Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ref. Pat 1/2019/1

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1166447

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Poprawiono omyłkę pisarską w załączniku "Zapytanie ofertowe" - zmieniono błędny numer zapytania ofertowego z Pat 1/2018/1 na poprawny - Pat 1/2019/1.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna zawierać: nazwę, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z
dokumentem/dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca posiada status jednostki naukowej lub status centrum badawczo-rozwojowego;
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- w przypadku wniesienia wadium przelewem - potwierdzenie przelewu.
5. Termin związania ofertą: min. 60 dni liczone od daty złożenia ofert
W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: abecmer@riget.pl lub dostarczona na adres: ul. Żelazna 59 lok. 203, 00-848 Warszawa.
7. Termin dostarczenia oferty: 20.02.2019 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
9. Przed złożeniem oferty należy wnieść wadium w wysokości 900 zł gotówką w kasie Zamawiającego (ul. Żelazna 59 lok. 203; 00-848 Warszawa) lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 76 1910 1048 2205 0006 4858 0001 - wówczas do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie przelewu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

abecmer@riget.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Becmer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535055646

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji do dokonania zgłoszenia patentowego (podanie ze sformułowanym wnioskiem o udzielenie patentu, dane identyfikacyjne zgłaszającego wynalazek, dane identyfikacyjne twórców wynalazku, wskazanie podstawy prawa do uzyskania patentu, opis wynalazku ujawniający w szczególności istotę rozwiązania i przykłady wykonania wynalazku, zastrzeżenia patentowe, rysunki, jeżeli są niezbędne do zrozumienia istoty rozwiązania według wynalazku, skrót opisu wynalazku).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „PatientStation – prace badawczo–rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona” w ramach Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Firma Riget Software Sp. z o.o. przeprowadza postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa doradcza związana z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji umożliwiającej pozyskanie patentu.

Specyfikacja zamówienia:
Usługa doradcza zostanie wykonana w ramach zadania 7 "Przygotowanie prototypu aplikacji do obsługi Stacji
Pacjenta i Stacji Lekarza". Zadanie polega na przygotowaniu prototypu i wyprodukowaniu pierwszej wersji
aplikacji do obsługi Stacji Pacjenta i Stacji Lekarza.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z tworzoną Stacją
Pacjenta - urządzeniem wbudowanym z oprogramowaniem systemowym - umożliwiającej złożenie wniosku o
patent. Usługa ta powinna być poprzedzona analizą problemu i aktualnego stanu wiedzy i powinna obejmować
zweryfikowanie ustaleń z wykonanego badania czystości patentowej i sporządzenie, we współpracy z
naukowcami i technikami Zamawiającego, kompletnej dokumentacji wymaganej w procesie uzyskiwania patentu
(wniosek o udzielenie patentu, dane identyfikacyjne zgłaszającego wynalazek, dane identyfikacyjne twórców
wynalazku, wskazanie podstawy prawa do uzyskania patentu, opis wynalazku ujawniający w szczególności istotę
rozwiązania i przykłady wykonania wynalazku, zastrzeżenia patentowe, rysunki, jeżeli są niezbędne do
zrozumienia istoty rozwiązania według wynalazku, skrót opisu wynalazku).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie wykonania usługi będzie możliwe natychmiast po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy (planowany termin - 21.02.2019 r). Zakończenie prac musi nastąpić nie później niż do dnia 20.03.2019 r. Planowane złożenie wniosku o patent - nie później, niż 21.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają status jednostki naukowej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 9 Ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r. lub posiadają status centrum badawczo-rozwojowego zgodnie z definicją zawartą w art. 17 ust. 2 Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 30 maja 2008 r. – aby spełnić warunek do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada status jednostki naukowej lub status centrum badawczo-rozwojowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
- nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
- nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
- nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
- nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z
dokumentem/dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca posiada status jednostki naukowej lub status centrum badawczo-rozwojowego.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. W przypadku wniesienia wadium przelewem - potwierdzenie przelewu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto (100%) wyliczana na podstawie poniższego wzoru:
Cena brutto = (Cena brutto minimalna spośród wszystkich złożonych ofert/Cena brutto wskazana w badanej ofercie) x 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt w ramach kryterium „Cena brutto”.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Riget
Software Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania
ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.
4. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci którzy nie mogą bezpośrednio i osobiście świadczyć pracy w
ramach realizowanego projektu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tytusa Chałubińskiego 8/n.d.

00-613 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

81 4750285

Fax

brak

NIP

5060111680

Tytuł projektu

"PatientStation - prace badawczo-rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona".

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0061/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Netrix S.A., ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin; Data wpłynięcia oferty: 14.02.2019 r.; Cena: 36.900 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 145