Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie raportu dotyczącego instrumentów wsparcia polityk klastrowych na świecie

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1166613

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy złożyć do dnia 20 lutego br. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna.choinska-jackiewicz@mpit.gov.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

justyna.choinska-jackiewicz@mpit.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Choińska-Jackiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 262 94 43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania raportu analitycznego obejmującego wyniki przeglądu i oceny polityk klastrowych wybranych państw.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie raportu dotyczącego wdrażanych polityk klastrowych w wybranych państwach. Przygotowany materiał zostanie wykorzystany w pracach Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, której celem jest wypracowanie dalszych kierunków rozwoju polityki klastrowej w Polsce.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Raport analityczny obejmujący wyniki przeglądu i oceny polityk klastrowych wdrażanych w wybranych państwach. Wspomniana analiza powinna zostać przeprowadzona dla dziesięciu wskazanych krajów (Kanada, Węgry, Czechy, Dania, Austria, Niemcy, Francja, Norwegia, Szwecja i Indie) oraz pięciu zaproponowanych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego.

a) Ww. raport powinien uwzględniać w szczególności: analizę porównawczą wdrażanych polityk klastrowych w wybranych państwach z uwzględnieniem:
- podziału zadań w zakresie realizacji polityki klastrowej pomiędzy administrację centralną i administrację regionalną / lokalną,
- wskazaniem podmiotów zaangażowanych we wdrażanie ww. polityk;
- określeniem sposobu wyznaczania linii demarkacyjnej wsparcia pomiędzy instytucje centralne i regionalne oraz ewent. obszaru kompetencji dzielonej, a także formy i zakresu współpracy w dziedzinie polityki klastrowej.

b) Analizę systemów (modeli) wsparcia klastrów z uwzględnieniem:
- Identyfikacji i analizy różnic w rodzaju i zakresie interwencji w zależności od fazy rozwoju klastra / typu klastra
- opisu sposobu kluczowych kryteriów kategoryzacji klastrów i oceny fazy rozwoju klastra / typu klastra,
- opisu katalogu oferowanych instrumentów dla poszczególnych typów klastra oraz sposobów / metod integracji różnych instrumentów w spójny system wsparcia.

c) Identyfikację oraz analizę dostępnych lub będących w fazie programowania instrumentów wsparcia klastrów w analizowanych państwach, w tym:
- Wskazanie źródeł, struktury i poziomu dofinansowania dla każdego z instrumentów
- Wskazanie zadań objętych finansowaniem dla każdego z instrumentów (w tym przegląd najważniejszych kategorii kosztów kwalifikowalnych)
- Wskazanie rodzaju beneficjenta działania (np. koordynator klastra, członkowie klastra itp.)

d) Określenie zasięgu wsparcia klastrów (np. odsetek klastrów korzystających ze wsparcia) i intensywności wsparcia działalności klastrów w zależności od dostępności danych zastanych (np. przedstawienie struktury przychodów finansowania - publiczne vs. prywatne)

e) Analizę dodatkowych zagadnień uzgodnionych między Wykonawcą i Zamawiającym w trakcie opracowywania raportu nieprzekraczających 10% objętości opracowania.

2. Prezentacja PowerPoint przedstawiająca główne wnioski wynikające z opracowanego raportu.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i konsultowania kolejnych wersji raportu w trakcie opracowywania przedmiotowego raportu.

Kod CPV

79315000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi badań społecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji następujących usług:

a) co najmniej dwóch projektów badawczych / opracowań analitycznych / ekspertyz poświęconych klastrom bądź polityce klastrowej, z których co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 30 tys.,

b) co najmniej dwóch projektów badawczych / opracowań analitycznych / ekspertyz poświęconych przeglądowi i ocenie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw / organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa.

2. Sposób udokumentowania: skan protokołu odbioru / zatwierdzonego raportu końcowego / rekomendacji potwierdzających prawidłowe wykonanie wskazanych w wykazie usług.

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Potencjał techniczny

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

j.w.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na wzorach obowiązujących w ministerstwie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wykaz usług poświadczających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Karta zespołu ekspertów

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Doświadczenie zespołu ekspertów
Ocenie podlegać będzie personel, który będzie zaangażowany w realizację zamówienia. Doświadczenie każdego członka zespołu w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
- Udział w projektach badawczych dot. klastrów/polityki klastrowej – do 6 pkt (2 pkt za jeden projekt w przypadku funkcji kierownika projektu, 1 pkt. za jeden projekt w przypadku funkcji współwykonawcy projektu)
- Publikacje nt. klastrów/polityki klastrowej – do 5 pkt (1 pkt za każdą publikację jako autor bądź współautor)
- Udział w opracowaniu raportów analitycznych lub ekspertyz dotyczących funkcjonowania wybranych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw / organizacji zrzeszających przedsiębiorstw – do 4 punktów (1 punkt za jeden projekt lub publikację)

2. Cena brutto
Liczba punktów w kryterium ceny zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 10 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Lp. Nazwa kryterium oceny Waga %
1 Doświadczenie zespołu ekspertów 60%
2 Cena brutto 40%

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 25 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, która powstanie poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający wybierze spośród nich ofertę z najwyższym wynikiem w kryterium kosztowym.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żadna z nadesłanych ofert nie uzyska co najmniej 13 punktów.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Wykluczenia

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Adres

pl. Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222629421

Fax

222629135

NIP

7010797920

Tytuł projektu

Wsparcie działań realizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorstw i rozwoju polityki klastrowej - etap I

Numer projektu

POPT.02.01.00-00-0237/18-00

Inne źródła finansowania

Fundusz Spójności, działanie 2.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, pn. Wsparcie Instytucji
Liczba wyświetleń: 102