Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badań w zakresie technologii utylizacji strumieni bocznych

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2019

Numer ogłoszenia

1166135

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 20.02.2019
Wprowadzono zmianę w §4 załącznika nr 6 do ZP/01/02/2019 "Umowa o zachowaniu poufności"
BYŁO:
§4. Kary umowne
a. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień §2-3, Strona naruszająca obowiązana będzie do zapłaty jednorazowej kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania stosownego wezwania od drugiej ze stron. Wezwanie do zapłaty winno zawierać dokładny opis, okoliczności i sposób dokonania naruszenia.
JEST:
§4. Kary umowne
a. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień §2-3, Strona naruszająca obowiązana będzie do zapłaty jednorazowej kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania stosownego wezwania od drugiej ze stron. Wezwanie do zapłaty winno zawierać dokładny opis, okoliczności i sposób dokonania naruszenia.

W związku z powyższym dołączono załącznik pn.: ZMIANA_2019-02-20_Załączniki do Zapytania ZP/01/02/2019 - Prosimy o składanie ofert na zaktualizowanej wersji formularza.
Ze względu na wprowadzenie zmiany w załączniku nr 6 do ZP/01/02/2019 Wydłużono termin na składanie ofert do 27.02.2019 r. oraz zaktualizowano harmonogram realizacji zamówienia:
Publikacja Zapytania ofertowego: 2019-02-11
Nabór ofert do dnia 2019-02-27 do godziny 23:59
Otwarcie i ocena ofert: 2019-02-28 – 2019-03-01
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 2019-03-04
Zakończenie: maksymalnie do 2019-07-31

Dnia 26.02.2019
Beneficjent wydłuża termin na składanie ofert do dnia 07.03.2019
W związku z powyższym zmianie ulega również harmonogram realizacji zamówienia:
Publikacja Zapytania ofertowego: 2019-02-11
Nabór ofert do dnia 2019-03-07 do godziny 23:59
Otwarcie i ocena ofert: 2019-03-08 – 2019-03-12
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 2019-03-13
Zakończenie: maksymalnie do 2019-07-31

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:
NAPIFERYN BIOTECH SP. Z O.O.
ul. Stanisława Dubois 114/116
93-465 Łódź
lub na adres e-mail: l.stanczyk@napiferyn.pl w terminie do dnia 2019-03-07 do godziny 23:59
Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: ZP/01/02/2019 - Przeprowadzenie badań
w zakresie technologii utylizacji strumieni bocznych.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ZP/01/02/2019 oraz Załącznik nr 7 do zapytania ZP/01/02/2019 - Szczegółowe zestawienie parametrów wymaganych dostępny po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego ZP/01/02/2019.
d) Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
e) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
g) Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
h) Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ogranicza zakres opisu przedmiotu zamówienia. Na prośbę potencjalnego Wykonawcy, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/02/2019), Zamawiający prześle uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/02/2019 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH). Oferta finalna powinna zostać złożona na formularzu z pełnym opisem przedmiotu zamówienia, przesłanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
o zachowaniu poufności. Akceptowalną formą podpisania umowy o zachowaniu poufności będzie przesłanie skanu podpisanej umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/02/2019 z równoczesnym przesłaniem jej drogą pocztową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.stanczyk@napiferyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Stańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607935807

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania poszczególnych strumieni procesowych. Zadaniem podwykonawcy będzie opracowanie technologii utylizacji frakcji czy też ponownego wykorzystania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór podwykonawcy, który wykona prace określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do ZP/01/02/201 - załącznik dostępny po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 6 do ZP/01/02/2019)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania poszczególnych strumieni procesowych. Zadaniem podwykonawcy będzie opracowanie technologii utylizacji frakcji czy też ponownego wykorzystania.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

ZMIANA:
Publikacja Zapytania ofertowego: 2019-02-11
Nabór ofert do dnia 2019-03-07 do godziny 23:59
Otwarcie i ocena ofert: 2019-03-08 – 2019-03-12
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 2019-03-13
Zakończenie: maksymalnie do 2019-07-31

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem ludzkim do wykonania zamówienia.
Prowadzenie działalności badawczej z zakresu paliw alternatywnych od minimum 5 lat.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zatrudnianie w strukturach co najmniej 5 pracowników merytorycznych ze stopniem doktora.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) Złożą oświadczenie o realizacji wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia w całości.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim do wykonania zamówienia.
d) Prowadzą działalność badawczą w zakresie badań paliw alternatywnych, od minimum 5 lat.
e) Zatrudniają w strukturach co najmniej 5 pracowników merytorycznych ze stopniem doktora.
f) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
g) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Oferentów ma obowiązek złożyć:
a) Podpisane oświadczenia stanowiące element formularza zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe informacje:
1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
Łukasz Stańczyk
l.stanczyk@napiferyn.pl,
607935807
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Oferentów wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych ofert.
10. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
11. Treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami jest dostępna:
- W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
- W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego - całość dokumentacji.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ZP/01/02/2019 oraz Załącznik nr 7 do zapytania ZP/01/02/2019 - Szczegółowe zestawienie parametrów wymaganych dostępny po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego ZP/01/02/2019.
d) Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
e) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
g) Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
h) Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ogranicza zakres opisu przedmiotu zamówienia. Na prośbę potencjalnego Wykonawcy, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/02/2019), Zamawiający prześle uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/02/2019 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH). Oferta finalna powinna zostać złożona na formularzu z pełnym opisem przedmiotu zamówienia, przesłanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
o zachowaniu poufności. Akceptowalną formą podpisania umowy o zachowaniu poufności będzie przesłanie skanu podpisanej umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/02/2019 z równoczesnym przesłaniem jej drogą pocztową.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena oferty netto 100% ocena na podstawie formularza ofertowego – Załącznik nr 1

najniższa cena netto Zapytania ofertowego
C1 = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty netto


Opis sposobu przyznawania punktacji:
Przyznanie punktów dla każdej złożonej i niepodlegającej wykluczeniu oferty nastąpi według wzoru:
C = C1 * 100%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Dubois 114/116

93-465 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

+48 503 542 475

NIP

7272793774

Tytuł projektu

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0563/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Adres: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Data wpłynięcia oferty: 07.03.2019
Cena: 19 500,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 135