Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie poradnika multimedialnego

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1166436

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail: zp@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta DK.12.2019
lub
w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem: „Oferta – Opracowanie poradnika multimedialnego, numer postępowania DK/12/2019” w siedzibie Zamawiającego: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C.
Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca (kuriera).
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianej na składanie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zp@itee.radom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych lub dr Dorota KOPROWSKA – adiunkt; w dni robocze w godz. 7:30–15:30, tel (048) 364-42-41 wew. 257, pok 303 B; e-mail: dorota.koprowska@itee.radom.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 234 428 lub (48) 36-49-312

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i udostępnienie na platformie internetowej zintegrowanej ze stroną www projektu INFOdoradca+, MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA w formie kursu e-learning, dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ) w działalności Publicznych Służb Zatrudnienia/Instytucji Rynku Pracy. Szczegółowe wymagania w zakresie Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi dotyczącej opracowania poradnika multimedialnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i udostępnienie na platformie internetowej zintegrowanej ze stroną www projektu INFOdoradca+, MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA w formie kursu e-learning, dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ) w działalności Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ)/Instytucji Rynku Pracy. Szczegółowe wymagania w zakresie Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Poradnik multimedialny do samouczenia się powinien być opracowany na podstawie PODRĘCZNIKA – edycja II zamieszczonego na stronie internetowej Projektu pod adresem http://www.infodoradca.edu.pl/pdf/Podrecznik_INFODORADCA.pdf i zawierać elementy multimedialne. Treści poradnika multimedialnego powinny być wspomagane materiałami promocyjnymi: filmami, zdjęciami, zatwierdzonymi opisami, bazą danych na wortalu PSZ i innymi materiałami lub treściami udostępnionymi przez Zamawiającego. Poradnik powinien zawierać poza elementami multimedialnymi do samouczenia się również elementy sprawdzające wiedzę i umiejętności, pokazujące całą ścieżkę opracowania opisu informacji o zawodzie na wybranym przykładzie – wskazanym przez Zamawiającego.

Docelowo opracowany Poradnik Multimedialny zostanie udostępniony przez Wykonawcę na platformie internetowej https://cel.infodoradca.edu.pl/, do której Wykonawca dostanie dostęp w porozumieniu z Zamawiającym. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Poradnik zostanie umieszczony na platformie e-learningowej na Wortalu dla PSZ.

Kod CPV

72212520-0

Nazwa kodu CPV

Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają odpowiednia wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania treści multimedialnych przeznaczonych do celów szkoleniowych (np. e-lerning).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia i że usługi te zostały wykonane należycie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę informacji, w tym poprzez bezpośredni kontakt z usługobiorcą na rzecz którego były wykonywane przedmiotowe usługi.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 2;
2. Wstępna koncepcja realizacji zawierająca, co najmniej, odniesienie do wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 3;
4. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO – wg załącznika nr 4.
5. Wykaz wykonanych usług – wg załącznika nr 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:
Cena (C) – 60%.
Wstępny zarys koncepcji (K) – 40%

Oferta przedstawiająca najniższą cenę za wykonanie usługi w ocenianej części zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 60. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
C = (Najniższa oferowana cena / Cena w rozpatrywanej ofercie) x 60;

W kryterium "Wstępny zarys koncepcji" ocenie będzie podlegać wstępna koncepcja realizacji, która powinna zawierać (co najmniej) odniesienie do wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Ocena będzie dokonywana na podstawie poziomu szczegółowości proponowanej koncepcji, zgodnie z następującymi regułami:
1) Zaprezentowane zapisy są powieleniem zapisów z załącznika nr 1: 0–10 pkt.;
2) Wstępna koncepcja zawiera szczegółowo doprecyzowane, wybrane przez Wykonawcę zagadnienia z załącznika nr 1: 11–25 pkt.;
3) Wstępna koncepcja zawiera doprecyzowanie wszystkich zapisów z załącznika nr 1 oraz charakteryzuje się m.in. spójnością w podejściu do projektowanego kursu, zrozumiałością (jasnością) zawartych treści, kreatywnością, pomysłowością w zastosowaniu multimedialnych materiałów, doborem narzędzi odpowiednich do potrzeb kursu e-learning oraz doborem atrakcyjnych formatów, zgodnych z najnowszymi trendami w komunikacji internetowej: 26–40 pkt.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, która otrzyma najwyższą, łączną sumę punktów (C + K).

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykluczenia

Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Kazimierza Pułaskiego 6/10

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483644241

Fax

483644760

NIP

7960035805

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EDUEXPERT Sp. z o.o.
ul. Włocławska 167, budynek A, pok. 129
87-100 Toruń
Data złożenia oferty: 20.02.2019 r.
Cena netto (bez VAT): 75000 PLN
Cena brutto: 92250 PLN
Liczba wyświetleń: 575