Strona główna
Logo unii europejskiej

zapytanie ofertowe nr 2/2019

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1166537

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 18 .03. 2019 r. do godziny 9.00 drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres contact@nlightnin.com z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1”, kurierem lub osobiście w biurze spółki: Sopot ul. A.Chmielewskiego 5b

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

contact@nlightnin.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Pobłocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 717 27 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac zaplanowanych w projekcie dla pracownika na stanowisku: Enviroment Designer & 2D Artist

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prac mających charakter dzieła autorskiego na potrzebę realizacji przedmiotowego projektu

Przedmiot zamówienia

Powierzone prace będą miały charakter dzieła autorskiego wykonywanego etapowo zgodnie z harmonogramem projektu. Wszelkie prawa autorskie przekazane zostaną, w ramach zapłaty za wykonane prace, na rzecz Zamawiającego.

1. Stworzenie Oprawy graficznej - 20 assetów - elementów otoczenia reagujących na dane z biosensorów dla 5 miejsc możliwych do "odwiedzenia" przez pacjenta w wirtualnej rzeczywistości.Opracowanie scenariusza wizualizacji w postaci graficznej.
2. Stworzenie 5-ciu opisowych koncepcji najważniejszych obiektów 3D do wymodelowania w oparciu o założenia w scenariusza psychoonkologicznego.
3. Zaprojektowanie 10 modeli 3D związanych z level designem tworzonej wirtualnej rzeczywistości.
4. Stworzenie i zaprojektowanie 10 elementów grafiki UI - interaktywne piktogramy VR.
5. Wykonanie 5 interaktywnych assetów 3D w oparciu o specjalistyczne wytyczne scenariuszowe, oraz zanimowanie ich.
6. Implementacja 10 efektów VFX do zdarzeń w VR związanych ze scenariuszem fabularnym.
7. Zaprojektowanie 5 elementów grafiki VFX reagujących wizualnie na sczytywane bodźce z biosensorów.
8. Stworzenie 5 animacji 3D postaci ludzkiej w oparciu o potrzeby scenariusza.

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Dodatkowe przedmioty zamówienia

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Powierzone prace wykonywane będą w zakresie PRAC BADAWCZYCH projektu w okresie od 22. 03. 2019 do 22.10.2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Potencjał techniczny

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Dodatkowe warunki

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Warunki zmiany umowy

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn x waga/ Cr

Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie pracownika w projektowaniu architektonicznym. W określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 10 pkt.):

- doświadczenie min. 5 letnie – 10 punktów
- doświadczenie min. 3 letnie – 8 punktów
- doświadczenie min. 1 letnie – 2 punktów

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia pracownika na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K3- Kryterium oceny – Doświadczenie pracownika w tworzeniu środowiska w grafice komputerowej (CGI). W określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 20 pkt.):

- doświadczenie min. 5 letnie – 20 punktów
- doświadczenie min. 3 letnie – 15 punktów
- doświadczenie min. 1 letnie – 5 punktów

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia pracownika na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3).

Wykluczenia

zgodnie z zapytaniem nr 2/2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NLIGHTNIN PRODUCTION SP. Z O.O.

Adres

dr. Aleksandra Majkowskiego 24B

81-717 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

664959691

NIP

5851474812

Tytuł projektu

NlightninVR w Onkologii - BioCell Feedback Neuro System - Szansą na podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Nlightnin Production sp. z o.o. na rynku światowym

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0039/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Błażej Przybył
data wpływu: 15.03.2019
cena 44350,00
Liczba wyświetleń: 202