Strona główna
Logo unii europejskiej

Rekrutacja specjalistów do prac w zespole badawczym

Data publikacji: 09.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1165883

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

do 19.02.2019 r. do godz. 10:00, ul. ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.gryglas@impression.biz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryglas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608210505

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

IMPRESSION Sp. z o. o. poszukuje członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu pn. „Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce, Działanie1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

IMPRESSION Sp. z o. o. poszukuje członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu pn. „Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.”
Zadania objęte zamówieniem obejmują przeprowadzenie prac badawczych mających na celu opracowanie spoiwa - /modyfikatora uszlachetniającego/, dedykowanego technologii recyklingu na zimno typu MCE, jako składnika stanowiącego alternatywne rozwiązanie dla cementów standardowo stosowanych w ramach dotychczasowych technologii.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1 – Koordynator prac laboratoryjnych – od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2020 r - z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku
Część 2 – Główny technolog – od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2020 r - z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku


Zamawiający przewiduje, że zaangażowanie członków zespołu badawczego będzie wynosiło odpowiednio:

Część 1 – Koordynator prac laboratoryjnych – średnio 50 godzin miesięcznie;
Część 2 – Główny technolog – średnio 50 godzin miesięcznie;

Zamawiający przewiduje, że zaangażowanie wszystkich członów zespołu badawczego w skali miesiąca będzie większe niż 40 a mniejsze niż 120 godzin.

Faktyczny godzinowy podział zaangażowania w zakresie całości działań projektu badawczego zostanie ustalony na etapie konstruowania harmonogramu prac na dany miesiąc.

Miejsce realizacji: spotkania zespołu badawczego odbywać się będą w siedzibie zamawiającego – ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa. Zadania merytoryczne członkowie zespołu będą mogli realizować w siedzibie zamawiającego lub w miejscu przez siebie wybranym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Część 1 – Koordynator prac laboratoryjnych: co najmniej roczne doświadczenie w realizacji prac badawczych związanych z oceną spoiw oraz emulsji. Posiadane wyższe techniczne chemiczne o kierunku inżynieria chemiczna procesowa.


Część 2 – Główny technolog: Tytuł doktora inżyniera nauk technicznych, Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, co najmniej 5 lat pracy w laboratorium budowlanym, znajomość technologii robót drogowych, znajomość technologii stabilizacji i ulepszania gruntów i kruszyw, znajomość technologii stosowania spoiw drogowych, wiedza na temat właściwości spoiw drogowych i cementów, wiedza w zakresie mieszanek MCE

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Część 1 – Koordynator prac laboratoryjnych: co najmniej roczne doświadczenie w realizacji prac badawczych związanych z oceną spoiw oraz emulsji. Posiadane wyższe techniczne chemiczne o kierunku inżynieria chemiczna procesowa.


Część 2 – Główny technolog: Tytuł doktora inżyniera nauk technicznych, Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, co najmniej 5 lat pracy w laboratorium budowlanym, znajomość technologii robót drogowych, znajomość technologii stabilizacji i ulepszania gruntów i kruszyw, znajomość technologii stosowania spoiw drogowych, wiedza na temat właściwości spoiw drogowych i cementów, wiedza w zakresie mieszanek MCE

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
2) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
3) w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu (podpisania umowy o dofinansowanie) przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy, zmiany zakresu umowy czy też wprowadzenie dodatkowych postanowień umowy, do których Zamawiający zostanie zobowiązany przez Instytucję finansującą projekt,
4) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt. 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające udzielane będą na warunkach wynikających z oferty wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Lp. Kryteria Waga
1 Cena za roboczogodzinę 100%

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych w danej części otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).

O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która w kryterium cena uzyska najwięcej punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę z następnym wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IMPRESSION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Mariana Rejewskiego 31

02-862 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224356724

Fax

224356725

NIP

9512218681

Tytuł projektu

Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9429/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce, Działanie1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

na stanowisko - główny technolog - Waldemar Cyske oferta na kwotę 80 tyś PLN złożona 15.02.2019 r
na stanowisko koordynator prac laboratoryjnych Paweł Berg - 67500 PLN oferta z 18.02.2019 r
Liczba wyświetleń: 164