Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup robót budowlanych na potrzeby budowy laboratorium Ekstra Wysokich Napięć, obejmujących budowę, hali komory ekranowanej (komory Faradaya), pomieszczeń laboratoryjnych – zapytanie ofertowe nr 10/RCBR/2019

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1166357

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 9.00
2. Oferta powinna być dostarczona wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca, w zamkniętej kopercie na adres: Tele-Fonika Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/RCBR/2019. Do rąk własnych: Marta Lenard”. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2
4. W ofercie proszę o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska i adresu e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego, wraz z kosztorysem ofertowym, ze wszystkimi wymaganymi informacjami zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
3. Termin związania ofertą powinien wynosić 6 miesięcy od dnia jej złożenia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
a) Formularz wzoru oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym,
b) Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
c) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta o jednokrotne uzupełnienie złożonej oferty.
9. Uzupełnienia mogą dotyczyć wyłącznie:
- uzupełnienia brakujących podpisów, pojedynczych stron poszczególnych formularzy, a także wymaganych informacji w formularzu oferty/kosztorysie ofertowym w przypadku stwierdzenia ich braku,
- uzupełnień w zakresie braku załącznika nr 2, 3, w tym wymaganych dowodów, że prace zostały wykonane należycie.
10. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie brakujących informacji/dokumentów. Niedostarczenie informacji/dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym zwłaszcza w zakresie stwierdzonych niespójności.
12. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest: w sprawach formalnych p. Sebastian Zakrzewski e-mail: projekty@tfkable.com, w sprawach technicznych Krzysztof Filip projekty@tfkable.com,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

S.Zakrzewski: +48 665 810 127, Krzysztof Filip: +48 665 810 028.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych na potrzeby budowy laboratorium Ekstra Wysokich Napięć. Działania obejmują budowę:
- hali komory ekranowanej (komory Faradaya);
- pomieszczeń laboratoryjnych.
Opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych prac znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. W oparciu o projekt budowlany i wykonawczy Oferent jest zobowiązany do przygotowania kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do formularza oferty. Pomocniczo Zamawiający dołącza przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

Projekt budowlany i wykonawczy budowy hali ekranowanej i pomieszczeń laboratoryjnych jest dostępny do wglądu dla zainteresowanych Oferentów w miejscu realizacji zamówienia w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania. Dla zainteresowanych Oferentów istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty zostały zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.
Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, okres gwarancji, termin realizacji zamówienia), jak i w pozostałych aspektach.
Tryb udzielania zamówienia: zasada konkurencyjności

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji procedury jest wybór wykonawcy robót budowlanych na potrzeby budowy laboratorium Ekstra Wysokich Napięć. Działania obejmują budowę:
- hali komory ekranowanej (komory Faradaya);
- pomieszczeń laboratoryjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych na potrzeby budowy laboratorium Ekstra Wysokich Napięć. Działania obejmują budowę:
- hali komory ekranowanej (komory Faradaya);
- pomieszczeń laboratoryjnych.
Opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych prac znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. W oparciu o projekt budowlany i wykonawczy Oferent jest zobowiązany do przygotowania kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do formularza oferty. Pomocniczo Zamawiający dołącza przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

Prace budowalne podzielone będą na następujące etapy:
Zadanie I : Hala komory Faradaya:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Fundamenty
4. Konstrukcja stalowa hali, obudowa ścian i dachu
5. Prace instalacyjne
– z terminem realizacji do 20 tygodni od przekazania placu budowy
Zadanie II: Budynek laboratorium i pozostałe prace budowlane:
5. Roboty ziemne
6. Fundamenty
7. Prace instalacyjne
8. Roboty wykończeniowe
9. Sieci zewnętrzne
- z terminem realizacji do 25 tygodni od przekazania placu budowy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.
Materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 881 z poźn. zm.) oraz wymaganiom projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku gdy materiały nie zostały zakwalifikowane, zgodnie z wymienioną regulacją do budowlanych, winny spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż te, które wskazane są w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest również do zastosowania materiałów budowlanych z wykorzystaniem najnowszych technologii izolacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym przedmiotu zamówienia.

