Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1166443

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W niniejszym postępowaniu wszelkie, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie elektronicznej:
 drogą elektroniczną (adres: zamowienia@labiszyn.pl),
z zastrzeżenie pkt. 2
2. Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, oraz pełnomocnictwa.
3. Ww. dokumenty w formie pisemnej składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. WZ zostały opublikowana na stronie: http://www.bip.labiszyn.pl
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Ilonę Przychocką – kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, tel. 52-384-40-52 wew. 30, zamowienia@labiszyn.pl
- Adriana Lubiszewskiego – inspektora w Referacie Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, tel. 52-384-40-52 wew. 31, zamowienia@labiszyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Lubiszewski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: żniński Miejscowość: Łabiszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II

Przedmiot zamówienia

2) Realizacja niniejszego zamówienia wymaga od Wykonawcy dysponowania inspektorami nadzoru archeologicznego.
Nadzór archeologiczny obejmuje zakres robót związany budową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Łabiszyna. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem opisany został w załącznikach do SIWZ na realizację ww. inwestycji (które dostępne są na stronie: http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=6631&y=0&status=2) a także opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która stanowi załącznik do warunków zamówienia.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi tj. ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U z 2016 r., poz. 290) oraz z wymaganiami określonymi dla wykonawcy robót budowlanych.
3) inspektor nadzoru archeologicznego musi zgłosić się na budowę nie później niż w ciągu 8 godzin od telefonicznego powiadomienia i dysponować zapasem czasu niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy (powyższe informacja stanowi kryterium oceny oferty i może ulec zmianie w zakresie jakim Wykonawca zobliguje się do obecności na terenie budowy)
- inspektor nadzoru archeologicznego musi być obecny na budowie przynajmniej raz w tygodniu
- inspektor nadzoru archeologicznego musi dysponować telefonem komórkowym oraz kontem poczty elektronicznej gwarantującym stałą łączność,
- w ramach prowadzonego nadzoru inspektor jest zobligowany do załatwienia wszelkich prac związanych ze zgłoszeniem prac opisanych w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która stanowi załącznik do Warunków Zamówienia.
4)Przedmiot zamówienia opisany wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
71351914-3 – usługi archeologiczne
5) Zakres oraz sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru określony został za pomocą:
a) dokumentacji technicznej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=6631&y=0&status=2;
b) prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Żnińskiego nr UA.6740.1.22.2018 z dnia 23.03.2018r. stanowiąca załącznik do Warunków Zamówienia
c) opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WU OZ.DB.ZAR.5152.28.3.2017.TZ stanowiąca załącznik do warunków zamówienia - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej.

Kod CPV

71351914-3

Nazwa kodu CPV

Usługi archeologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia, rozliczenia, bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót. Przewidywany termin zakończenia do dnia 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

inspektor nadzoru archeologicznego: niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru archeologicznego – wraz z ofertą należy złożyć kopię uprawnień które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

Wiedza i doświadczenie

w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie pełnił min. 2 razy funkcję inspektora nadzoru archeologicznego w ramach prowadzonych robót liniowych (dróg, wodociągów, kanalizacji, itp.) - na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi pełnienie należycie wykonania nadzoru (m.in. referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie usług we wskazanym zakresie)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do WZ
2) Wykaz osób które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia który stanowi załącznik do WZ
3) kserokopia uprawnień budowlanych/ stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru archeologicznego
4) Wykaz pełnionych nadzorów archeologicznych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o kreślonych w rozdziale 3 WZ;
5) Uwaga! Oferent z ofertą najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej opisanej w rozdziale 3 (WZ).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
• cena – waga 80%
• czas podjęcia reakcji – 20%
5)Cena - waga 80%
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia (dla danej części) obliczona przez wykonawcę zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, podana w formularzy oferty. Liczba punktów, jaką możne uzyskać oferta zostanie obliczona według wzoru:


Cmin
KC= (1+ --------) x 80 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Cof
2
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cenowym
Cmin – najniższa cena podany spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COf – cena zaproponowana przez Wykonawcę, którego punktację aktualnie obliczamy

6) Czas podjęcia reakcji (KT) – waga 20% (max. 20 pkt.)
Wykonawca określi w podanym kryterium czas w jakim jest gotowy się zgłosić inspektor nadzoru w danej branży, specjalności się na placu budowy. Termin ten należy podać w pełnych godzinach. Bieg termin liczy się od momentu powiadomienia przez Zmawiającego i dysponować zapasem czasu niezbędnym do załatwienia sprawy. Zgłoszenie zostanie wysłany sms-em na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie. Za niedotrzymanie terminu określonego w umowie Zamawiający może naliczyć kary umowne. Liczba punktów, jaką możne uzyskać oferta zostanie obliczona w następujący sposób:
• do 8 godzin - 0 pkt.
• do 7 godzin– 2 pkt.
• do 6 godzin – 4 pkt.
• do 5 godzin – 6 pkt.
• do 4 godzin – 10 pkt.
• do 3 godzin – 15 pkt.
• do 2 godzin - 20 pkt.
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wysłania informacji w formie wiadomości sms na numer telefonu podany w umowie, które są zobowiązany inspektorzy nadzoru utrzymywać w ramach prowadzonych prac.
• Maksymalny czas podjęcia reakcji na telefoniczne zgłoszenia Zamawiającego wynosi 8 godzin od momentu przesłania zgłoszenia na telefon podany w umowie. W przypadku podania w formularzu ofertowym czas dłuższego niż 8, Zamawiający odrzuci taką ofertę za niespełniającą warunków zamówienia.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym poda czas krótszy niż 2 godzin to dla porównania ofert będzie traktowany przez Zamawiającego czas do 2 godz.

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert.
K = KC + KT
Gdzie:
K - suma kryteriów na podstawie który dokonano oceny poszczególnych wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu
KC – kryterium: cena
KT – kryterium: czas podjęcia reakcji

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ŁABISZYN

Adres

pl. 1000-lecia 1

89-210 Łabiszyn (miasto)

kujawsko-pomorskie , żniński

Numer telefonu

52 384 40 52

Fax

52 384 41 77

NIP

5621772747

Tytuł projektu

Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap II

Numer projektu

RPKP.04.06.01-04-0001/18-00

Inne źródła finansowania

projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I1. Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczyła pełnienia nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1166443), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Pracownia Archeologiczna Krzysztof Nowaczyk, ul. Węgierska 9/19, 64-100 Leszno za cenę 8 500,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 4 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy.
W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 90 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert:
- cena – waga 80% - 80 pkt,
- czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (punktacja zgodna z kryteriami oceny zawartymi w Warunkach Zamówienia ) – 10 pkt.
oferta wpłynęła w dniu 19.02.2019r.
Liczba wyświetleń: 123