Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie analiz i badań w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2019

Numer ogłoszenia

1166727

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego. Oferty, które nie zostaną złożone na Formularzu oferty pozostaną bez rozpatrzenia.
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym.
4. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe wraz załącznikami należy składać w formie elektronicznej na adres lech.luczak@masterpharm.pl lub w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby ul. Wersalska 8, 91-203 Łódź, lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: ul. Wersalska 8, 91-203 Łódź. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i powinny mieć formę zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu).
7. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/02/2019/INN”.
8. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 21 lutego 2019 r. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu wiadomości e-mail, a w przypadku ofert składanych w formie pisemnej dostarczonych na adres ul. Wersalska 8, 91-203 Łódź, decyduje data dostarczenia przesyłki.
9. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień/wyjaśnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni.
13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lech.luczak@masterpharm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lech Łuczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 42 712 62 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz i badań w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy lub wykonawców usług w zakresie wykonania analiz i badań w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej I „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałania I.2.2 „Projekty B + R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja analiz i badań w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

CZĘŚĆ 1:
Przedmiotem Zamówienia w ramach CZĘŚCI 1 jest zrealizowanie prac laboratoryjnych polegających na odpowiednim przechowywaniu prototypów globulek w komorach starzeniowych połączone z analizą zmian jej podstawowych parametrów w pełnym czasie życia produktu. Celem w badaniu będzie sprawdzenie stopnia uwalniania substancji aktywnych z globulki w określonych odstępach czasu do momentu całkowitego uwolnienia. Prace będą realizowane przy współpracy z pracownikami Zamawiającego w zakresie stałych konsultacji dotyczących przebiegu badań, tj. stałego comiesięcznego raportowania o przebiegu badań.
Powyższe prace laboratoryjne będą realizowane w dwóch etapach:
Etap 1, Badania stabilności wstępne, realizowane przed przeprowadzeniem badań medycznych– w okresie luty-maj 2019r. (przy czym badania trwać będą 3 miesiące, zgodnie z opisem w sekcji Szczegółowe parametry usługi, zamieszczonej w pkt. II.6 załączonego Zapytania ofertowego nr 1/02/2019/INN).
Etap 2, Badania stabilności końcowe, realizowane po przeprowadzeniu badań medycznych– – w okresie wrzesień-grudzień 2019r. (przy czym badania trwać będą 3 miesiące, zgodnie z opisem w sekcji Szczegółowe parametry usługi, zamieszczonej w pkt. II.6 Zapytania ofertowego nr 1/02/2019/INN).

CZĘŚĆ 2:
Przedmiotem Zamówienia w ramach CZĘŚCI 2 jest wykonanie badania działania uczulającego 1 serii wyrobu medycznego w postaci tabletki / globulki dopochwowej zgodnie ze zwalidowaną metodą wskazaną w zharmonizowanej normie PN-EN ISO 10993-10:2015.
Efekt przeprowadzonych badań ma wykazać działanie/brak działania uczulającego wyrobu. Badanie wymagane w celu wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EEC.

CZĘŚĆ 3:
Przedmiotem Zamówienia w ramach CZĘŚCI 4 jest wykonanie badania działania drażniącego 1 serii wyrobu medycznego w postaci tabletki / globulki dopochwowej zgodnie ze zwalidowaną metodą wskazaną w zharmonizowanej normie PN-EN ISO 10993-10:2015. Badanie musi obejmować: aplikowanie dwa razy dziennie wraz z obserwacją i opieką nad zwierzętami, analiza cytologiczna, ocena histopatologiczna
Efekt przeprowadzonych badań ma wykazać działanie/brak działania drażniącego wyrobu. Badanie wymagane w celu wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EEC.

CZĘŚĆ 4:
Przedmiotem Zamówienia w ramach CZĘŚCI 4 jest wykonanie oceny działania cytotoksycznego - badania 1 serii wyrobu medycznego w postaci tabletki / globulki dopochwowej zgodnie ze zwalidowaną metodą wskazaną w zharmonizowanej normie PN-EN ISO 10993-5:2009. Test MTS w standardzie GLP oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 10993.
Efekt przeprowadzonych badań ma wykazać działanie/brak działania cytotoksycznego wyrobu. Badanie wymagane w celu wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EEC.

