Strona główna
Logo unii europejskiej

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj’’ w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019

Numer ogłoszenia

1166498

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert oraz wniesienia wadium :
- był termin 28.02.2019 godz.15.00
- jest termin 08.03.2019 godz.15.00

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj” znak sprawy GPK/BK/1/2019
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub posłańca/ kuriera na adres zamawiającego:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Kłaj 652, 32-015 Kłaj
lub złożyć osobiście do siedziby Zamawiającego na podany wyżej adres do dnia 07.03.2019 r. do godz. 15.00. Nastąpiła zmiana terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek Makowiecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 284 23 03 wew. 50; 603 603 290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem prac projektowych oraz robót budowlanych jest przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków nadziałkach nr 2209/2 i 2207 położonych w miejscowości Kłaj, gmina Kłaj do przepustowości Qśr.d. = 820m3/d, o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 7800 wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi oraz elektrownią fotowoltaiczną o mocy 40kWp.
UWAGA: Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj’’ została podzielna na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe dla Etapu 1 oraz Etapu 2 oraz wykonanie robót budowlanych dla Etapu 1.
Załączona do postępowania dokumentacja w postaci PFU i STWiORB opisuje Etap 1 oraz Etap 2 inwestycji , stąd zaleca się uważną analizę treści tych dokumentów w celu przygotowania oferty.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Kłaj

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia prowadzonego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj’’ w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj” są roboty budowlane prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o dokumentację techniczną w postaci Programu Funkcjonalno - Użytkowego (zwanego dalej PFU), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej STWiORB) oraz dokumentację pomocniczą.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem prac projektowych oraz robót budowlanych jest przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków nadziałkach nr 2209/2 i 2207 położonych w miejscowości Kłaj, gmina Kłaj do przepustowości Qśr.d. = 820m3/d, o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 7800 wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi oraz elektrownią fotowoltaiczną o mocy 40kWp
Zamawiający zakłada następujące dwa podstawowe zadania dla realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
Zadanie 1 – prace projektowe:
• sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego,
• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia wodnoprawnego.
• sporządzenie projektów wykonawczych oraz kosztorysów inwestorskich
• sporządzenie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zwaną dalej STWiORB)
• uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę
• prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej

Zadanie 2- roboty budowlane :
• wykonanie robot budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych
projektów,
• przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) zgodnie
z procedurą odbiorową oraz STWiORB
• przeprowadzenie prób dla instalacji fotowoltaicznej (w tym rozruchu) zgodnie
z procedurą odbiorową oraz STWiORB
• wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej i porozruchowej
• zagospodarowanie oraz rekultywacja terenu zgodnie z projektem
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
• realizacja świadczeń wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi.

Zrealizowany przez Wykonawcę przedmiot umowy polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kłaju musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie zgodna z wydaną decyzją- pozwoleniem wodnoprawnym (którą to decyzję Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w toku realizacji umowy), decyzją o środowiskowych uwarunkowanych wydaną przez Wójta Gminy Kłaj w dniu 22.06.2017 (załącznik 11 do Zapytania ofertowego), oraz będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (lub odpowiedniego rozporządzenia obowiązującego w czasie oddania do użytku inwestycji).
Zamawiający wymaga aby sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie w ruchu i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Kłaju. Wykonywane roboty budowlane nie mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie procesu oczyszczania ścieków w sposób przekraczający dopuszczalne normy ścieku oczyszczonego określone obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
• załącznik nr.9 do Zapytania Ofertowego – PFU
• załącznik nr.10 do Zapytania Ofertowego – STWiORB
• załącznik nr.11 do Zapytania Ofertowego – dokumentacja pomocnicza (zagospodarowanie terenu, schematy technologiczne, decyzja środowiskowa

