Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku Członka Zespołu B+R pełniącego funkcję Kierownika Projektu

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2019

Numer ogłoszenia

1166692

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać poprzez jeden, dogodny dla Oferenta sposób:
1. przesłać na adres: IQ CREDO Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 1, 05-120 Legionowo
2. dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego tj.: IQ CREDO Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 1, 05-120 Legionowo
3. przesłać skan oferty na adres: office@iqcredo.com

• W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera decyduje data wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.
• Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
• Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w pkt. II, IV i VII.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez bazę konkurencyjności

Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu sporządzana jest według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zapytania. Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu.
3. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty (cena).
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy – załącznik nr 3
6. CV wraz ze wskazaniem przeprowadzonych prac badawczych,
7. Dane kontaktowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@iqcredo.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Cedro

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wybór osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku Członka Zespołu B+R pełniącego funkcję Kierownika Projektu w ramach projektu pt.: „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Inteligentnego Monitorowania Fizjologii Kobiecej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Miejscowość: Legionowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku Członka Zespołu B+R pełniącego funkcję Kierownika Projektu w ramach projektu pt.: „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Inteligentnego Monitorowania Fizjologii Kobiecej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usługi w ramach objętego stanowiska – członek zespołu B+R pełniący rolę kierownika projektu. Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) w okresie realizacji Projektu, tj. 02/2019 – 12/2019.

Z uwagi na charakter badawczy projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Wymiar czasu pracy na stanowisku członek zespołu B+R - 40h/miesiąc
Wymiar czasu pracy w zakresie kierownika projektu – 15h/miesiąc

Zakres obowiązków członek zespołu B+R
• Czynny udział w pracach badawczych w zakresie technologicznym oraz IT

Zakres obowiązków kierownik projektu:

Realizacja zadań kierownika projektu polega m.in. na:

• Negocjacje z jednostką naukową, biorącą udział w projekcie
• Zapewnieniu Kierownikowi prac B+R niezbędnych zasobów do prawidłowego wykonania prac badawczych
• Merytorycznej weryfikacji osiąganych wyników prac badawczo – rozwojowych
• Realizowanie założeń budżetowych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
• administrowanie i zarządzanie projektem,
• prowadzenie dokumentacji projektu

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: 02/2019 – 12/2019

Z uwagi na charakter badawczy projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania umowy, a tym samym zakresów zadań związanych z wykonaniem czynności na stanowisku Kierownika Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika projektu powinna posiadać:

1. Wykształcenie wyższe techniczne oraz przynajmniej stopień inżyniera
2. Wiedzę i doświadczenie w zakresie informatyki
3. Doświadczenie w zakresie zarządzania innowacyjnymi przedsięwzięciami
4. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych ( minimum trzech w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert)

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia pozostałych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym oraz załączonym CV

Dodatkowe warunki

1. Termin ważności oferty: min. 30 dni od daty wystawienia oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (polegających na powtórzeniu tego samego typu usług).
4. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
5. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Rozliczenie umowy będzie następowało na podstawie protokołu oraz miesięcznej karty czasu pracy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie
11. Do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest p. Tomasz Cedro, e-mail: office@iqcredo.com

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.

2. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem że:
• zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
• zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
• pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza skorzystać.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:
• zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,
• aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny,
• zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
• zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.
• nastąpi rozwiązanie lub zmiana umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
• nastąpią nieprzewidywalne warunki powstałe na skutek prowadzenia badań/wykonywania ekspertyz/raportu (skrócenie bądź wydłużenie terminu realizacji zamówienia)
• niewywiązywanie się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.

4. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta sporządzona wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3
4) CV wraz ze wskazaniem przeprowadzonych prac badawczych,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena zamówienia netto za jeden miesiąc realizacji usługi (55h/miesiąc) - waga 100%

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:

P = Cmin / Cbo x 100
Gdzie:
P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w badanych ofertach za jeden miesiąc realizacji usługi
Cbo – cena netto badanej oferty za jeden miesiąc realizacji usługi

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.

Do oceny będzie brane pod uwagę wynagrodzenie za jeden miesiąc wykonywania usługi w wymiarze 55 godzin, stanowiące cenę zamówienia netto.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

• Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
- czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert,
- czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki,
- czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu,
- czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej.

• W ocenie punktowej wezmą udział wyłącznie te oferty, które spełniać będą kryteria formalne oraz kryteria opisane w pkt Warunki udziału w postępowaniu

• Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę

Wykluczenia

W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjanta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IQCREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krucza 6/14

00-537 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

510051718

Fax

0

NIP

7010496495

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego Systemu Inteligentnego Monitorowania Fizjologii Kobiecej

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-A180/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Maciej Witan 19.02.2019r.
ul. Nowolipki 15/15 Warszawa
7625PLN
Liczba wyświetleń: 109