CZĘŚĆ 5:
Przedmiotem Zamówienia w ramach CZĘŚCI 5 jest wykonanie badania mikrobiologicznego – badania biozgodności.
Badania w ramach CZĘŚCI 5 przedmiotu zamówienia prowadzone będą w dwóch etapach:
1. Badania mikrobiologiczne najlepszych wersji prototypu globulki
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe oznaczenie metodami farmakopealnymi parametrów mikrobiologicznych jednego produktu.
2. Badanie – czystości mikrobiologicznej surowców
Przedmiotem zamówienia jest oznaczenie metodami farmakopealnymi parametrów mikrobiologicznych surowców do produkcji wyrobu medycznego. Surowce badane to: galaktooligosacharydy; kwas L-askrobinowy; ekstrakt z plechy porostu islandzkiego (Cetraria islandica). Wszystkie surowce zostaną dostarczone w formie suchej, sypkiej.
Szczegółowe parametry usługi zostały określone w pkt. II.6 załączonego Zapytania ofertowego nr 1/02/2019/INN.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

CZĘŚĆ 1:
- Etap 1 - nie później niż do 31 maja 2019 r.
- Etap 2 – nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

CZĘŚĆ 2: nie później niż do 31 maja 2019 r.

CZĘŚĆ 3: nie później niż do 31 maja 2019 r.

CZĘŚĆ 4: nie później niż do 31 maja 2019 r.

CZĘŚĆ 5: nie później niż do 31 maja 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych Części Przedmiotu Zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

CZĘŚĆ 1:
- brak wymagań

CZĘŚĆ 2:
a. Wymagania w zakresie zasobów kadrowych:
Wykonawca musi dysponować personelem właściwym dla realizowania prac laboratoryjnych:
- Kierownik Laboratorium musi posiadać tytuł co najmniej doktorski
- Ponadto wymagane jest dysponowanie co najmniej następującym personelem: 3 biotechnolodzy, 1 biolog, 1 farmaceuta lub technik farmacji.
b. Wymagania w zakresie wymogów technicznych:
Wykonawca musi posiadać wdrożony system GMP oraz posiadać własną zwierzętarnię i zgodę komisji bioetycznej na wykonywanie badań na zwierzętach. Udokumentowana współpraca badawcza w zakresie w/w badań – przynajmniej 3 projekty. Ponadto, Wykonawca musi dysponować następującym wyposażeniem:
- Komora z laminarnym przepływem powietrza – do sporządzania ekstraktów i przygotowania materiału do badań, analiz mikrobiologicznych w środowisku aseptycznym.
- Sterylizator Parowy, wraz z kompletem wskaźników ISO Class 5 Integrator, pakietami do sterylizacji i zgrzewarką – do sterylizacji przygotowanych ekstraktów zgodnie z Normą 10993-12, sterylizacji pojemników jednorazowego użytku i narzędzi chirurgicznych
- Cieplarka z grawitacyjnym obiegiem powietrza – do inkubacji prób badawczych, przygotowywania ekstraktów i wyciągów.
- Wielokanałowy miernik temperatury wraz z kompletem sond doodbytniczych i oprogramowaniem - do wykonywania badania pirogenności zgodnie z wymogami aktualnej Farmakopei Polskiej X i Farmakopei Europejskiej 8.0

CZĘŚĆ 3:
a. Wymagania w zakresie zasobów kadrowych:
Wykonawca musi dysponować personelem właściwym dla realizowania prac laboratoryjnych:
- Kierownik Laboratorium musi posiadać tytuł co najmniej doktorski.
- Ponadto wymagane jest dysponowanie co najmniej następującym personelem: 3 biotechnolodzy, 1 biolog, 1 farmaceuta lub technik farmacji.
b. Wymagania w zakresie wymogów technicznych:
Wykonawca musi posiadać wdrożony system GMP oraz posiadać własną zwierzętarnię i zgodę komisji bioetycznej na wykonywanie badań na zwierzętach. Udokumentowana współpraca badawcza w zakresie w/w badań – przynajmniej 3 projekty. Ponadto, Wykonawca musi dysponować następującym wyposażeniem:
- Komora z laminarnym przepływem powietrza – do sporządzania ekstraktów i przygotowania materiału do badań, analiz mikrobiologicznych w środowisku aseptycznym.
- Sterylizator Parowy, wraz z kompletem wskaźników ISO Class 5 Integrator, pakietami do sterylizacji i zgrzewarką – do sterylizacji przygotowanych ekstraktów zgodnie z Normą 10993-12, sterylizacji pojemników jednorazowego użytku i narzędzi chirurgicznych
- Cieplarka z grawitacyjnym obiegiem powietrza – do inkubacji prób badawczych, przygotowywania ekstraktów i wyciągów.
- Wielokanałowy miernik temperatury wraz z kompletem sond doodbytniczych i oprogramowaniem - do wykonywania badania pirogenności zgodnie z wymogami aktualnej Farmakopei Polskiej X i Farmakopei Europejskiej 8.0

