Strona główna
Logo unii europejskiej

Udostępnienie infrastruktury badawczej

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019

Numer ogłoszenia

1166339

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować na druku załączonego formularza ofertowego, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klasterict.pl,
z dopiskiem w tytule emaila: „Oferta – Udostępnienie infrastruktury badawczo rozwojowej - Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT” lub
b) osobiście w godzinach od 10:00 do 16:00 na adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”
ul. Żelazna 67/18
00-871 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: „Oferta - Udostępnienie infrastruktury badawczo rozwojowej - Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT”

W ostatnim dniu naboru wnioski mogą być składane:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej do godziny 23:59 lub,
b) osobiście do godziny 16:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień i godzinę złożenia oferty należy uznać dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterict.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Radzio

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512196378

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie infrastruktury badawczej - Infrastruktury serwerowej o niezbędnej wydajności pozwalającej na poprawne przeprowadzenie niniejszego projektu badawczo-rozwojowego- „Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na udostępnienie infrastruktury badawczej Infrastruktury serwerowej o niezbędnej wydajności pozwalającej na poprawne przeprowadzenie niniejszego projektu badawczo-rozwojowego „Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT”.

Celem zamówienia w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej jest wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego – Mazowieckiego Klastra ICT poprzez kompleksowe
usługi wspierające wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów zaawansowanych technologicznie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1.Udostępnienie w ramach zamówienia na czas konieczny do realizacji zamówienia (ale nie krótszy niż 40 dni od daty podpisania umowy) niezbędnej infrastruktury badawczej.
1.2.Poprawne i zgodne z przyjętą metodologią badań skonfigurowanie udostępnionych przez Wykonawcę: infrastruktury serwerowej, instalacji oprogramowania Liferay, platform badawczych, oprogramowania badawczego.
1.3.Zapewnienie przez Wykonawcę utrzymania (w sensie poprawnego działania technicznego i funkcjonalnego), wsparcia technicznego (w tym ewentualnego rozwiązywania wszelkich problemów technicznych) i bezpieczeństwa (fizycznego, sieciowego, tworzenia kopii zapasowych, ochrony danych osobowych) dla udostępnionej infrastruktury.
1.4.Zapewnienie udziału w procesie realizacji projektu badawczo-rozwojowego trzem przedstawicielom Zamawiającego poprzez umożliwienie udziału co najmniej w spotkaniach projektowych oraz sesjach badawczych zarówno poprzez fizyczną obecność w miejscach realizacji i/lub za pośrednictwem technologii zdalnej komunikacji audio-wideo wedle wyboru i uznania Zamawiającego. Koszty podróży i pobytu dla przedstawicieli Zamawiającego do miejsc realizacji nie są objęte zamówieniem.
1.5.Opracowanie metodologii badawczych, zaplanowanie procesu badań
1.6.Zapewnienie takiej organizacji i przebiegu procesu realizacji zmówienia aby badania zdefiniowane w punkcie 3.5 bazowały na komplementarnym modelu badań polegającym na wzajemnym uzupełnianiu się trzech różnych perspektyw badawczych
1.7.Opracowanie raportu, który jest wymaganym produktem realizacji zamówienia (projektu badawczo-rozwojowego)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od lutego 2019 roku do marca 2019 roku. Termin udostępnienia będzie ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

uszczegółowiony w załączniku Szczegółowy przedmiot zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1.10. Zapewnienie dedykowanego zespołu badawczego (tj. przeznaczonego do realizacji zamówienia), składającego się z co najmniej 5 osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Osoby te powinny legitymować się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:
1.10.1. minimum 1 (jedną) osobą dedykowaną do pełnienia funkcji kierownika projektu badawczego, która powinna się cechować następującymi kompetencjami:
1.10.1.1. wykształcenie wyższe,
1.10.1.2. minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako
udział w realizacji projektów badawczych dotyczących realizacji badań CAWI/CAPI w tym doświadczenie w opracowywaniu analiz i raportów badawczych;
1.10.1.3. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako
udział w realizacji projektów badawczych dotyczących realizacji badań realizacji badań behawioralnych pozwalającej na analizowanie emocji użytkownika w tym doświadczenie w opracowywaniu analiz i raportów badawczych;
1.10.2. minimum 1 (jedną) osobą dedykowaną do pełnienia funkcji eksperta użyteczności, która powinna się cechować następującymi kompetencjami:
1.10.2.1. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako
udział w realizacji projektów badawczych dotyczących projektowania i badania użyteczności stron i aplikacji internetowych,
1.10.2.2. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu UX-PM potwierdzone tymi dokumentami lub innymi równoważnymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty;
1.10.3. minimum 1 (jedną) osobą dedykowaną do pełnienia funkcji administrator aplikacji LIferay, która powinna się cechować następującymi kompetencjami:
1.10.3.1. wykształcenie wyższe,
1.10.3.2. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako
udział w realizacji projektów informatycznych dotyczących wdrażania i/lub utrzymania systemów informatycznych zbudowanych w oparciu o technologię Liferay Portal lub Liferay DXP,
1.10.3.3. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu Liferay Platform Developer potwierdzone tymi dokumentami lub innymi równoważnymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty;
1.10.4. minimum 1 (jedną) osobą dedykowaną do pełnienia funkcji programista aplikacji LIferay, która powinna się cechować następującymi kompetencjami:
1.10.4.1. wykształcenie wyższe,
1.10.4.2. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako
udział w realizacji projektów informatycznych dotyczących wdrażania i/lub rozwoju systemów informatycznych zbudowanych w oparciu o technologię Liferay Portal lub Liferay DXP,
1.10.4.3. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu Liferay Platform Developer lub Liferay Application Developer potwierdzone tymi dokumentami lub innymi równoważnymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1) Wadium: W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”,
nr rachunku: 94 2490 0005 0000 4530 2286 3812
z dopiskiem w tytule wpłaty: „Oferta - Udostępnienie infrastruktury badawczo rozwojowej - Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT”.
Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

2) Kaucja: W przypadku wyłonienia Wykonawcy wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu przez Zamawiającego zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za należycie wykonane.
Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli:
a) nie uzna umowy za należycie wykonaną lub
b) Oferent, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub
c) Oferent wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w umowie.

3) Weksel: W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz
b) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.
Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu upublicznienia zapytania ofertowego.

Zakres zmian umowy może dotyczyć w szczególności:
a) terminu realizacji umowy,
b) terminów płatności,
c) terminów wypłat i wysokości zaliczek na poczet wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty (wraz z oświadczeniami).
2) Potwierdzenie zapłaty wadium.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po sprawdzeniu spełnienia warunków obligatoryjnych udziału w postępowaniu, oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące punktowe kryteria oceny:

1) Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów).

Ocena dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

C = (Cena Oferty najtańszej / Cena Oferty badanej) x 100 pkt x 100%

Przez cenę należy rozumieć cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dodatkowych.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania postępowania bez podania przyczyny,
b) pozostawienia postępowania bez wyboru Wykonawcy,
c) negocjacji cen wybranej oferty gdy przekraczają one przyjęte w budżecie projektu stawki,
d) odrzucenia oferty, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3) Zmawiający:
a) nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych,
b) nie wymaga i nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych,
c) przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonania umowy.

4) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO "WIEDZA"

Adres

Żelazna 67/18

00-871 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222412325

Fax

224153241

NIP

7010024514

Tytuł projektu

Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT

Numer projektu

POIR.02.03.03-14-0001/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Webgarden Ktf
1143 Budapest
Stefania ut 16, Hungary
cena: 122 769,00 zł
data: 27.02.2019
Liczba wyświetleń: 97