Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I ZAKUP PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1166478

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dn. 14.03.2019 r. opublikował w sekcji Pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 12.03.2019 r.

Zamawiający w dn. 12.03.2019 r. opublikował w sekcji Pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 08.03.2019 r.

Zamawiający w dn. 06.03.2019 r. opublikował w sekcji Pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 28.02.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: NetLand Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 16; 10-683 Olsztyn; pok. nr 108 – Sekretariat.
2. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w ust. 1 i posiadającej następujące oznaczenia: „Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej”. Nie otwierać przed dn. 18.03.2019 r., godz. 9.00” oraz oznaczenie nazwy i dokładnego adresu Wykonawcy.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019 r. o godz. 8:00
4. Termin otwarcia ofert 18.03.2019 r., godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 107.
5. Oferta może zostać dostarczone osobiście, przez kuriera lub pocztę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Pietnoczka - Prezes Zarządu Zamawiającego; e-mail: apietnoczka@netland.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Budowa urządzeń telemetrycznych do zbierania i przesyłu danych z liczników mediów” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.02.01-28-0002/18-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”; Działania 1.2 - „Innowacyjne firmy”; Poddziałanie 1.2.1- „Działalność B+R przedsiębiorstw”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Budowa urządzeń telemetrycznych do zbierania i przesyłu danych z liczników mediów” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.02.01-28-0002/18-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”; Działania 1.2 - „Innowacyjne firmy”; Poddziałanie 1.2.1- „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Budowa urządzeń telemetrycznych do zbierania i przesyłu danych z liczników mediów” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.02.01- 28-0002/18-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”; Działania 1.2 - „Innowacyjne firmy”; Poddziałanie 1.2.1- „Działalność B+R przedsiębiorstw”.
2. Wymagania techniczne, parametry i elementy składowe zawierają się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia – „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wymagany termin realizacji przedmiotowego zamówienia: do dnia 29.11.2019 r.
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: NetLand Sp. z o.o., ul. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Dodatkowe warunki

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia).
3. Wykonawca, który nie oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w ust. 1 podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po
zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia;
c) z konieczności dostosowania warunków umowy do postanowień umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie zawartej przez Zamawiającego z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
d) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, okoliczności prawnych, ekonomicznych czy technicznych związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy lub wystąpienia sił wyższych (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym, np. klęski żywiołowej, powodzi, itp.), za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
3. Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia wynikająca z przyczyn o których mowa w ust. 2 pkt. c) uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
4. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;
b) opóźnienia w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w takim zakresie iż nie będzie możliwe wykonanie niniejszej umowy w terminie określonym w umowie.
6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu winno nastąpić w terminie 21 dni od dnia zaistnienia przesłanki, z zachowaniem formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące
dokumenty:
a) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
d) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena brutto (PLN) – 90%
b) Gwarancja – 10%
2. Uzyskane przez Wykonawcę punkty w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert podlegają zliczeniu. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów oraz przedłoży dokumenty, o których mowa szczegółowo w rozdziale V zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
3. W ramach kryterium „Cena” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (CN / COB x 90%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
90% - waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
4. W ramach kryterium „Gwarancja” przyjmuje się następujące założenia, tj.:
1) Wykonawca, który udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonane prototypy – otrzyma 0 pkt.
2) Wykonawca, który udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonane prototypy – otrzyma 10 pkt.
5. Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w formularzu ofertowym

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych odpowiednio w niniejszym ogłoszeniu oraz w rozdziale IV pkt. 1 i 2 zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności odrzucenia oferty:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot wykluczony z przedmiotowego postępowania,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie podejrzenia zaoferowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów,
7) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na poprawienie wskazanej omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Trylińskiego 16

10-683 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

48896120730

Fax

+48896120731

NIP

7393679238

Tytuł projektu

Budowa urządzeń telemetrycznych do zbierania i przesyłu danych z liczników mediów

Numer projektu

RPWM.01.02.01-28-0002/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Acte Sp. z o.o.
02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 49
Data wpłynięcia oferty do Zamawiającego: 15.03.2019 r., godz. 15.45
Cena oferty: 1 130 370,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 195