CZĘŚĆ 4:
a. Wymagania w zakresie zasobów kadrowych:
Wykonawca musi dysponować personelem właściwym dla realizowania prac laboratoryjnych:
- Kierownik Laboratorium musi posiadać tytuł co najmniej doktorski.
- Ponadto wymagane jest dysponowanie co najmniej następującym personelem: 3 biotechnolodzy, 1 biolog, 1 farmaceuta lub technik farmacji.

b. Wymagania w zakresie wymogów technicznych:
Wykonawca musi posiadać wdrożony system GMP oraz posiadać własną zwierzętarnię i zgodę komisji bioetycznej na wykonywanie badań na zwierzętach. Udokumentowana współpraca badawcza w zakresie w/w badań – przynajmniej 3 projekty. Ponadto, Wykonawca musi dysponować następującym wyposażeniem:
- Komora z laminarnym przepływem powietrza – do sporządzania ekstraktów i przygotowania materiału do badań, analiz mikrobiologicznych w środowisku aseptycznym.
- Sterylizator Parowy, wraz z kompletem wskaźników ISO Class 5 Integrator, pakietami do sterylizacji i zgrzewarką – do sterylizacji przygotowanych ekstraktów zgodnie z Normą 10993-12, sterylizacji pojemników jednorazowego użytku i narzędzi chirurgicznych
- Cieplarka z grawitacyjnym obiegiem powietrza – do inkubacji prób badawczych, przygotowywania ekstraktów i wyciągów.
- Wielokanałowy miernik temperatury wraz z kompletem sond doodbytniczych i oprogramowaniem -do wykonywania badania pirogenności zgodnie z wymogami aktualnej Farmakopei Polskiej X i Farmakopei Europejskiej 8.0

CZĘŚĆ 5:
- brak wymagań

2. Ocena spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1 nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy złożonego w ramach Formularza oferty. Brak złożenia ww. oświadczenia będzie stanowił podstawę odrzucenia oferty w odniesieniu do tych części przedmiotu zamówienia, dla których w pkt. 1 sformułowano określone wymagania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt. 1. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełniania przez niego któregoś z warunków wskazanych w pkt. 1 Zapytania ofertowego, oferta Wykonawcy w zakresie części przedmiotu zamówienia, której dotyczy brak potwierdzenia spełnienia ww. warunków, zostanie odrzucona.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, przy czym muszą oni spełniać wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
3. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego lub mailem na adres lech.luczak@masterpharm.pl. Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
4. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.
5. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.
6. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a. przedłużenia terminu składania ofert,
b. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianego w zapytaniu ofertowym,
c. unieważnienia zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
d. zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty bez podawania przyczyn.
8. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia.
9. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. Za dopuszczalną zmianę uznaje się w szczególności zmianę terminu realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia, wykraczającą poza ramy określone w pkt. II.9 Zapytania ofertowego, wynikającą z odchyleń w postępie realizacji prac badawczych przewidzianych w projekcie „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”. Zmiana tego typu może być wprowadzona na drodze negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
- W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach,
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców niepodlegające wykluczeniu, przygotowane zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego, zostaną ocenione, dla każdej z Części Przedmiotu Zamówienia osobno, według następującego kryterium:

Całkowita cena netto - 100% - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, porównując całkowite ceny netto ofert w złotych polskich (PLN) osobno dla każdej z Części Przedmiotu Zamówienia. Całkowita cena netto w złotych polskich (PLN) powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
C = Cmin/Co x 100 pkt, gdzie:

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w odniesieniu do danej Części Przedmiotu Zamówienia
Cmin – cena netto najniższej oferty w odniesieniu do danej Części Przedmiotu Zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena netto ocenianej oferty w odniesieniu do danej Części Przedmiotu Zamówienia

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów dla każdej z Części Przedmiotu Zamówienia.
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do którejś z części przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia całkowitej ceny netto. Jeżeli przedstawione wyjaśnienia nie uzasadniają zaproponowanej ceny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty w odniesieniu do części przedmiotu zamówienia, której dotyczy rażąco niska cena.
6. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że co najmniej dwie oferty uzyskają taką samą całkowitą liczbę punktów w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
8. Zamawiający zamieści informacje o wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności korekty/uzupełnienia/wyjaśnienia otrzymanych ofert, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, termin 7 dni roboczych liczony będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dostarczenie korekt/uzupełnień/wyjaśnień.

Wykluczenia

1. O zamówienie nie może ubiegać się Wykonawca, będący podmiotem:
1.1 którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe;
1.2 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
1.3 wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.4 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono;
1.5 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.6 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są również Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu Wykonawcy z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wersalska 8

91-203 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

42 712 62 00

Fax

42 250 54 47

NIP

9512060837

Tytuł projektu

Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0035/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 112