Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie wykonania analizy wykorzystania wielospektralnych metod pomiarowych oraz budowy kamery przystosowanej do identyfikacji patogenów pomidora z pokładu drona

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1166382

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
a) osobiście na adres: QZ Solutions Sp. z o.o., ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole
b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hello@qzsolutions.pl
2. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:
QZ Solutions Sp. z o.o.
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole
oraz posiadać oznaczenie:
„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1166382 z dnia 12.02.2019”
5. Oferta powinna być przygotowana wg wytycznych i informacji określonych w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego „Sposób przygotowania i oceny oferty”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hello@qzsolutions.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Kawalec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 533 307 587

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w zakresie wykonania analizy wykorzystania wielospektralnych metod pomiarowych oraz budowy kamery przystosowanej do identyfikacji patogenów pomidora z pokładu drona.

Niniejsze postępowanie ofertowe ogłaszane jest w ramach projektu realizowanego w konsorcjum. Zamawiającym jest KONSORCJANT projektu:
QZ Solutions Sp. z o.o.
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole
NIP: 7543181251

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Celem postępowania jest wybór Oferenta, który wykona usługi badawcze w zakresie wykonania analizy wykorzystania wielospektralnych metod pomiarowych oraz budowy kamery przystosowanej do identyfikacji patogenów pomidora z pokładu drona.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Niniejsze postępowanie ofertowe ogłaszane jest w ramach projektu realizowanego w konsorcjum. Zamawiającym jest KONSORCJANT projektu:
QZ Solutions Sp. z o.o.
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole
NIP: 7543181251

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w zakresie wykonania analizy wykorzystania wielospektralnych metod pomiarowych oraz budowy kamery przystosowanej do identyfikacji patogenów pomidora z pokładu drona.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania Ofertowego.

Prawa własności intelektualnej do wyników prac wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Zapytania Ofertowego przysługują wyłącznie Zamawiającemu, przy czym zarówno Zamawiający, jak i Oferent zachowują prawa do własności intelektualnej stworzonej przez siebie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Pozostałe kody CPV:
● 38651600-9: Kamery cyfrowe
● 34711200-6: Bezzałogowe statki powietrzne

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

• Pomiary naziemne z wykorzystaniem ręcznego spektrometru: 01.03.2019 - 31.12.2019
• Budowa kamery wielospektralnej: 01.12.2019 – 31.07.2020
• Klasyfikacja danych wielospektralnych rejestrowanych z drona: 01.07.2020 – 31.10.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent dysponuje odpowiednia wiedzą i doświadczeniem pozwalającą prawidłowe wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 1 projekt i/lub usługę badawczą na kwotę co najmniej 500 tys. PLN związaną z następującą tematyką:
• budowa kamer wielo- i/lub hiperspektralnych oraz analiza zdjęć wielo- i/lub hiperspektralnych i/lub
• teledetekcja z wykorzystaniem mobilnych platform latających (np. dron).

