Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa uzdrowiskowego basenu i wyposażenie, zagospodarowanie terenu”

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2019

Numer ogłoszenia

1166620

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:
1. Termin składania ofert: 14.03.2019 r.
2. Miejsce i sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (na formularzu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć w Górniczym Sanatorium – „Górnik” 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 3, Sekretariat nie później niż do dnia 14.03.2019 r. do godziny 15.00.
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis:
”Budowa uzdrowiskowego basenu i wyposażenie, zagospodarowanie terenu”.
Nie otwierać przed dniem 14.03.2019 r. przed godz. 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r. o godz. 16:00 w Górniczym Sanatorium – „Górnik” 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 3, (Sekretariat).

Miejsce i sposób składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (na formularzu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć w Górniczym Sanatorium – „Górnik” 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 3, Sekretariat nie później niż do dnia 14.03.2019 r. do godziny 15.00.
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis:
”Budowa uzdrowiskowego basenu i wyposażenie, zagospodarowanie terenu”.
Nie otwierać przed dniem 14.03.2019 r. przed godz. 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r. o godz. 16:00 w Górniczym Sanatorium – „Górnik” 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 3, (Sekretariat).

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1) Zamawiający dopuszcza jedynie następujące sposoby kontaktu:
a) pisemnie: Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik”, ul. ks. Jana Rąba 3, 38-440 Iwonicz-Zdrój,
b) faksem: nr +48 13 43-502-80
c) drogą elektroniczną: stanislaw.tasz@gmail.com
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, a Zamawiający udzieli stosownych wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu na jego złożenie Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Ewentualne przedłużenie pierwotnego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
4) Zamawiający upublicznia treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi poprzez publikację na stronie internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Tasz - Dyrektor Górniczego Sanatorium Związkowego "Górnik" w Iwoniczu-Zdroju

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres zadania wchodzą następujące prace:
1. Wykonanie konstrukcji budynku.
2. Architektura budynku, w tym również montaż mebli, wykonanie niecek wanien basenowych ze stali szlachetnej wraz z wyposażeniem instalacyjnym i rehabilitacyjnym, montaż wyposażenia (szafki basenowe, lustra, kabiny HPL, poręcze, mebli indywidualnych, zabudów lekkich), montaż windy.
3. Zagospodarowanie terenu:
- roboty ziemne,
- obsadzenie obrzeży,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni,
- mocowanie balustrad zewnętrznych,
- umocnienie skarp,
- wykonanie fontanny,
- zieleń.
4. Budowa altany, w tym wytyczenie altany, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, roboty budowlano montażowe konstrukcji drewnianej altany, wykonanie pokrycia dachu, wykonanie instalacji wodnej altany, roboty wykończeniowe altany, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia altany, roboty ziemne - korytowanie posadzki altany, osadzenie krawężników betonowych, wykonanie konstrukcji posadzki altany oraz opaski odbojowej, wyrównanie i ukształtowanie terenu.
5. Wykonanie infrastruktury zewnętrznej i instalacji wewnętrznych:
- wykonanie przyłącza wody,
- wykonanie przyłącza kanalizacji,
- wykonanie przyłącza gazu,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych,
- wykonanie drenażu opaskowego,
- wykonanie instalacji telekomunikacyjnych,
- wykonanie przyłączy cieplnych,
- wykonanie instalacji i montaż urządzeń do zaopatrzenia w energię cieplną,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej,
- wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
6. Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie uzdrowiskowym. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pobyty lecznicze i sanatoryjne, a także pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego. Godziny planowanych do przeprowadzenia prac znacząco uciążliwych Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Iwonicz-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa uzdrowiskowego basenu, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM:
http://sanatorium-gornik.pl/ (zakładka zapytania ofertowe).

Istnieje również możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji w wersji papierowej w siedzibie Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu Zdroju (38-440 Iwonicz-Zdrój ul. ks. Jana Rąba 3 – Sekretariat).

Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z zapytaniem ofertowym, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów.
Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Szczegółowe ustalenia zostaną zapisane w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lat gwarancji jakości i minimum 3 lat rękojmi za wady na roboty objęte niniejszym zamówieniem. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia jako należycie wykonanego.
Zamawiający jako formę rozliczenia z wykonawcą przyjmuję rozliczenie ryczałtowe.

Formalności dotyczące podpisania umowy
1) W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Osoby występujące po stronie Wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zapytania lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3) Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy sporządzone zgodnie z nw. wytycznymi. Kosztorys stanowił będzie podstawę do sporządzenia harmonogramu, określenia procentowego zaawansowania robót do wystawiania faktur miesięcznych oraz do określenia wartości poszczególnych sprzętów, urządzeń i robót w celu wystawienia dowodu przyjęcia środka trwałego OT.
Kosztorys powinien zawierać:
a) stronę tytułową,
b) wykaz nośników cenotwórczych (stawkę roboczogodziny oraz wysokość zastosowanych narzutów),
c) zestawienie zbiorcze kosztów z podziałem na elementy,
d) kosztorys szczegółowy lub uproszczony z podaniem cen jednostkowych uwzględniających wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz z podaniem ilości jednostek oraz wyliczonej ich wartości,
e) zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu w przypadku kosztorysu uproszczonego,
f) podsumowanie.

