Strona główna
Logo unii europejskiej

USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE NADZORU MERYTORYCZNEGO I WSPÓŁPROWADZENIA BADAŃ PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO EKSPERTA

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1165944

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK
SPÓŁKA JAWNA
Ul. Stefana Stefańskiego 34
62-002 Suchy Las
woj. wielkopolskie

Paulina Plenkiewicz e –mail: paulina.plenkiewicz@pharmill.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.plenkiewicz@pharmill.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Plenkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 667989947

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest
USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE NADZORU MERYTORYCZNEGO I WSPÓŁPROWADZENIA BADAŃ PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO EKSPERTA wg parametrów określonych w załączniku - Zapytanie ofertowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Suchy Las

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE NADZORU MERYTORYCZNEGO I WSPÓŁPROWADZENIA BADAŃ W CELU OPRACOWANIA PROTOTYPU PREPARATU DLA DROBIU

Przedmiot zamówienia

USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE NADZORU MERYTORYCZNEGO I WSPÓŁPROWADZENIA BADAŃ PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO EKSPERTA wg parametrów określonych w załączniku - Zapytanie ofertowe

Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu preparatu dla drobiu poprawiającego integralność jelit na bazie olejków eterycznych i naturalnych ekstraktów roślinnych wg własnej receptury.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie badań i analiz przez niezależne ośrodki i ekspertów z dziedziny objętej projektem:
Świadczenie usługi badawczo- eksperckiej przez Badacza analityka w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zmierzających do opracowania i rozwoju prototypu preparatu.
W projekcie jest konieczność zatrudnienia osoby, która dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu będzie współprowadziła badania od etapu opracowania formuły preparatu do badań terenowych na zwierzętach. Dodatkowo osoba ta będzie analizowała wyniki poszczególnych etapów badań i decydowała jak wyniki badań mają wpływ na następny etap. Jest to kluczowe zwłaszcza w początkowej fazie tworzenia prototypów formuły, gdzie błędna decyzja może zadecydować o sukcesie całego projektu. Osoba posiadająca doświadczenie adekwatne do przedmiotu badań w projekcie będzie odpowiedzialna za rozdysponowanie prac na każdym etapie badań. Dodatkowo osoba ta uzupełni personel badawczy ze względu na wykształcenie biologiczne (lekarz weterynarii), co stanowi brakujący element zaangażowanego w badanie personelu. Dodatkowo znajomość aspektów prawa paszowego oraz znajomość rynku będzie dodatkowym atutem pomocnym przy wyborze potencjalnych substancji czynny preparatu.
Pracownik naukowy będzie również odpowiedzialny za następujące obszary badawcze:
Przygotowanie procesu badawczego i metodologii badań
Identyfikacja potrzeb badawczych w ramach procesu badawczego
Realizowanie procesu badawczego z jednostkami naukowymi, zewnętrznymi laboratoriami
Analiza przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych i ich ewaluacja
Pomiar prowadzonych badań
Opracowanie wyników badań w procesie statystycznym
Tworzenie innowacji w procesie badawczym
Pozyskanie Know-How

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

24 miesiące od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Potwierdzą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Potwierdzą doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo.

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Potencjał techniczny

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

j.w.

Dodatkowe warunki

j.w.

Warunki zmiany umowy

- Konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu umowy,
- Zmiana warunków dofinansowania inwestycji ( w tym terminu realizacji projektu)
- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej należyte wykonanie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- opis przedmiotu oferty
- termin realizacji zamówienia w dniach (od podpisania umowy)
- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- data ważności oferty,
- data wystawienia oferty,
- termin płatności,
- podpis wystawiającego ofertę.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby firmy).

Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy:
załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
załącznik nr 2 (wzór oświadczenia)
załącznik nr 3 (wzór oświadczenia)
załącznik nr 4 (wzór oświadczenia)

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów i wag:

Wynagrodzenie 100%

2. Sposób oceny ofert:

Punkty za cenę będą przyznawane wg wzoru:
Wn
W = --------- x 100 pkt x 100% gdzie:
Ww


W – ilość punktów za cenę oferty danego Wykonawcy
Wn – wynagrodzenie najniższe ze wszystkich ważnych badanych ofert,
Ww – Wynagrodzenie danego Wykonawcy.

Punkty zostaną obliczone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocena końcowa oferty

Ocena końcowa oferty (łączna ilość punktów) zostanie obliczona wg wzoru:
Ok = W gdzie:
Ok – ocena końcowa oferty,
W – ilość punktów za wynagrodzenie,
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria.
Zaleca się podanie wynagrodzenia całkowitego oraz wynagrodzenia miesięcznego.

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Stefana Stefańskiego 34

62-002 Suchy Las

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

+48616395508

NIP

9721245073

Tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Spółki PHARMILL poprzez prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w obszarze opracowania prototypu preparatu dla drobiu poprawiającego integralność jelit

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0060/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

InVetia Jarosław Wilczyński
ul. Bursztynowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne,

Data wpływu: 15/02/2019

Cena - 240 000zł netto
Liczba wyświetleń: 99