Projekt budowlany i wykonawczy budowy hali ekranowanej i pomieszczeń laboratoryjnych jest dostępny do wglądu/udostępnienia dla zainteresowanych Oferentów w miejscu realizacji zamówienia w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty zostały zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.
Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, okres gwarancji, termin realizacji zamówienia), jak i w pozostałych aspektach.

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

Pozostałe kody CPV znajdują się w punkcie I Opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 25 tygodni od daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
2. Termin realizacji umowy uzależniony jest od rozstrzygnięcia postępowania, opartego o zasadę konkurencyjności. Termin realizacji przedmiotu umowy, zostanie określony w umowie z wybranym Wykonawcą. Przewiduje się podpisanie umowy w marcu/kwietniu 2019.
3. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 25 tygodni zostaną odrzucone. Oferty z terminem realizacji zadania I (Hala komory Faradaya) dłuższym niż 20 tygodni zostaną odrzucone.
4. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego terminu realizacji zamówienia w podziale na:
- czas realizacji zamówienia (dla zadania nr I i II łącznie),
- czas realizacji zadania I (Hala komory Faradaya).
Stosowne informacje zamieści w formularzu oferty.
5. Termin związania ofertą powinien wynosić 6 miesięcy od jej złożenia.
6. Miejsce realizacji zamówienia: Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w punkcie IX.2.
8. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane
w punkcie II.9.
9. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane następujące zapisy dotyczące kar umownych z tytułu opóźnienia w terminie realizacji zamówienia:
a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:
- w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia - załącznik nr 3;
- oświadczą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy udokumentują, że wykonali (również jako generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę hali lub podobnej budowli wielkogabarytowej o kubaturze minimum 25 tys m3. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania popartego dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.

Dodatkowe warunki

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci oferty z okresem gwarancji:
a) na prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną - krótszym niż 36 miesięcy;
b) na konstrukcję stalową - krótszym niż 60 miesięcy;
c) na urządzenia – krótszym niż – 24 miesiące.
Okres obowiązywania gwarancji upływa od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Oferty z deklarowanym terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 25 tygodni zostaną odrzucone. Oferty z deklarowanym terminem realizacji zadania I (Hala komory Faradaya) dłuższym niż 20 tygodni zostaną odrzucone.
4. Oferty z terminem ważności poniżej 6 miesięcy zostaną odrzucone.
5. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia:
a) przed podpisaniem umowy - dedykowanej polisy OC dla przedmiotu zamówienia na 150 % wartości netto przedmiotu zamówienia;
b) na poczet udzielonej gwarancji i rękojmi przez okres ich trwania, po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a przed upływem terminu płatności faktury końcowej, Wykonawca ustanowi i dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie zabezpieczenia w formie:
- nieodwołalnej gwarancji z banku w Polsce lub za graniczną o ratingu nie niższym niż S&P A+ lub
- polisy OC
o wartości minimum 5 % przedmiotu umowy netto.
Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej stanowi gwarancję dobrego wykonania i Zamawiający może z niego skorzystać w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z warunków gwarancji i terminu usunięcia awarii.
Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia - załącznik nr 3
c) udokumentują, że wykonali (również jako generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę hali lub podobnej budowli wielkogabarytowej o kubaturze minimum 25 tys m3. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania popartego dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.
d) oświadczą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w załączniku nr 3 celem potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń.

7. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy, stanowiącą załącznik nr 4 zapytania ofertowego i zobowiązuje się do ich dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie realizacji umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości podpisania/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
10. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty.
WARUNKI PŁATNOŚCI, CENA
1. Szczegółowe informacje nt. warunków płatności znajdują się w punkcie III. Zapytania ofertowego.
2. Informacje niezbędne w zakresie ustalenia ceny znajdują się w punkcie VIII. Zapytania ofertowego: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Warunki zmiany umowy

1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.
2. Zamawiający będzie miał prawo dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
a) w sytuacji zmiany terminu realizacji umowy (jego wydłużenia) z powodu:
- przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
- zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
- wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy, realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;
- wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych, których odtworzenie i zabezpieczenie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
- okoliczności będących następstwem siły wyższej i wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, geologicznych, klęski żywiołowe uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej rozumieć należy zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności stron, uznanych przez Zamawiającego;
- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac;
- z powodu przestojów i opóźnień mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
b) z powodu zmian osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
c) z powodu zmian podwykonawców, jeżeli będą wymienieni w umowie, pod warunkiem że ich kwalifikacje oraz wyposażenie w sprzęt gwarantuje odpowiednią jakość lub terminowość robót;
d) z powodu zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu;
e) z powodu konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych - zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane polegające na wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
f) z powodu zmian dokonanych podczas wykonywania robot i nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy – Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane,
g) z powodu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług;
h) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
i) z powodu powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
j) z powodu zmian danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych i innych;
k) gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy;
l) w sytuacji gdy zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, a w szczególności:
- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia, jakości wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy,
- dotyczy zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji;
m) z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
n) z powodu zmiany terminu płatności faktury;
o) z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia na zgodą Stron;
p) z powodu wystąpienia innych okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia umowy, a wprowadzone zmiany do umowy są korzystne dla Zamawiającego, a nie naruszają interesu Wykonawcy, w tym formy prawnej, nazwy, adresu;

3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII.5. zapytania ofertowego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i kosztorysem ofertowym
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria obligatoryjne:

1) Cena zryczałtowana netto
( Cena ma charakter ryczałtowy i powinna uwzględniać: wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia.)
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Pc – liczba punktów w zakresie ceny
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C bad. – cena badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji:
Pc=(C min/C bad) × 100 pkt × waga kryterium
Waga kryterium: 0,50
Maksymalna punktacja: 50 pkt.

2) Okres gwarancji na prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną (w pełnych miesiącach )
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji na prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną
Gbad – ilość miesięcy wskazanych w badanej ofercie
Gmax – najwyższa ilość miesięcy spośród złożonych ofert

Pg=(G bad/G max) × 100 pkt × waga kryterium
Waga kryterium: 0,10
Maksymalna punktacja: 10 pkt.
Minimalny okres gwarancji na prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną wynosi 36 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji na prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną krótszym niż 36 miesięcy podlegają odrzuceniu.
Okres obowiązywania gwarancji upływa od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3) Termin realizacji Zadania I (w tygodniach)
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Pt – liczba punktów w zakresie kryterium termin realizacji Zadania I
T min – najkrótszy termin realizacji Zadania I spośród złożonych ofert
T bad – termin realizacji Zadania I badanej oferty

Pt =( T min/ T bad ) × 100 pkt × waga kryterium
Waga kryterium: 0,40
Maksymalna punktacja: 40 pkt.
Oferty z terminem realizacji Zadania I dłuższym niż 20 tygodni podlegają odrzuceniu.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych:100 pkt.
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru:
P = Pc+Pg+ Pt
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany przedmiot dostawy nie będzie zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym.
3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert częściowych.
5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu, Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów, których oferty uzyskały równą liczbę punktów w ramach kryteriów obligatoryjnych o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. zastosowanie materiałów budowlanych o wyższych właściwościach izolacyjnych itp.).
Zapytanie o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat zostanie wysłane najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od upływu terminu na składanie ofert.

Wykluczenia

Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

32-400 Myślenice

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

126525437

NIP

6260004386

Tytuł projektu

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0293/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Z dniem 13.09.2019r. unieważniamy postępowanie ofertowe nr 10/RCBR/2019 na zakup robót budowlanych. Zgodnie z punktem X.3. zapytania ofertowego nr 10/RCBR/2019 Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe na każdym etapie bez podawania przyczyny a także pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Liczba wyświetleń: 328