Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie analizy potencjału inwestycyjnego w zakresie turystyki dla województwa zachodniopomorskiego”, zawierającej m.in. wykaz terenów inwestycyjnych i obiektów o potencjale turystycznym (w tym obiekty poprzemysłowe i kulturowe, plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie turystyki), a także identyfikację atrakcji oraz produktów turystycznych.

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2019

Numer ogłoszenia

1166610

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2019 r., do godziny 12,00 w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Wydziale Turystyki i Gospodarki, Pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój nr 35. 70-550 Szczecin.
2. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do wskazanego pokoju.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (26 lutego 2019 r.) o godzinie 12,30 w pokoju nr 35 (II piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Wydziale Turystyki i Gospodarki, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-540 Szczecin.
5. W przypadku złożenia Oferty po terminie nie będzie ona rozpatrywana.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Rybakiewicz - Główny Specjalista w Wydziale Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 44 19 131

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje zebrania, przygotowania, odpowiedniego zestawienia i opracowania danych przez porównanie i wyciągnięcie wniosków na temat istoty zjawiska, jego rozwoju w przyszłości itp., a także sporządzenia raportu z tego opracowania.
Wykonawca dokona analizy na podstawie dostępnych danych, materiałów źródłowych oraz przekazanych przez Zamawiającego wyników badań ruchu turystycznego.
1. Analiza wraz z opracowaniem graficznym zostanie sporządzona w języku polskim i będzie zawierała m.in.:
1) okładkę przód i tył, stronę tytułową, spis treści,
2) streszczenie projektu,
3) część teoretyczną z opisem koncepcji przeprowadzonej analizy i odniesieniami do wykorzystanych materiałów źródłowych (w tym wyników badań ruchu turystycznego przekazanych przez Zamawiającego), obejmującą następujące zagadnienia:
a) opis walorów turystycznych województwa z uwzględnieniem atrakcji/miejsc/obiektów stanowiących największe atuty turystyczne regionu;
b) struktura podaży turystycznej regionu (w tym baza noclegowa, gastronomiczna, uzupełniająca);
4) trendy w turystyce (Polska, Europa i świat) ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności;
5) uwarunkowania prawne, bariery na rynku ograniczające potencjał inwestycyjny (np. zezwolenia, nabywanie uprawnień, licencji, pozwoleń itp.);
6) wykaz terenów inwestycyjnych i obiektów o potencjale turystycznym (poprzemysłowe, kulturowe i inne), planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających inwestycje o charakterze turystycznym;
7) syntezę potencjału inwestycyjnego województwa zachodniopomorskiego w zakresie turystyki zawierającą:
a) potencjał turystyczny wokół zidentyfikowanych zasobów;
b) wskazanie grup potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych (rynki obecne i perspektywiczne) w branży turystycznej z uwzględnieniem przesłanek decyzji inwestycyjnych;
8) analizę i ocenę potencjału inwestycyjnego województwa zachodniopomorskiego w zakresie turystyki zawierającą również analizę niedoborów na zachodniopomorskim rynku turystycznym. Wnioskodawca zidentyfikuje potencjał inwestycyjny województwa na podstawie bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami władz lokalnych z minimum 40% gmin województwa zachodniopomorskiego;
9) wskazanie źródeł wiedzy wykorzystanych w sporządzeniu analizy potencjału inwestycyjnego w zakresie turystyki (np. strony www, instytucje, publikacje) innych niż wyniki badań ruchu turystycznego przekazane przez Zamawiającego oraz przekazanie dokumentacji fotograficznej z gmin, w których zostały przeprowadzone wywiady bezpośrednie, o których mowa w pkt. 8.
2. Okres objęty analizą (badaniem): 2014 – 2018 oraz prognozy inwestycyjne na lata 2019 – 2030.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Analiza potencjału inwestycyjnego w zakresie turystyki polegająca na zebraniu, przygotowaniu, odpowiednim zestawieniu i opracowaniu danych przez porównanie i wyciągnięcie wniosków na temat istoty zjawiska, jego rozwoju w przyszłości itp., a także sporządzenie raportu z tego opracowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy potencjału inwestycyjnego w zakresie turystyki dla województwa zachodniopomorskiego, zawierającej m.in. wykaz terenów inwestycyjnych i obiektów o potencjale turystycznym (w tym obiekty poprzemysłowe i kulturowe, plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie turystyki) a także identyfikację atrakcji oraz produktów turystycznych.

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia/umowy: do dnia 30.09.2019 r.
2. Wykonawca przekaże do wstępnej akceptacji analizę nie później niż 21 dni przed terminem realizacji umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki badań ruchu turystycznego za rok 2017 w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisana Umowy. Dane za rok 2018 zostaną przekazane najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje osobami posiadającymi minimalne wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie określone w punkcie "Osoby zdolne do wykonania zamówienia"

