Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa organizacji zajęć edukacyjnych na uczelniach dla uczniów suwalskich szkół zawodowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2019

Numer ogłoszenia

1166616

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.
2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami w terminie do dnia 21.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.
7. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
8. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
12. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bfkk.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.
15. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
16. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień lub wycofać ofertę.
17. Forma oferty:
1) Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w oryginale lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pkt 18 poniżej.
2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału do wglądu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
18. Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
19. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
(Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu składania ofert w załączonym dok. Zapytanie ofertowe nr 1/CKS/RPOWP/2019)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Pietrzak; fundacja@bfkk.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 653-77-00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację zajęć na podlaskich uczelni/ach wyższych prowadzonych przez kadrę wskazanych podmiotów. Liczba zajęć do zrealizowania: 3 szkoły x 36 godzin. Przy czym pojedynczy wyjazd uczniów obejmować będzie 4 godziny zajęć. W okresie do 31 maja 2019 roku - 3 szkoły x 3 wyjazdy x 4 h, do 31 grudnia 2019 roku - 3 szkoły x 3 wyjazdy x 4 h, do 31 maja 2020 roku - 3 szkoły x 3 wyjazdy x 4 h.
W każdym ze wskazanych okresów w zajęciach uczestniczyć będzie 20 osobowa grupa uczniów, za każdym razem z innego kierunku kształcenia, prowadzonych przez kadrę uczelni dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach z zakresu przedmiotów zawodowych na kierunkach, na których kształcą szkoły w zależności od ich aktualnych potrzeb, w formie zajęć w laboratoriach uczelni wyższych z wykorzystaniem wyposażenia ww. pracowni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół zawodowych na uczelniach.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację zajęć edukacyjnych na podlaskich uczelni/ach wyższych. Liczba zajęć do zrealizowania: 3 szkoły x 36 godzin. Przy czym pojedynczy wyjazd uczniów obejmować będzie 4 godziny zajęć. W okresie do 31 maja 2019 roku - 3 szkoły x 3 wyjazdy x 4 h, do 31 grudnia 2019 roku - 3 szkoły x 3 wyjazdy x 4 h, do 31 maja 2020 roku - 3 szkoły x 3 wyjazdy x 4 h. W każdym okresie w zajęciach uczestniczyć będzie 20 osoba grupa uczniów, za każdym razem z innego kierunku kształcenia. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę uczelni dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach z zakresu przedmiotów zawodowych na kierunkach, na których kształcą szkoły w zależności od ich aktualnych potrzeb, w formie zajęć w laboratoriach uczelni wyższych z wykorzystaniem wyposażenia ww. pracowni. W wyniku rekrutacji zostaną wyłonione grupy uczniów, w każdej szkole, w danym okresie z jednego kierunku kształcenia.

Kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
• Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach (ZS4) Technikum nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, Suwałki; kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej
• Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach(ZST), ul. Sejneńska 33, Suwałki; Technikum nr 3 w Suwałkach w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik cyfrowych procesów graficznych, technik automatyk
• Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach (ZS6) Technikum nr 2 w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, Suwałki; kierunki kształcenia: technik technologii drewna, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor

2. Warunki zamówienia:
a) usługi edukacyjne realizowane będą w oparciu o metodę doświadczeń i eksperymentów, w sposób dostosowany do poziomu percepcji uczestników;
b) Wykonawca organizujący zajęcia będzie zobowiązany do: przygotowania programu oraz harmonogramu realizacji zajęć uwzględniającego cele projektowe, dokumentowania zajęć (w formie list obecności i tematów, list potwierdzających obiór transportu, wyżywienia itp., zdjęć);
c) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy warunki do przeprowadzenia zajęć – pomieszczenia, wyposażenie, sprzęt ochronny oraz zapewni przerwę kawową;
d) Wykonawca zapewni transport z siedziby szkoły dla uczniów i ich opiekunów do miejsca odbywania zajęć oraz transport z miejsca odbywania zajęć do szkoły wraz z ubezpieczeniem NNW;
e) uczniowie i uczennice podczas zajęć będą pod opieką nauczycieli/wychowawców, jednakże na Wykonawcy ciąży obowiązek zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach;
f) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn oraz informowania uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego;
g) jednostką rozliczeniową jest 1 godzina lekcyjna, czyli 45 minut;
h) zajęcia realizowane będą w grupach 20 osobowych;
i) czas trwania pojedynczych zajęć to 4 godziny lekcyjne;
j) Wykonawca ustali bezpośrednio ze szkołami w porozumieniu z Zamawiającym, szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych zajęć w powiązaniu z harmonogramem roku szkolnego;
k) Wykonawca zapewni wykładowców prowadzących zajęcia będących pracownikami uczelni.
Zakres zadania: 108 godzin edukacyjnych w okresie od podpisania umowy do 31 maja 2020.

