Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi (WALIDACJA METODY NIR)

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1166575

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert:
Do 20.02.2019 r. – osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "BELIN" Wojciech Lenartowicz,
Roman Erdmann, Andrzej Nowak Spółka Jawna
ul. Sucholeska 34/36
60-479 Poznań
e-mail: b.panek@belin.pl
Osoba do kontaktu: Beata Panek, e-mail: b.panek@belin.pl, tel. 601 701 160

W przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej lub osobistego doręczenia za termin dostarczenia uważa się datę i godzinę wpływu oryginału oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego.
W przypadku przesyłki drogą elektroniczną (e-mail) za termin dostarczenia uważa się datę i godzinę wpływu skanu prawidłowo podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej, wskazany wyżej.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.panek@belin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Panek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 701 160

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy zakupu usługi:
Walidacja metody NIR

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi (Walidacja metody NIR).

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie dotyczy zakupu usługi:
Walidacja metody NIR

Kody CPV
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Parametry techniczne
Walidacja metody NIR powinna obejmować:
- Zaplanowanie badań weryfikacyjnych i koordynacja procesu tworzenia krzywych kalibracyjnych,
- Modelowanie krzywych dla wybranych surowców roślinnych (zioła, mieszanki ziołowo – owocowe, susze owocowe),
- Walidację krzywych kalibracyjnych z wykorzystaniem mieszanek modelowych z wykorzystaniem techniki randomizacji prób,
- Nadzór nad metodologiczną prawidłowością wyników testów (w tym cross-checking, analiza i odniesienie się do obowiązującej literatury przedmiotu),
- Weryfikację poprawności wykonanych obliczeń,
- Analizę statystyczną wraz z odpowiednim wnioskowaniem i przedstawieniem potencjalnych uwag/rekomendacji,
- Sporządzenie raportów cząstkowych oraz podsumowującego.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert:
Do 20.02.2019 r. – osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "BELIN" Wojciech Lenartowicz,
Roman Erdmann, Andrzej Nowak Spółka Jawna
ul. Sucholeska 34/36
60-479 Poznań
e-mail: b.panek@belin.pl
Osoba do kontaktu: Beata Panek, e-mail: b.panek@belin.pl, tel. 601 701 160

W przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej lub osobistego doręczenia za termin dostarczenia uważa się datę i godzinę wpływu oryginału oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego.
W przypadku przesyłki drogą elektroniczną (e-mail) za termin dostarczenia uważa się datę i godzinę wpływu skanu prawidłowo podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej, wskazany wyżej.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Termin wykonania zamówienia
• Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 28.02.2019 r.
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 15.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania dotyczące Oferentów:
Osoby realizujące przedmiot zamówienia ze strony Wykonawcy powinny posiadać następujące umiejętności i wiedzę:
1. Znajomość techniki NIR.
2. Wykształcenie wyższe (kierunki związane z jakością lub przetwarzaniem danych)
3. Minimum roczne doświadczenie w działalności związanej z przetwarzaniem danych oraz umiejętność ich przetwarzania w programach do analizy danych (np. SPSS, STATISTICA, Mini Tab).
4. Minimum roczne doświadczenie w analizie statystycznej dla podmiotów gospodarczych oraz dla jednostek naukowych.
5. Doświadczenie w tworzeniu krzywych kalibracyjnych
6. Potwierdzone doświadczenie w optymalizacji procesów dla przemysłu spożywczego lub przetwórczego.
7. Znajomość zasad walidacji metod w analizie żywności.
8. Znajomość Microsoft Excel oraz języka zapytań SQL.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania dotyczące Oferentów:
Osoby realizujące przedmiot zamówienia ze strony Wykonawcy powinny posiadać następujące umiejętności i wiedzę:
1. Znajomość techniki NIR.
2. Wykształcenie wyższe (kierunki związane z jakością lub przetwarzaniem danych)
3. Minimum roczne doświadczenie w działalności związanej z przetwarzaniem danych oraz umiejętność ich przetwarzania w programach do analizy danych (np. SPSS, STATISTICA, Mini Tab).
4. Minimum roczne doświadczenie w analizie statystycznej dla podmiotów gospodarczych oraz dla jednostek naukowych.
5. Doświadczenie w tworzeniu krzywych kalibracyjnych
6. Potwierdzone doświadczenie w optymalizacji procesów dla przemysłu spożywczego lub przetwórczego.
7. Znajomość zasad walidacji metod w analizie żywności.
8. Znajomość Microsoft Excel oraz języka zapytań SQL.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania dotyczące Oferentów:
Osoby realizujące przedmiot zamówienia ze strony Wykonawcy powinny posiadać następujące umiejętności i wiedzę:
1. Znajomość techniki NIR.
2. Wykształcenie wyższe (kierunki związane z jakością lub przetwarzaniem danych)
3. Minimum roczne doświadczenie w działalności związanej z przetwarzaniem danych oraz umiejętność ich przetwarzania w programach do analizy danych (np. SPSS, STATISTICA, Mini Tab).
4. Minimum roczne doświadczenie w analizie statystycznej dla podmiotów gospodarczych oraz dla jednostek naukowych.
5. Doświadczenie w tworzeniu krzywych kalibracyjnych
6. Potwierdzone doświadczenie w optymalizacji procesów dla przemysłu spożywczego lub przetwórczego.
7. Znajomość zasad walidacji metod w analizie żywności.
8. Znajomość Microsoft Excel oraz języka zapytań SQL.

