Strona główna
Logo unii europejskiej

„Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych”

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019

Numer ogłoszenia

1165968

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 27.02.2018 do godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wielobranżowy "Galwanizernia" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań
2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera odpowiada Wykonawca.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Chodorowski – Prezes Zarządu- mail: zarzad@galwanizernia.pl, tel. 68 368 19 28 Danuta Chodorowska – Wiceprezes Zarządu- mail: zarzad@galwanizernia.pl, tel. 6836819 28 Magdalena Talkowska – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością - mail: biuro@galwanizernia.pl, tel. 68 368 19 28

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

6836819 28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych.” Zamówienie obejmuje między innymi:
• wykonanie robót budowlanych;
• prace ziemne polegające na odsłonięciu ścian fundamentowych;
• wykonaniu izolacji oraz okładzin ścian z płyt betonowych;
• demontaż starych warstw tynkarskich na elewacji;
• wykonanie nowego wykończenia elewacji parteru z płyt betonowych;
• wykonanie nowej elewacji systemowej o konstrukcji stalowej z oknami lustrzanymi;
• demontaż warstw podłogowych w korytarzu;
• wykonanie ławy fundamentowej pod słupy podpierające schody;
• wykonanie przebudowy oraz budowy nowych wewnętrznych ścian działowych (roboty murarskie);
• wykonanie schodów na nowe piętro;
• wykonanie nowych warstw podłogowych oraz ściennych wewnątrz budynku;
• tynkowanie i malowanie ścian;
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych;
• wykonanie nowych warstw podłogowych z płyt gresowych;
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
• wykonanie robót instalacyjnych i wyposażenia toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych na parterze z przestrzenią manewrową 150cm;
• demontaż warstw wierzchnich pokrycia dachowego;
• wykonanie nowej konstrukcji stropu nad parterem (wieniec żelbetowy, płyta stropowa z nadwieszeniem w części frontowej);
• wykonanie konstrukcji i murowanie ścian wewnętrznych działowych;
• montaż przeszklenia zewnętrznego systemowego;
• wykonanie termoizolacji zewnętrznych warstw ściennych z płyt betonowych;
• budowa zadaszenia nadbudowy w formie stropodachu z pokryciem;
• wykonanie pokrycia dachowego ze spadkiem;
• montaż odwodnienia systemowego;
• wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją pomieszczeń do wytwarzania wody destylowanej, demineralizowanej, sprężonego powietrza, acetylenu, budowa odciągów do dygestorium;
• montaż elementów instalacyjnych pod dachem;
• roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z dostosowaniem obiektu i pomieszczeń hali nr 1 w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury B + R;
• modernizacja pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych do prowadzenia działalności B + R;
• zagospodarowanie terenu przyległego;

Zamówienie obejmuję przebudowę istniejącego obiektu (w warunkach czynnego zakładu) dostosowującą budynek do projektowanych prac rozwojowych, ściśle według załączonej dokumentacji technicznej. W szczególności, w przypadku innych postanowień, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić stopień wpływu robót budowlanych na bieżącą produkcję, w celu jego zminimalizowania.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich okoliczności wskazanych w treści zapytania ofertowego (wraz z dokumentacją techniczną), włącznie z konsekwencjami wskazanych tam zapisów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: załączniki do niniejszego zapytania, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne, które stanowią załącznik nr 5 (dokumentacja techniczna) do niniejszego zapytania ofertowego.

LINK do projektu budowlanego: https://www.galwanizernia.pl/projekt_budowlany.pdf

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: żagański Miejscowość: Żagań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych.” Zamówienie obejmuje między innymi:
• wykonanie robót budowlanych;
• prace ziemne polegające na odsłonięciu ścian fundamentowych;
• wykonaniu izolacji oraz okładzin ścian z płyt betonowych;
• demontaż starych warstw tynkarskich na elewacji;
• wykonanie nowego wykończenia elewacji parteru z płyt betonowych;
• wykonanie nowej elewacji systemowej o konstrukcji stalowej z oknami lustrzanymi;
• demontaż warstw podłogowych w korytarzu;
• wykonanie ławy fundamentowej pod słupy podpierające schody;
• wykonanie przebudowy oraz budowy nowych wewnętrznych ścian działowych (roboty murarskie);
• wykonanie schodów na nowe piętro;
• wykonanie nowych warstw podłogowych oraz ściennych wewnątrz budynku;
• tynkowanie i malowanie ścian;
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych;
• wykonanie nowych warstw podłogowych z płyt gresowych;
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
• wykonanie robót instalacyjnych i wyposażenia toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych na parterze z przestrzenią manewrową 150cm;
• demontaż warstw wierzchnich pokrycia dachowego;
• wykonanie nowej konstrukcji stropu nad parterem (wieniec żelbetowy, płyta stropowa z nadwieszeniem w części frontowej);
• wykonanie konstrukcji i murowanie ścian wewnętrznych działowych;
• montaż przeszklenia zewnętrznego systemowego;
• wykonanie termoizolacji zewnętrznych warstw ściennych z płyt betonowych;
• budowa zadaszenia nadbudowy w formie stropodachu z pokryciem;
• wykonanie pokrycia dachowego ze spadkiem;
• montaż odwodnienia systemowego;
• wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją pomieszczeń do wytwarzania wody destylowanej, demineralizowanej, sprężonego powietrza, acetylenu, budowa odciągów do dygestorium;
• montaż elementów instalacyjnych pod dachem;
• roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z dostosowaniem obiektu i pomieszczeń hali nr 1 w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury B + R;
• modernizacja pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych do prowadzenia działalności B + R;
• zagospodarowanie terenu przyległego;

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w dokumentach załączonych do postępowania.

