Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Ekspert gospodarki leśnej

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1165938

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@opegieka.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.02.2019 r. godz. 9:00.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty.
4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Oferta Ekspert gospodarki leśnej_BP2”.
6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta gospodarki leśnej_BP2”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rozwoj@opegieka.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania należy kierować do Pana Jakuba Krawczyka na adres jakub.krawczyk@opegieka.pl. Na pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Ekspert gospodarki leśnej w celu udziału w badaniach przemysłowych mających na celu realizację zadań badawczych na etapie badań przemysłowych, w szczególności opracowania metod automatycznej ekstrakcji informacji z danych multi-spektralnego skanera laserowego w celu zarządzania procesem gospodarczy w lesie i planowania zabiegów gospodarczych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Ekspert gospodarki leśnej, służących opracowaniu metod ekstrakcji informacji wspomagających zarządzanie procesem gospodarczym w lesie w oparciu o dane pozyskane w z wykorzystaniem wielo-spektralnych lotniczych skanerów laserowych (takich jak: skład gatunkowy drzewostanu, miąższość drzewostanu, wysokość pojedynczych drzew i drzewostanów, liczba drzew na jednostkę powierzchni, pochylenie, wystawa i inne cechy związane z przebiegiem terenu, planowanie lokalizacji składnic i szlaków zrywkowych, organizacja transportu z wykorzystaniem aktualnych systemów, oceną stanu odwodnienia, szacowanie wywrotów i złomów po klęskach żywiołowych).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku Ekspert gospodarki leśnej. Okres realizacji zamówienia 25.02.2019 – 31.12.2019. Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe jest skrócenie lub wydłużenie okresu realizacji zamówienia umowy maksymalnie o 4 miesiące.
Zakres obowiązków:
1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
a. wyznaczanie kierunków badawczych oraz wsparcie zespołu zamawiającego w doborze priorytetów prac eksperymentalnych;
b. nadzór merytoryczny nad prowadzonymi badaniami w zakresie doboru metodyki prowadzenie badań, weryfikacji wyników;
c. dobór obszarów, dla których realizowane będą eksperymenty;
d. realizacja prac eksperymentalnych w ramach opracowania metod automatycznej ekstrakcji informacji z danych multi-spektralnego.
e. opracowywanie zagadnień oraz artykułów w bazie wiedzy, zleconych przez Zamawiającego;
f. aktywne współuczestniczenie w spotkaniach roboczych lub telekonferencjach zespołu badawczego;
2. Osoba zatrudniona na stanowisku Ekspert gospodarki leśnej podlegała będzie bezpośrednio Kierownikowi Projektu.
3. Wymaga się także, aby wszystkie raporty i opracowania wykonane w ramach usługi były ukierunkowane na praktyczne zastosowanie wyników badań.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę w czasie trwania projektu przebiegać będzie na podstawie rozpisanych zadań, w których zaangażowany specjalista uczestniczy zarówno w formie wykonywania zadań analitycznych, jak i konsultacji.
2. Wykonawca będzie świadczył usługi wykorzystując infrastrukturę techniczną udostępnioną mu przez Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy zadania do realizacji w cyklu miesięcznym i określonym wymiarze godzinowym nie większym niż liczba godzin wynikająca z oferty (wskazana jako dostępność w roboczogodzinach w miesiącu). Rozliczanie prac będzie następować na podstawie rachunku wystawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia rachunku będzie zaakceptowany przez Zamawiającego raport oraz ewidencja godzin wykonywania prac, przedkładanych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Wraz z akceptacją raportu z wykonanych prac Wykonawca przenosi wszelkie prawa autorskie do wykonanych prac na Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie zobligowany do przedkładania Zamawiającemu do 20-tego dnia każdego miesiąca następującego dokumentu dotyczącego miesiąca, za który Wykonawca wystawił rachunek Zamawiającemu:
a. skanu deklaracji DRA - w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
b. skanu raportu RCA - w przypadku zatrudnienia pracowników w prowadzonej działalności gospodarczej;
c. potwierdzenia opłacenia składek - w przypadku braku obowiązku składania deklaracji DRA.
5. 7 dniowe opóźnienie w wykonywaniu prac za dany miesiąc z winy Wykonawcy może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za dany miesiąc.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe na kierunku leśnictwo lub pokrewnym;
b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu technologii geomatycznych i systemów informacji przestrzennej w gospodarce leśnej na poziomie nadleśnictwa;
c. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z urządzeniem lasu na poziomie nadleśnictwa, w którym dominują drzewostany liściaste i mieszane;
d. co najmniej 2 publikacje lub wystąpienie konferencyjne w zakresie wykorzystania technologii teledetekcyjnych w gospodarce leśnej;

Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań, będzie przedstawienie CV z przebiegiem pracy zawodowej Oferenta.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których:
a) łączne zaangażowanie zawodowe, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, łącznie z zaangażowaniem w ramach niniejszego projektu, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie;
b) obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz z zaangażowania w wykonywanie zadań w projekcie lub projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z CV,
- wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Termin ważności oferty: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
5. Poprzez złożenie oferty w niniejszym postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie i jej załącznikach do celów związanych z przeprowadzeniem ww. postępowania, w szczególności do zamieszczenia tych danych i ich publikacji w protokołach z postępowania o udzielenie zamówienia oraz w Bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia ofert.
2. W trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie/uzupełnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5. Spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu kwalifikuje ofertę Oferenta do oceny najkorzystniejszej oferty.
6. Niespełnienie przez Oferenta warunków udziału skutkuje odrzuceniem oferty Oferenta.
7. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt, o wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów.
8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest
a) Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto z narzutami za 1 godzinę pracy Wykonawcy – waga punktowa/procentowa 70%
b) Kryterium 2 – Minimalna dostępność w roboczogodzinach w miesiącu – waga punktowa/procentowa 30%.
9. Przez kryterium „Cena ofertowa brutto z narzutami za 1 godzinę pracy Wykonawcy” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy na podstawie umowy zlecenia, wyrażoną w PLN uwzględniającą wszystkie koszty związane z wykonywaniem zakresu obowiązków i zlecanych zadań, z doliczonymi ewentualnymi narzutami zleceniodawcy. Zamawiający na potrzeby oceny oferty obliczy odpowiednie narzuty na podstawie informacji podanych przez Oferenta w oświadczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu oferty powiększonej o odpowiednie narzuty zleceniodawcy.
10. Przez kryterium „Minimalna dostępność w roboczogodzinach w miesiącu” Zamawiający rozumie określoną minimalną liczbę godzin w miesiącu jaką Oferent może przeznaczyć na pracę w czasie trwania projektu. Minimalna liczba godzin jaka może zostać zaoferowana w kryterium 2 wynosi 40 roboczogodzin. Maksymalna liczba godzin jaka może zostać zaoferowana w kryterium 2 wynosi 120 roboczogodzin.
11. W kryterium 1. najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto z narzutami, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę brutto z narzutami najniżej skalkulowaną spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu x 70)/(cena brutto z narzutami oferty ocenianej),
12. W kryterium 2. najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta zawierająca największą dostępność w roboczogodzinach w miesiącu, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (dostępność w roboczogodzinach w miesiącu oferty ocenianej x 30)/(największa dostępność spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu w roboczogodzinach w miesiącu).
13. Zamówienie otrzymają oferenci, którzy uzyskają największą liczbę punktów sumy kryterium nr 1 i 2.
14. W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
a. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
c. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
d. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

055 237 60 00

Fax

055 237 60 01

NIP

5780004498

Tytuł projektu

Opracowanie samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego.

Numer projektu

RPWM.01.02.01-28-0012/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

p. Kamil Onoszko
Data wpłynięcia oferty: 14.02.2019r.
Liczba wyświetleń: 111