Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Koordynatora prac badawczo – rozwojowych projektu w formie umowy zlecenia w ramach projektu,

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1165954

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 23:59.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiści lub za pomocą poczty/kuriera/ posłańca w siedzibie firmy:
Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k., Ul. Pawła Włodkowica 2 C, 03-262 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: barbara.pietrzak@mar-bud.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Pietrzak, email barbara.pietrzak@mar-bud.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wszelkie oświadczenia, pytania, zawiadomienia i informacje Zamawiający będzie przekazywać drogą elektronicznie (adres mailowy Zamawiającego: barbara.pietrzak@mar-bud.pl Osobą upoważnioną do kontaktowania się Oferentami jest Pani Barbara Pietrzak.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.pietrzak@mar-bud.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691203035

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Koordynatora prac badawczo – rozwojowych projektu w formie umowy zlecenia w ramach projektu.
Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku:

a) Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu.
b) Koordynacja prac nad przygotowaniem ogólnych założeń systemowych, koncepcji warstwy komunikacyjnej, integracji z akumulatorem chłodu zwanym dalej urządzeniem ICE-ON.
c) Wykonywanie prac merytorycznych dot. rozwoju urządzenia ICE-ON, w tym opracowanie nowych rozwiązań z zakresu wymiennika ciepła do generacji lodu.
d) Odpowiedzialność za poprawną implementację technologii będącej przedmiotem Projektu
e) Opracowanie planu badawczego dot. testów urządzenia ICE-ON.
f) Opracowanie wytycznych do układu sterowania urządzeniem.
g) Analiza właściwości funkcjonalnych technologii opracowanego rozwiązania
h) Nadzór nad testami i walidacją.
i) Nadzór nad pracownikami merytorycznymi biorącymi udział w opracowywaniu wymiennika ciepła do urządzenia ICE-ON.
j) Nadzór merytoryczny nad wynikami dostarczanymi przez podwykonawców w zakresie rozwoju urządzenia ICE-ON.
k) Zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie prototypu produktu spełniającego określone wymagania jakościowe.
l) Przygotowywanie raportów z prac B+R.

Łączne zaangażowanie na rzecz projektu na osobę:
• średnio 130 RBG/miesięcznie; łącznie 20 miesięcy, 2 600 RBG

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia jest wyłonienie Koordynatora prac badawczo – rozwojowych projektu w formie umowy zlecenia w ramach projektu,

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Koordynatora prac badawczo – rozwojowych projektu w formie umowy zlecenia w ramach projektu,

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: od 21 lutego 2019 r. do 30 września 2020 r.
2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą.
3. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych– stopień/tytuł naukowy co najmniej magister inżynier
b. Był kierownikiem co najmniej 2 projektów badawczych.
c. Brał udział w minimum 2 projektach badawczych z zakresu chłodnictwa.
a. Posiada minimum 2 publikacje naukowe w zakresie ciepła utajonego, wymienników ciepła, dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła w tym co najmniej 1 w tematyce związanej z przedmiotem projektu.
b. Posiada uprawnienia f-gazowe
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym oraz dołączonego do oferty CV wraz z wykazem projektów badawczych, którymi Wykonawca kierował, wykazem projektów badawczych, w których Wykonawca brał udział, wykazem publikacji naukowych Wykonawcy w zakresie ciepła utajonego, wymienników ciepła, dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła zawierającym co najmniej 1 publikację w tematyce związanej z przedmiotem projektu.
Wykazy te należy przedstawić w układzie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4, Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/ oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Z zastrzeżeniem jak wyżej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych– stopień/tytuł naukowy co najmniej magister inżynier
b. Był kierownikiem co najmniej 2 projektów badawczych.
c. Brał udział w minimum 2 projektach badawczych z zakresu chłodnictwa.
d. Posiada minimum 2 publikacje naukowe w zakresie ciepła utajonego, wymienników ciepła, dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła w tym co najmniej 1 w tematyce związanej z przedmiotem projektu.
e. Posiada uprawnienia f-gazowe
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym oraz dołączonego do oferty CV wraz z wykazem projektów badawczych, którymi Wykonawca kierował, wykazem projektów badawczych, w których Wykonawca brał udział, wykazem publikacji naukowych Wykonawcy w zakresie ciepła utajonego, wymienników ciepła, dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła zawierającym co najmniej 1 publikację w tematyce związanej z przedmiotem projektu.
Wykazy te należy przedstawić w układzie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4, Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/ oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest stawka brutto za roboczogodzinę.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
c. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
3. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów badawczych, którymi Wykonawca kierował.
Załącznik nr 5 – Wykaz projektów badawczych, w których Wykonawca brał udział.
Załącznik nr 6 – Wykaz publikacji naukowych Wykonawcy w zakresie ciepła utajonego, wymienników ciepła, dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła, zawierający co najmniej 1 publikację w tematyce związanej z przedmiotem projektu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny oferty: Cena brutto – waga punktowa – 100 pkt (100 %) (stawka brutto za roboczogodzinę)
2. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru”

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
----------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, która spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
7. Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty na stronie bazy konkurencyjności.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku z małżeńskim albo we wspólnym pożyciu lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Pawła Włodkowica 2c

03-262 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

698634802

Fax

+48 22 4316733

NIP

1132808811

Tytuł projektu

Systemy Zarządzania Rozproszoną Energią i Wirtualną Elektrownią wykorzystujące sieć Magazynów Lodu

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0295/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MIROSŁAW MILA
ul Nawrota 4/5;
41-902 Bytom

data wpłynięcia oferty 19 luty 2019 r.

cena 100 zł brutto/rbh
Liczba wyświetleń: 108