Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 11 02 2019 A - Kinase assay panel

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1166076

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@selvita.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 122 974 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kinase assay panel

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie analiz służących do realizacji badań w projekcie pt. "Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów".

Przedmiot zamówienia

Kinase selectivity panel based on active site-directed competition binding assay; performed at one concentration in duplicate.
Panel should contains >450 kinases
Estimated amount of compounds (±50%): 10

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 15 dni roboczych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta ważna min. do 30.06.2020, uzupełniony formularz (Appendix 1) do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartość zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• oferta musi być zgodna z wymogami określonymi w części II;

2. Kryterium oceny ofert - cena 100%, średnia cena za jeden związek liczona według wzoru: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)/10

3. Sposób dokonywania oceny:
Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SELVITA S.A.

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

784024025

Fax

12 297 47 01

NIP

6792942955

Tytuł projektu

Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eurofins Pharma Discovery Services; Eurofins Cerep S.A., z siedzibą Le Bois L’Eveque – BP 30001; 86600 Celle L’Evescault; Francja - data wpłynięcia oferty: 13.02.2019.
Liczba wyświetleń: 74