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody wg CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowania
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji umowy - 30 listopada 2019 r.
Wykonawca może zaoferować krótszy, wiążący dla niego, termin realizacji zamówienia tj.
15 listopada 2019 r. (kryterium oceny ofert)
Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.


Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo- finansowy wykonywania robót. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien zostać opracowany na takim stopniu ogólności, który pozwoli na regulowanie płatności częściowych. Z uwagi na specyfikę zamówienia polegającą na wykonaniu zamówienia w warunkach czynnego obiektu, w którym w sposób ciągły odbywa się produkcja Zamawiający może żądać wprowadzania zmian w organizacji robót, które pomniejszą negatywny wpływ na możliwość funkcjonowania zakładu w czasie budowy. Złożenie oferty przez wykonawcę jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego materiały i założenia są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, a wszelkie możliwe wątpliwości ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego. Doświadczenie to wykazane będzie poprzez wskazanie wykonanej usługi z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót (np. referencje);

Dodatkowe warunki

Z możliwości złożenia ofert wyklucza się podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
b) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej
(o których mowa w lit. b) i lit. c)) utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią.
c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony.
d) Przewiduje się także zmianę terminu wykonania zamówienia:
a. w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót budowlanych; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,
b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,
c. jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności,
d. w przypadku wystąpienia błędów projektowych w dokumentacji, a także w przypadku opóźnień wywołanych działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności,
e. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego) – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
f. jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,
g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania koniecznych zmian;
h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,
i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu (przyjmuje się domniemanie, że takie przedłużenie służy poprawie jakości przedmiotu zamówienia, co jest korzystne i pożądane dla Zamawiającego),
j. jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami,
k. jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków.
l. Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w dokumentacji technicznej zadania i zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to termin wykonania może zostać przesunięty o czas w jakim musiało nastąpić wstrzymane robót budowlanych lub wystąpiło zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac.

Pozostałe zmiany zostały przewidziane w załaczniku: Zapytanie ofertowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz inne dokumenty i oświadczenia wskazane w treści niniejszego zapytania ofertowego. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu.

3. Wykonawca przygotowuje swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według instrukcji wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

4. Oferta musi być trwale zszyta, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz prawidłowego wykonania zamówienia.

7. Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy, powinny spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji konsorcjum,
3) do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
4) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu,
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
6) oferta złożona przez spółkę cywilną, powinna spełniać warunki przewidziane dla ofert wspólnych,
7) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz robót, wykaz osób, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie przez np. pełnomocnika konsorcjum).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:


1. Cena 80 %
2. Gwarancja i rękojmia 10 %
3. Termin realizacji 10%

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – Cena
Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:
Cena najniższa
-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 80 %
Cena oferty ocenianej
Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium 2 – Gwarancja i rękojmia
Zamawiający w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie przyznawał punkty za deklarowany okres rękojmi i gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi w okresie:
- 36 miesięcy, licząc od dnia protokołu odbioru końcowego – Zamawiający przyzna 0 pkt.
- 60 miesięcy, licząc od dnia protokołu odbioru końcowego – Zamawiający przyzna 10 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres gwarancji i rękojmi w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy okres rękojmi i gwarancji będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane zamówienie zaoferowane przez Wykonawcę nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy oraz nie mogą być dłuższe niż 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji lub brak informacji w tym zakresie w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okresy gwarancji jakości dłuższe niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Gwarancja będzie miał zastosowanie okres 60 miesięcy, jako okres maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Maksymalna liczba punktów, zostanie przyznana za udzielenie gwarancji 60 miesięcznej. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Kryterium 3 – Termin realizacji
Zamawiający oceni oferty preferując najkrótszy termin realizacji zamówienia, i przyznając punkty wg poniższego:
- realizację w terminie do 15 listopada 2019 r. – 10 pkt,
- realizację w terminie do 30 listopada 2019 r. – 0 pkt.
2. Komisja przetargowa ocenia oferty, sumując iloczyny uzyskane przez oferty w poszczególnych kryteriach. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. Największa ilość punktów wyliczona w powyższy sposób zadecyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z możliwości złożenia ofert wyklucza się podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "GALWANIZERNIA" SP. Z O.O.

Adres

Kożuchowska 5

68-100 Żagań

lubuskie , żagański

NIP

9241678091

Tytuł projektu

"Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia laboratorium dla badań innowacyjnych powłok galwanicznych dla przemysłu motoryzacyjnego"

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Data wpływu oferty: 26.02.2019 DARK-BUD Anita Michalska Brodacz, Nowe Żabno 62 G, 67-100 Nowa Sól, Cena 1.457.550,00 (80 pkt), Termin wykonania: 30.11.2019 r. (0 pkt), Gwarancja i rękojmia: 36 miesięcy (0 pkt) RAZEM 80 pkt
Liczba wyświetleń: 356