Strona główna
Logo unii europejskiej

"Dostawa i montaż zestawu do prażenia kawy i bakalii".

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2019

Numer ogłoszenia

1166749

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Dostawa i montaż zestawu do prażenia kawy i bakalii” lub w formie skanów na adres mailowy: zaz.ck@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21 lutego 2019 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego/na adres mailowy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaz.ck@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Momot

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697 991 137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa i montaż zestawu do prażenia ziaren kawy i bakalii zgodnego z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Zestaw obejmuje elementy:
1 Piec do prażenia ziarna kawy i bakalii,
2 System załadunku ziarna,
3 Zgrzewarka pionowa z datownikiem do torebek,
4 Młynek do mielenia ziarna kawy,
5 Dostawę i montaż zestawu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Stargard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu do prażenia ziaren kawy i bakalii obejmującego:
1 Piec do prażenia ziarna kawy i bakalii,
2 System załadunku ziarna,
3 Zgrzewarka pionowa z datownikiem do torebek,
4 Młynek do mielenia ziarna kawy,
5 Dostawę i montaż zestawu.
W ramach projektu "Nowe umiejętności -nowe możliwości" Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż zestawu do prażenia kawy i bakalii z przeznaczeniem do Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”.

Przedmiot zamówienia

Zestaw do prażenia kawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany oraz spełniać wymagania w zakresie poszczególnych elementów:
1. Piec do prażenia ziarna kawy i bakalii: podgrzew elektryczny:
Wymiary: wysokość 195-205 cm, głębokość 176-196cm, szerokość 125-135 cm
Maszyna wyposażona w min. 4 silniki
Instalacja elektryczna najwyższej jakości: np. Schneider, Siemens lub analogiczna technologicznie,
Możliwość podpięcia oprogramowania pieca poprzez modem usb,
Szybkie schładzanie ziarna – 5-10 min.,
Cykl prażenia 25-30 min.,
Zasyp między 14-16 kg surowego ziarna,
Duże okienko do obserwacji stopnia prażenia ziarna,
Kontrola temperatury spalin,
Sygnał dźwiękowy po uzyskaniu zaprogramowanej temperatury,
Max chwilowy pobór mocy – do 2,40 kW,
Prognozowana konsumpcja prądu na 1h – do 16 kW,
Rodzaj zasilania – prąd trójfazowy
Piec na kółkach, możliwość przesuwania maszyny,
Waga: max 650 kg.


2. System automatycznego załadunku ziarna kawy do pieca:
Regulacja prędkości podawania ziarna do kielicha pieca
System ciągłej pracy - brak przerw pracy silnika
Silnik 1,3 do 1,7 kW trójfazowy, 2600 do 3000 obrotów/min
Pojemność kielicha na ziarno – między 14 - 16 kg
Wąż załadunkowy długość min. 4 m
Wymiary systemu w cm szer/gł/wys 75-85 / 45-50 / 75-85

3. Zgrzewarka pionowa z datownikiem:
Zgrzewarka musi wykonywać mocny i trwały zgrzew o szerokości 10 mm za pomocą dwóch zgrzewadeł stałocieplnych.
Uniwersalna szerokość robocza urządzenia pozwalająca na zgrzewanie woreczków o różnych szerokościach
Sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą centralnego panelu sterowniczego, znajdującego się z przodu zgrzewarki, łatwego w obsłudze
Parametry techniczne:
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Moc silnika: 45-55 W
Moc zgrzewu: 2 x 280-320 W
Maks. prędkość zgrzewania: do 12 m / min.
Odległość od zgrzewadeł do taśmociągu: 140 - 280 mm
Długości taśmy: 750 mm
Wymiary zgrzewarki (dł. x szer. x wys.): 820-860 × 360 - 400× 530-570 mm
Waga: do 40 kg

4. Profesjonalny młyn do mielenia kawy.

Wymiary w cm: 60-70 / 50-60 / 30-40
Moc: do 1200 W
Obroty silnika: do 1600 obr/min
Wydajność: 20-40 kg/ h
Pojemność zbiornika na ziarna: do 2 kg
Obudowa aluminium
Stalowe żarna
Wydajność- 30 - 50 kg/godz.
Napęd silnika elektrycznego o mocy- do 4,5 kW.
Napięcie zasilania- 400 V/ 50Hz
Napęd wirnika poprzez przemiennik częstotliwości typu ACS 350 firmy „ABB” lub o analogicznych parametrach technicznych i użytkowych
Poziom hałasu podczas procesu mielenia- max. 80 dB.
Wysokość (górna krawędź leja zasypowego przy wysypie z młyna na wysokość 800mm) - 1350 mm
Ciężar – do 85 kg

5. Usługa dostawa i montaż: wykonanie montażu i wszystkich przyłączy w budynku Zamawiającego w Stargardzie w ZAZ „Centralna Kuchnia” przy u. Broniewskiego 2.

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w Zapytaniu Ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w Zapytaniu Ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w Zapytaniu Ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w Zapytaniu Ofertowym

Dodatkowe warunki

Okres gwarancji na wszystkie urządzenia: 24 miesiące.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron:
Przedłużenia terminu wykonania umowy, takiego jak:
-zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów,
-wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy,
-Zmiany harmonogramu prac;
-Zmiany terminów płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz ze specyfikacją,
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
załącznik nr 3 – dodatkowe oświadczenia Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

kryterium: Cena netto [C]
Znaczenie procentowe kryterium: 100%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium (waga) 100 pkt.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny netto badanej oferty z najtańszą spośród cen netto przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość netto podaną w formularzu oferty.

Punkty będą liczone według wzoru:
C=Cn/Cbx100

gdzie:
C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa netto spośród ocenianych ofert
Cb – cena netto oferty ocenianej
100-waga punktowa

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.
5. Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE

Adres

Gen. Władysława Sikorskiego 16

73-110 Stargard

zachodniopomorskie , stargardzki

Numer telefonu

915776058

Fax

915776058

NIP

8541295583

Tytuł projektu

"Nowe umiejętności -nowe możliwości"

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K002/18-00

Inne źródła finansowania

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP. 07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP. 07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bonny Coffee SC Janiec
ul. Skibowa 43 a, 61-306 Poznań
21.02.2019 r. godzina:10:45
cena netto: 183 000,00PLN
Liczba wyświetleń: 120