Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1166434

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

poprawiono kryterium oceny ofert i załącznik (WZ_IGM_271_5_2019 - w zakresie kryterium oceny ofert)
było: w wzorze na obliczenie ceny x 60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium) jest: x80 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)

Miejsce i sposób składania ofert

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie elektronicznej:
 drogą elektroniczną (adres: zamowienia@labiszyn.pl),
z zastrzeżenie pkt. 2
2. Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, oraz pełnomocnictwa.
3. Ww. dokumenty w formie pisemnej składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. WZ zostały opublikowana na stronie: http://www.bip.labiszyn.pl
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Ilonę Przychocką – kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, tel. 52-384-40-52 wew. 30, zamowienia@labiszyn.pl
- Adriana Lubiszewskiego – inspektora w Referacie Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, tel. 52-384-40-52 wew. 31, zamowienia@labiszyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Lubiszewski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie
2) Przedmiot zamówienia opisany wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
3)Zakres oraz sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru określony został za pomocą:
a) dokumentacji technicznej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=6704&y=0&status=2
b) zaświadczenia wydanego przez Starostę Żnińskiego nr UA.6743.216.2018 stanowiące załącznik do Warunków Zamówienia (WZ).
4)Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: żniński Miejscowość: Łabiszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

Przedmiot zamówienia

Realizacja niniejszego zamówienia wymaga od Wykonawcy dysponowania inspektorami nadzoru w następującym składzie:
- Inspektor Nadzoru w branży w branży sanitarnej;
- Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej;
- Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej;
Zamawiający wyznacza inspektora w branży sanitarnej jako koordynatora nadzorującego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki Zamówienia IGM.271.5.2019 stanowiące załącznik do ogłoszenia

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia, rozliczenia, bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót. Przewidywany termin zakończenia do dnia 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Inspektor Nadzoru w branży w branży sanitarnej: niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych wraz z ofertą należy złożyć kopię uprawnień które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Pod określeniem uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności zgodnie z art. 12, 12a, 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo Budowlane (t.j. dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej
2) Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej: niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – wraz z ofertą należy złożyć kopię uprawnień które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu ;
Pod określeniem uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności zgodnie z art. 12, 12a, 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo Budowlane (t.j. dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
3) Inspektor Nadzoru w branży budowlanej: niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – wraz z ofertą należy złożyć kopię uprawnień które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Pod określeniem uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności zgodnie z art. 12, 12a, 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo Budowlane (t.j. dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wiedza i doświadczenie

1) Inspektor Nadzoru w branży w branży sanitarnej: w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie pełnił min. 1 raz funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej których przedmiotem była budowa, lub przebudowa, lub rozbudowa, lub remont Stacji Uzdatniania Wody o wartości min. 250 000,00 zł, na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć wykaz stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi pełnienie należycie wykonania nadzoru (m.in. referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie usług we wskazanym zakresie),
2) Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie nadzorował roboty budowlane w zakresie automatyki AKPiA przy co najmniej jednej robocie, której przedmiotem była przebudowa, lub rozbudowa, lub remont Stacji Uzdatniania Wody - na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć wykaz stanowiący załącznik do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi pełnienie należycie wykonania nadzoru (m.in. referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie usług we wskazanym zakresie)

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduję zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu wykonania i odbioru robót budowlanych objętych nadzorem.
2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do WZ;
2) Wykaz osób które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia który stanowi załącznik nr 2 do WZ wraz z zobowiązaniem podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca będzie z nich korzystał na zasadach opisanych w rozdziale 3 WZ;
3) kserokopia uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie wymaganym przez Zamawiającego;
4) Wykaz pełnionych nadzorów inwestorskich potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o kreślonych w rozdziale 3 WZ;
5) Uwaga! Oferent z ofertą najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej opisanej w rozdziale 3 (WZ).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
• cena – waga 80%
• czas podjęcia reakcji – 20%
5)Cena - waga 80%
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia obliczona przez wykonawcę zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, podana w formularzy oferty. Liczba punktów, jaką możne uzyskać oferta zostanie obliczona według wzoru:

KC=
Cmin
(1+ ------------)
Cof x 60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
----------------------
2
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cenowym
Cmin – najniższa cena podany spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COf – cena zaproponowana przez Wykonawcę, którego punktację aktualnie obliczamy

6) Czas podjęcia reakcji (KT) – waga 20% (max. 20 pkt.)
Wykonawca określi w podanym kryterium czas w jakim jest gotowy się zgłosić inspektor nadzoru w danej branży, specjalności się na placu budowy. Termin ten należy podać w pełnych godzinach. Bieg termin liczy się od momentu powiadomienia przez Zmawiającego i dysponować zapasem czasu niezbędnym do załatwienia sprawy. Zgłoszenie zostanie wysłany sms-em na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie. Za niedotrzymanie terminu określonego w umowie Zamawiający może naliczyć kary umowne. Liczba punktów, jaką możne uzyskać oferta zostanie obliczona w następujący sposób:
• do 8 godzin - 0 pkt.
• do 7 godzin– 2 pkt.
• do 6 godzin – 4 pkt.
• do 5 godzin – 6 pkt.
• do 4 godzin – 10 pkt.
• do 3 godzin – 15 pkt.
• do 2 godzin - 20 pkt.
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wysłania informacji w formie wiadomości sms na numer telefonu podany w umowie, które są zobowiązany inspektorzy nadzoru utrzymywać w ramach prowadzonych prac.
• Maksymalny czas podjęcia reakcji na telefoniczne zgłoszenia Zamawiającego wynosi 8 godzin od momentu przesłania zgłoszenia na telefon podany w umowie. W przypadku podania w formularzu ofertowym czas dłuższego niż 8, Zamawiający odrzuci taką ofertę za niespełniającą warunków zamówienia.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym poda czas krótszy niż 2 godzin to dla porównania ofert będzie traktowany przez Zamawiającego czas do 2 godz.

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert.
K = KC + KT
Gdzie:
K - suma kryteriów na podstawie który dokonano oceny poszczególnych wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu
KC – kryterium: cena
KT – kryterium: czas podjęcia reakcji
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ŁABISZYN

Adres

pl. 1000-lecia 1

89-210 Łabiszyn (miasto)

kujawsko-pomorskie , żniński

Numer telefonu

52 384 40 52

Fax

52 384 41 77

NIP

5621772747

Tytuł projektu

Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap II

Numer projektu

RPKP.04.06.01-04-0001/18-00

Inne źródła finansowania

projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1166434), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
Biuro Inżynierii Środowiska s. c. Ewa Pianowska i Marek Pianowski ul. Staroszkolna 16/28 85-209 Bydgoszcz za cenę 15 990,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy.
W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert:
- cena – waga 80% - 80 pkt,
- czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (punktacja zgodna z kryteriami oceny zawartymi w Warunkach Zamówienia ) – 20 pkt.
Oferta wpłynęła w dniu 20.02.2019r.
Liczba wyświetleń: 133