Kod CPV

45252127-4

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45113000-2 Roboty na placu budowy
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-9 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 30.06.2020 r
Powyższy termin należy rozumieć jako dopuszczenie do eksploatacji przez właściwe służby tj. odbiór przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena oferty brutto (C) - 85%
2) Doświadczenie Kierownika budowy (DK) - 10%
3) Doświadczenie Projektanta ( DP ) - 5%
Kryterium Cena brutto (C) - znaczenie w ocenie 85% = 85 pkt, obliczane wg. wzoru:
Liczba punktów = (C min. /C of.) x 85 pkt
Gdzie: C min. – Cena najniższa spośród wszystkich ofert
C of. -Cena podana w ofercie badanej
Liczba uzyskanych pkt. jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku
• Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
- Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie Kierownika budowy (DK) – znaczenie w ocenie ofert 10% = 10 pkt
Punkty zostaną przyznane za posiadanie doświadczenia na podstawie złożonych informacji w wykazie osób - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba robót Kierownika budowy / Liczba punktów za kryterium DK
1 wykonana robota 0 pkt
2 wykonane roboty 2 pkt
3 wykonane roboty 4 pkt
4 wykonane roboty 7 pkt
5 lub więcej wykonanych robót 10 pkt

• Opis wymagania dla kryterium: jako doświadczenie Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa , uznaje się pełnienie należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert funkcji Kierownika budowy dla inwestycji obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków lub obiektu gospodarki odpadami w ramach której zainstalowana i uruchomiona została instalacja technologiczna.
• Maksymalnie osoba opisana powyżej może otrzymać 10 % = 10 punktów
Ocena kryterium DK ma następujące zasady:
a) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje liczbę robót powyżej określonego maksimum Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5 robót oraz 10 pkt,
b) Wykonawca musi wykazać w wykazie osób minimum 1 robotę mającą potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Brak wpisania liczby DK w formularzu ofertowym, mającym na celu uzyskanie większej liczby punktów będzie oznaczało przyznanie wykonawcy 0 pkt, chyba, że z przedłożonych do oferty dokumentów będzie wynikało wykonanie więcej niż 1 roboty.

Doświadczenie Projektanta (DP) – znaczenie w ocenie ofert 5% = 5 pkt
Punkty zostaną przyznane za posiadanie doświadczenia na podstawie złożonych informacji w wykazie osób - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba usług Projektanta / Liczba punktów za kryterium DP
1 wykonana usługa 0 pkt
2 wykonane usługi 1 pkt
3 wykonane usługi 2 pkt
4 wykonane usług 3 pkt
5 lub więcej wykonanych usług 5 pkt
• Opis wymagania dla kryterium: jako doświadczenie Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uznaje się wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert projektu dla inwestycji obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków lub obiektu gospodarki odpadami w ramach której ma być zainstalowana i uruchomiona instalacja technologiczna.
• Maksymalnie osoba opisana powyżej może otrzymać 5 % = 5 punktów
Ocena kryterium DP ma następujące zasady:
a) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje liczbę usług powyżej określonego maksimum Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5 usług oraz 5 pkt,
b) Wykonawca musi wykazać w wykazie osób minimum 1 usługę mającą potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Brak wpisania liczby DP w formularzu ofertowym, mającym na celu uzyskanie większej liczby punktów będzie oznaczało przyznanie wykonawcy 0 pkt, chyba, że z przedłożonych do oferty dokumentów będzie wynikało wykonanie więcej niż 1 usługi.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów Pi obliczona według wzoru:
Pi = C + DK + DP

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

32-015 Kłaj

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

122842303

Fax

12 2842303

NIP

6832081489

Tytuł projektu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj

Numer projektu

RPMP.05.03.02-12-0993/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Do upływu składania ofert złożono 3 oferty.
Wartość najniższej oferty wynosiła 9 695 000 zł. netto.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 5 953 800,00 zł netto.
Wartość najniższej oferty przekraczała znacząco środki jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia dlatego postępowanie pozostało nierozstrzygnięte.
Liczba wyświetleń: 1053