jednego uczestnika.
4. Prowadzący treningi będą zobowiązani do dokonania opisu poziomu funkcjonowania ONI za pomocą narzędzia wskazanego przez Zamawiającego (narzędzie opisuje wyłącznie czynności dnia codziennego, których ocena podlega obserwacji w ramach codziennych zajęć). Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia osób prowadzących treningi w zakresie stosowania wskazanego narzędzia służącego do opisu funkcjonowania ONI oraz oceny efektywności prowadzonych działań. Ocena poziomu funkcjonowania odbywać się będzie przed rozpoczęciem cyklu treningowego oraz po zakończeniu cyklu treningowego.
5. Trening mieszkaniowy prowadzony będzie w dniach i godzinach ustalonych z Uczestnikami Wsparcia, przypadających w dniach od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający zakłada, że minimalny czas świadczenia jednej usługi to 60 minut.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
a) Utrzymania asystentów wyznaczonych do realizacji wsparcia w czasie realizacji umowy. Zmiana na stanowisku asystenta wyznaczonego do realizacji wsparcia wymaga zgody Zamawiającego. Zmiana asystenta wykonującego zadanie może nastąpić na osobę o tych samych lub lepszych kwalifikacjach zawodowych.
b) Zapewnienia kosztów dojazdu asystentów w ramach świadczonej usługi

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

B. Posiada minimum 2 letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ocena spełnienia ww. warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy będącego częścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (wykaz projektów lub doświadczenie zawodowe w realizacji działań na rzecz ONI oraz okres ich realizacji).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń poprzez wezwanie do przedłożenia dokumentacji na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

A. Oferent zatrudnia minimum dwóch asystentów osoby niepełnosprawnej (AON) gotowych do podjęcia działań w ramach projektu.
Asystent osoby niepełnosprawnej to:
- osoba, która ma ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.),
lub
- osoba, która posiada kwalifikacje w zawodach: pielęgniarka, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, opiekun medyczny, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta
lub
- osoba która posiada pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych w zakresie takich cech podstawowych jak: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy, oraz pożądanych takich jak: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;
i
- posiada doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego; lub
- bez adekwatnego doświadczenia, która odbyła minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie.
złożone z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariatu;
i
- wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego (wzór – Załącznik nr 2)

Ocena spełnienia ww. warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia) oraz zgód wskazanych osób na przekazanie danych Zamawiającemu (Załącznik nr 2).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego część Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zgodnie z ust. 22 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” aktualnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wydania przez Instytucję Zarządzającą nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmian asystentów.
e) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
g) Nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonie usługi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, czytelny i kompletny na wzorze zawartym w Załączniku nr 1.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
5. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych kosztów wykonania zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w części VIII niniejszego zapytania ofertowego.
8. Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty (czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę reprezentującą oferenta):
a) formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) podpisane, przez personel wskazany do realizacji, zgody na przetwarzanie danych przez Zamawiającego (załącznik nr 2)
9. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą być podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
10. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa ewentualnie kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
11. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych.

Zamówienia uzupełniające

f) Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach, w zakresie 10% maksymalnej wartości powyższego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena (C) - 70% - 70 punktów
Personel (P) - 15% -15 punktów
Doświadczenie (D) -15% -15 punktów
Suma 100% 100 punktów

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + P + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,
P – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – dysponowanie odpowiednim personelem,
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie,

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” – cena za 1 godzinę brutto zamówienia, zostaną obliczone według wzoru:
Cena za 1 godzinę brutto najtańszej oferty
--------------------------------------------------------------- x 70 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
Cena za 1 godzinę brutto badanej oferty

B. Punkty za kryterium „Personel” (15% tj. 15 pkt.) rozumiane jako liczba asystentów, lub asystentów osobistych wskazanych w oświadczeniu według następującej punktacji:
a. Do 2 asystentów – 0 pkt,
b. Od 3 – 4 asystentów – 5 pkt,
c. Od 5 do 6 asystentów – 10 pkt,
d. 7 i więcej asystentów – 15 pkt.
Maksymalną liczbę jaką można uzyskać w danym kryterium to 15 pkt.

C. Punkty za kryterium „Doświadczenie” (15% tj. 15 pkt.) jest liczone według następującej punktacji:
a. Od 0 – 24 miesiące doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – 0 pkt,
b. od 25 miesięcy do 36 miesięcy doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – 7 pkt,
c. od 37 doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – 15 pkt,
Maksymalną liczbę jaką można uzyskać w danym kryterium to 15 pkt.

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena, personel, doświadczenie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Warunki wykluczenia w postępowaniu:
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego część załącznika nr 1 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU

Adres

Jerzego Wyciska 5

41-806 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

322724352

Fax

322770053

NIP

6481040860

Tytuł projektu

Z Inkluzją na Ty - testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-ONI7/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do dnia składania ofert, tj. do dnia 22.03.2019 r. do godziny 14.00 wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta – oferta w załączeniu.
Oferta nr 1 złożona w dniu 21 marca 2019r. o godzinie 13.24 – Konsorcjum w składzie: Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich rodzin Pod Nazwą „Razem”, Spółdzielnia Socjalna FORUM, Zabrze, ul. Brodzińskiego 4, Zabrze ul. Wolności 350A/ Cena oferty: 28,50zł brutto za 1 h usług asystenta
Liczba wyświetleń: 238