W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Oferent dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. sprzętem/aparaturą badawczą, który umożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia. Oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej:
1. Minipoletkami doświadczalnymi do wykonania serii naziemnych pomiarów spektrometrycznych. Obszar pomiaru musi obejmować co najmniej 6 wydzielonych minipoletek testowych uprawy pomidora przy następującym założeniu:
• Poletko 1 - uprawa pomidora niezarażona żadnym patogenem (obszar umożliwiający wyhodowanie i pomiar co najmniej 15 roślin w okresie wzrostu),
• Poletko 2 - uprawa pomidora zarażona patogenem Bakteryjna cętkowatość pomidora - pseudomonas syringae pv. Tomato (obszar umożliwiający wyhodowanie i pomiar co najmniej 15 roślin w okresie wzrostu),
• Poletko 3 - uprawa pomidora zarażona patogenem Alternarioza pomidora - alternaria spp (obszar umożliwiający wyhodowanie i pomiar co najmniej 15 roślin w okresie wzrostu),
• Poletko 4 - uprawa pomidora zarażona patogenem Antraknoza pomidora - Colletotrichum coccodes (obszar umożliwiający wyhodowanie i pomiar co najmniej 15 roślin w okresie wzrostu),
• Poletko 5 - uprawa pomidora zarażona patogenem Zaraza ziemniaka - pythophthora infestans (mont.) de Bary (obszar umożliwiający wyhodowanie i pomiar co najmniej 15 roślin w okresie wzrostu),
• Poletko 6 - uprawa pomidora zarażona patogenem Rak bakteryjny pomidora - Clavibacter michiganensis subspecies michiganensis (obszar umożliwiający wyhodowanie i pomiar co najmniej 15 roślin w okresie wzrostu).
2. Oprogramowaniem do projektowania układów mechanicznych posiadającym co najmniej następujące funkcjonalności/parametry:
• projektowanie 3D,
• tworzenie dokumentacji wykonawczej,
• analizy modalne,
• uproszone analizy FEM.
3. Oprogramowaniem do projektowanie układów elektronicznych posiadającym co najmniej następujące funkcjonalności/parametry
• projektowanie i symulacje działania układów elektronicznych,
• tworzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej.
4. Oprogramowaniem do projektowania układów optycznych posiadającym co najmniej następujące funkcjonalności/parametry:
• projektowanie i symulacje działania układów optycznych,
• tworzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej.
5. Infrastrukturą do uruchomienia i kalibracji kamery wielospektralnej. Sprzęt powinien posiadać co najmniej następujące parametry:
• ławy optyczne umożliwiające ustawianie i mocowanie elementów optycznych,
• źródło światła o znanej charakterystyce spektralnej pozwalającej na wykonywanie pomiarów w pasmie spektralnym co najmniej od 350 do 2500nm


W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim tj. osobami zdolnymi do prawidłowej
realizacji zamówienia. W celu spełnienia przedmiotowego warunku Oferent wykaże, że dysponuje na
czas realizacji zamówienia co najmniej czterema osobami w tym:
• dwoma osobami z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu i budowaniu kamer wielospektralnych;
• dwoma osobami z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w wykonywaniu analiz danych teledetekcyjnych.

W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
● terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
● znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Oświadczenie to stanowi część formularza ofertowego – załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zawarcie umowy
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) w przypadku zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania zamówienia, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł, obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian;
d) w przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji Przedmiotu Umowy w przypadku otrzymania wyników badań, które spowodują, że realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym przy zawieraniu Umowy stanie się niecelowa lub nieopłacalna.
2. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określone w Umowie w następujących przypadkach:
a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,
b) rezygnacja z części prac badawczych, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy o wartość zadań, których dotyczy rezygnacja.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki Umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania do swojej sytuacji prawnej lub faktycznej zmian, które skutkowałyby jakimikolwiek trudnościami lub niemożliwością realizacji Umowy,
b) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy;
d) w przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym Projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany
e) w przypadku uznania przez Zamawiającego za celowe wprowadzenia zmian do nieistotnych postanowień Umowy, gdy są korzystane dla Zamawiającego.
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana ze zmniejszeniem wynagrodzenia.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian Umowy na zasadach przewidzianych w pkt 22) lit. b) – e) rozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Oferenta.
2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
3. Forma zmian – aneks do umowy z Oferentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. wiedza i doświadczenie Oferenta - Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. potencjał techniczny Oferenta - Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. osoby zdolne do wykonania zamówienia - Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z wagami w oparciu o następujące kryteria punktowane:

a) Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (KC) – waga 100%
Oferent określa cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym oraz szczegółowym opisie zamówienia. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych).
Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

Liczba punktów w kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

(cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto rozpatrywanej oferty) x 100 x 100% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)

2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty = (KC)
3. Oferent zobowiązany jest także do określenia ceny brutto oraz ceny netto dla każdej usługi badawczej z osobna opisanej w polu „Przedmiot zamówienia”.
4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
5. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
7. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZPOW AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

gen. Władysława Sikorskiego 5

99-400 Łowicz

łódzkie , łowicki

Numer telefonu

604290380

NIP

1132764189

Tytuł projektu

Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1317/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 327