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który posiada minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 projekty badawcze lub analizy, każdy/a o wartości co najmniej 20 000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym co najmniej jeden projekt badawczy lub analizę, której zamawiającym była jednostka samorządu terytorialnego.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny posiadany przez Wykonawcę musi umożliwiać zrealizowanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje osobami posiadającymi minimalne wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie – tj. dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi minimalne wymagane kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
1) kierownikiem zespołu, który posiada stopień naukowy co najmniej doktora lub tytuł profesora (lub równorzędny, nadawany w krajach UE) i który posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 projektów badawczych lub analiz, których przedmiotem była zdolność inwestycyjna jednostki samorządu terytorialnego;
2) specjalistą ds. merytorycznych, który posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 projektu badawczego lub analizy, której przedmiotem była zdolność inwestycyjna jednostki samorządu terytorialnego;
3) specjalistą ds. Systemu Informacji Geograficznej (GIS) – posiadający doświadczenie we wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych geograficznych (potwierdzone udziałem w przynajmniej 1 projekcie badawczym/analizie lub co najmniej rocznym zatrudnieniem przy wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych geograficznych).
UWAGA:
Jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję spośród funkcji wymienionych w powyższych ppkt 1) – 3).
Udziałem w realizacji projektu badawczego / analizy, o których mowa w ppkt 1, 2 i 3 będzie: projektowanie narzędzi badawczych i/lub prowadzenie badań ilościowych lub jakościowych lub zaangażowanie w merytoryczną część realizacji projektu badawczego / analizy, opracowywanie raportów z projektu badawczego / analizy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kontrahent będzie zweryfikowany pod względem podatkowym.

Dodatkowe warunki

nie określono

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności zmianom może ulec:
1) termin realizacji przedmiotu umowy o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze, które nie były przez Strony przewidziane, ani do których wystąpienia Strony umowy się nie przyczyniły;
2) wykaz osób wskazanych w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego, pod warunkiem spełnienia przez nich kryteriów, o których mowa w Rozdziale V pkt 3 Zapytania ofertowego i wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
3. Dopuszcza się możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
4. Za zmianę umowy nie będzie traktowana zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej.
Formularz (wzór) tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w odniesieniu do każdej z wykazanych usług:
- nazwy wykonanej usługi (w tym: tytuł wykonanego projektu badawczego / analizy/ stanowiącego/ej przedmiot wykonanej usługi);
- opisu wykonanej usługi (w tym: określenie przedmiotu projektu badawczego / analizy/ stanowiącego/ej przedmiot wykonanej usługi);
- wartości usługi brutto (w zł),
- terminu realizacji (wykonania) usługi – podanie okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok) lub daty,
- nazwy zleceniodawcy/zamawiającego (podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana).
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. wykazu w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V pkt 2 Zapytania ofertowego tj. zobowiązany jest podać wszelkie informacje wskazujące na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w treści ww. warunku udziału w postępowaniu.
Formularz (wzór) Wykazu usług wykonanych stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z podaniem określonych poniżej informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym:
1) informacja o osobie/ach, wykazywanej/ych na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Rozdziale V pkt 3 ppkt 1 Zapytania ofertowego – Kierowniku zespołu, zawierająca następujące dane:
- imię i nazwisko ww. osoby/osób,
- informacja o posiadanym stopniu naukowym lub tytule profesora,
- nazwy/ tytuły projektu badawczego / analizy,
- opisy projektów badawczych / analiz, w tym określenie przedmiotów projektów badawczych,
- opisy pełnionych funkcji lub zakresu wykonywanych czynności w poszczególnych projektach badawczych / analizach,
- nazwy zleceniodawców (podmiotów, na rzecz których wykazywane projekty badawczy / analizy zostały wykonane;
2) informacja o osobie/acj, wykazywanej/ych na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Rozdziale V pkt 3 ppkt 2 Zapytania ofertowego – Specjaliście ds. merytorycznych, zawierająca następujące dane:
- imię i nazwisko ww. osoby/osób,
- nazwa/ tytuł projektu badawczego / analizy,
- opis projektu badawczego / analizy, w tym określenie przedmiotu projektu badawczego,
- opis pełnionej funkcji lub zakresu wykonywanych czynności w projekcie badawczym / analizie,
- nazwa zleceniodawcy (podmiotu na rzecz którego wykazywany projekt badawczy / analiza został/a wykonany/a;
3) informacja o osobie/acj, wykazywanej/ych na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Rozdziale V pkt 3 ppkt 3 Zapytania ofertowego – Specjaliście ds. Systemu Informacji Geograficznej (GIS), zawierająca następujące dane:
- imię i nazwisko ww. osoby/osób,
- nazwa/ tytuł projektu badawczego / analizy lub nazwa pracodawcy,
- opis zakresu wykonywanych czynności w projekcie badawczym / analizie lub na stanowisku pracy ze wskazaniem okresu zatrudnienia.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. wykazu w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V pkt 3 Zapytania ofertowego tj. zobowiązany jest podać wszelkie informacje wskazujące na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w treści ww. warunku udziału w postępowaniu.
Formularz (wzór) Wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) W kryterium „Cena” (waga 100%) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów
w kryterium „Cena” = Najniższa oferowana Cena łączna brutto x 100% (waga) x 1100 pkt
Cena łączna brutto
w ofercie ocenianej
2) Do obliczenia punktów za kryterium „Cena” Zamawiający przyjmie ceny podane w rozdziale IV pkt 1. Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

3) W kryterium „Cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Adres

Korsarzy 34

70-540 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914253600

Fax

914253607

NIP

8512871498

Tytuł projektu

Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje.

Numer projektu

RPZP.01.14.00-32-0001/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wykonawcy:
Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn
Data wpływu:
25.02.2019
Cena brutto:
38 499,00 zł
Liczba wyświetleń: 308