Kod CPV

45215110-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind
Kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Kod CPV 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
Kod CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Kod CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Kod CPV 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Kod CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Kod CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów
Kod CPV 09332000-5 Instalacje słoneczne
Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Kod CPV 09323000-9 Węzeł cieplny lokalny
Kod CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Kod CPV 45000000 Roboty budowlane
Kod CPV 45112210-0 Usunięcie warstwy gleby
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
Kod CPV 45262300-4 Betonowanie
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
Kod CPV 45421141-4 Instalowanie przegród
Kod CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45432210-9 Wykładanie ścian
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
a) rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie robót: 24.06.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej: budowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 7500 m3 oraz wykonania basenu ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 50 m2.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedłożenia przez wykonawcę do oferty załącznika nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oraz ewentualnych podwykonawców) – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówień np. referencje oraz kserokopie uprawnień dla osoby wskazanej w załączniku w zakresie spełniania wymagań.
W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, to wówczas każdy z Wykonawców indywidualnie składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- Konstrukcyjno-budowlanej posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
- Elektrycznej posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych - niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
- Sanitarnej posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń cielnych oraz instalacji wentylacyjnych - niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

Za uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wg formuły: spełnia – nie spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem przedmiotowego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedłożenia przez wykonawcę do oferty załącznika nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oraz ewentualnych podwykonawców) – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówień np. referencje oraz kserokopie uprawnień dla osoby wskazanej w załączniku w zakresie spełniania wymagań.
W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, to wówczas każdy z Wykonawców indywidualnie składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony będzie wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260 z późn. zmianami),
b) którego upadłość ogłoszono, za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791 z późn. zmianami).

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedłożenia przez wykonawcę do oferty załącznika nr 3 – oświadczenie wykonawcy (oraz ewentualnych podwykonawców) o braku podstaw do wykluczenia.
W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, to wówczas każdy z Wykonawców indywidualnie składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferty Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone, tj. oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Dodatkowe warunki

1. WADIUM
1) Zamawiający przewiduje wpłatę wadium.
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek w banku: PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY nr: 36 8642 1041 2006 4004 2213 0001
Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Górniczym Sanatorium – „Górnik” 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 3, Sekretariat natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty.
Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1) W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
3) Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.
4) Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
5) W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.
6) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
7) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Warunki zmiany umowy

Istotne zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,
b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,
c) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy,
d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
e) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,
f) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac przez dwa kolejne dni – temperatury wykraczające poza dopuszczalne przez producentów materiałów, ulewne opady deszczu lub śniegu, huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,
g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy
na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
h) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin realizacji zamówienia – o czas ich realizacji;
2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie;
3) Inne zmiany:
a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót,
- powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom niniejszego zapytania.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) w zakresie harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz kwot przewidzianych przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
d) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie,
e) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy;

4) Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1) wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oraz ewentualnych podwykonawców) - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia np. referencje oraz kserokopie uprawnień dla osoby wskazanej w załączniku w zakresie wymagań.
2. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy (oraz ewentualnych podwykonawców) o braku podstaw do wykluczenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu robót podobnych do robót objętych zamówieniem podstawowym. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość robót zostanie ustalona na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym, powiększona o ewentualne klauzule waloryzacyjne.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT/WAGI PUNKTOWE/OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1) Cena – 80 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 20 pkt.
a) 36 miesięcy – 0 pkt.
b) 48 miesięcy – 10 pkt.
c) 60 miesięcy – 20 pkt.

Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady jaka będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (niepunktowane).
Brak podania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Cena ( C ) - max. 80 pkt.
- Okres gwarancji ( G ) - max. 20 pkt.

Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to: 100 punktów, czyli 1 punktowi i tak:
- za cenę oferty ( C ) - maksymalnie 80 pkt.
- za okres gwarancji (G ) - maksymalnie 20 pkt.

Łączna ocena oferty = ilość pkt za cenę oferty C + ilość pkt za okres gwarancji G.

Kryterium Cena:
Sposób wyliczenia punktów (max. 80 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną ( zł)
C = -------------------------------------------- x 80 ( pkt)
cena kolejnej oferty

Łączna ocena oferty = C (pkt) + G (pkt)

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w zapytaniu ofertowym uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych we wszystkich ww. kryteriach).

Dodatkowe warunki:
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia i wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki - za wyjątkiem oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) - muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.
W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców,
b) oświadczenia podpisane indywidualnie przez każdego z Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA W OFERCIE:
1) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu,
2) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym ceny ofertowej – poprzez uznanie za prawidłowy zapis słowny,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania i nie ma możliwości jej poprawy,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

INNE POSTANOWIENIA
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego oraz terminu składania i otwarcia ofert.
2) Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5) Zamawiający nie zastrzega realizacji przedmiotu zamówienia jako zakazanego do powierzenia podwykonawcom.
6) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedłożenia przez wykonawcę do oferty załącznika nr 3 – oświadczenie wykonawcy (oraz ewentualnych podwykonawców) o braku podstaw do wykluczenia.
W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, to wówczas każdy z Wykonawców indywidualnie składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Oferty Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone, tj. oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA W POLSCE

Adres

pl. Plac Grunwaldzki 8-10/0

40-127 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

501 319 762

Fax

32 255 37 11

NIP

6340016546

Tytuł projektu

Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudową zaplecza pobytowego i zakupem wyposażenia Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju

Numer projektu

RPPK.06.01.00-18-0010/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 953