Dodatkowe warunki

Pozostałe informacje
- ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego jako termin składania zapytań ofertowych;
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
- nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych;
- nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających;
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej z Zapytaniem Ofertowym (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl);
- jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie;
- Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych roszczeń. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Warunki zmiany umowy

Warunki dokonania zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
- gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
- w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
- powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
- wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
- zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
a) charakterze od nich niezależnym,
b) którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
c) którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w Zapytaniu zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:
1. Datę przygotowania oferty.
2. Okres ważności oferty (nie krócej niż 60 dni, liczone od daty wskazanej jako termin składania ofert).
3. Nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis Oferenta.
4. Cenę netto, VAT i brutto.
5. Łączną cenę netto, VAT i brutto.
6. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) oświadczenie o spełnianiu warunków z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
c) podsumowanie parametrów usługi, na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
d) potwierdzenie posiadania doświadczenia w optymalizacji procesów dla przemysłu spożywczego lub przetwórczego.

Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego).
Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli:
- nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria punktowe oceny ofert i sposób obliczenia oceny końcowej:

1. Cena: 90% (90 pkt):

Najniższa cena
_________________________x 90
Cena w ofercie badanej


2. Termin płatności za usługę 10% (10 pkt.):
Poniżej 7 dni kalendarzowych – 0 pkt,
7-14 dni kalendarzowych– 5 pkt,
Powyżej 14 dni kalendarzowych– 10 pkt


Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1,2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Zakres Wykluczenia
Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, niezłożenia oświadczeń, zgodnie
z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz potwierdzenia posiadania doświadczenia w optymalizacji procesów dla przemysłu spożywczego lub przetwórczego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kary umowne
Zwraca się uwagę, iż umowa z Wykonawcą będzie zawierała zapisy o karach umownych w przypadku niespełnienia następujących warunków:
- kara za opóźnienie w realizacji usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia – 1% wartości przedmiotu zamówienia dziennie za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BELIN" WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Sucholeska 34/36

60-479 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618221315

Fax

618221347

NIP

7790004437

Tytuł projektu

Zautomatyzowana technologia konfekcjonowania herbaty i ziół podnosząca bezpieczeństwo produktu

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1393/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca: LEMATIS dr inż Leszek Matuszak
Adres: województwo wielkopolskie, powiat Poznań, miejscowość Poznań, ul. Morwowa 17a, kod pocztowy 61-314
Cena oferty: 47.500,00 PLN netto
Data wpływu oferty: 19.02.2019 r.
Liczba wyświetleń: 105