Kod CPV

80590000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi seminaryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31 maja 2020 (Szczegółowe informacje odnośnie harmonogramu realizacji zamówienia w załączonym dokumencie: Zapytanie ofertowe nr 1/CKS/RPOWP2019).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

O udział w postepowaniu może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia spełnia łącznie wskazane poniżej warunki udziału w postepowaniu, mianowicie:
a) posiada łącznie minimum 2 lata doświadczenia w obszarze działań związanych z edukacją powiązanych z przedmiotem zamówienia, czyli posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi - Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie, które stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy.
Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1.
W przypadku oferty wspólnej, każdy z wykonawców wypełnia wszystkie załączniki do oferty.
Oferta i załączniki powinny być trwałe połączone, np. poprzez wpięcie w skoroszyt, zszycie, bindowanie lub inne podobne. W przypadku oferty wspólnej składanej przez kilku wykonawców badane będzie łączne doświadczenie tych podmiotów.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
3) Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.
4) Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Informacje związane z ochroną danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 004.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod nr +48 (85) 66 64 549 lub mailowo: kancelaria@wrotapodlasia.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod adresem e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r., którego przedmiotem są: usługi organizacji zajęć edukacyjnych na uczelniach dla uczniów suwalskich szkół zawodowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”, nr postępowania: 1/CKS/RPOWP/2019 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia danych Beneficjentowi – Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr oraz Partnerom projektu.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 31 grudnia 2034 roku.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) i c) RODO.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia skutecznej oferty, a ich niepodanie uniemożliwi wybór oferty.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy, w szczególności: Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmianie ulegnie harmonogram realizacji zadań w Projekcie lub w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; Zmiany warunków i terminów płatności – w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1: Formularz ofertowy.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W postępowaniu zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie najwięcej punktów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) C: „Cena ofertowa” – 60% (maksymalna liczba punktów – waga: 60)
2) K: „Przykładowa koncepcja organizacji zajęć edukacyjnych” – 40% (maksymalna liczba punktów – waga: 40)

1) Kryterium C: „cena ofertowa” (60% wagi oceny).
Cena ofertowa (brutto) za realizację usługi – maksymalna liczba punktów (waga) - 60 pkt. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium, odpowiednią liczbę punktów. Kryterium „cena ofertowa” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
C=(Cmin/Co) x 60pkt
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium - cena,
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,
Co - oznacza cenę brutto oferty badanej
Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2) Kryterium K: „Przykładowa koncepcja organizacji zajęć edukacyjnych” (40% wagi oceny).
Ocena jakości oferowanych usług Wykonawcy do realizacji zamówienia zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów, maksymalna liczba punktów (waga) - 40 pkt.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie „przykładowej koncepcji organizacji zajęć edukacyjnych”. Ocena kryterium „przykładowej koncepcji organizacji zajęć edukacyjnych” będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w ramach kryterium jakościowego (oceny „przykładowej koncepcji organizacji zajęć edukacyjnych”) odpowiednią liczbę punktów za wskazane poniżej elementy - Łącznie maksymalnie - 40 pkt.:
1. Wykaz maksymalnie 4 różnych wydziałów , w których będą odbywały się zajęcia z wykazem laboratoriów przeznaczonych do realizacji zajęć na tym wydziale (5 pkt za każdy podany wydział wraz z wykazem laboratoriów ) z uwzględnieniem kierunków kształcenia uczniów szkół zawodowych objętych projektem. 20 pkt.
2. Wskazanie liczby pracowników, prowadzących zajęcia wraz z podaniem tytułu zawodowego oraz specjalności pracownika prowadzącego zajęcia, zgodnej z kierunkami kształcenia uczniów, maksymalnie 4 pracowników, przy czym każdy powinien posiadać tytuł zawodowy minimum magistra (5 pkt za każdą podaną osobę spełniającą warunek odnośnie posiadanego tytułu zawodowego wraz ze wskazaniem specjalności pracownika prowadzącego zajęcia, zgodnej z kierunkami kształcenia uczniów), w celu zapewnienia udziału osób posiadających doświadczenie w odpowiednim obszarze kształcenia. 20 pkt.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
W przypadku wycofania się Wykonawcy z postępowania z najwyższą liczbą punktów, Zamawiający zwróci się do kolejnego Oferenta, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego wypełniając odpowiednio Załącznik nr 1. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

(Szczegółowe informacje dot. kryteriów oceny i sposobu przyznawania punktacji w załączonym dok. Zapytanie ofertowe nr 1/CKS/RPOWP/2019)

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy złożą ofertę po terminie oraz Wykonawcy, którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią zapytania nr 1/CKS/RPOWP/2019. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

Adres

Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

0856537700

Fax

0857329505

NIP

5422098509

Tytuł projektu

SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0097/16-03

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:
Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej,
ul. Zwierzyniecka 6/3,
15-333 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2019r.
Cena brutto za realizację usługi: 117 465,00 zł
Ilość uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CKS/RPOWP/2019 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.
Liczba wyświetleń: 139