Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa współpraca ekspercko - trenerska przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej (2)

Data publikacji: 09.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1165860

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, z dopiskiem Forest School Center - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji, lub przesłać e-mailem na adres: aszkiruc@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy, lub dostarczyć osobiście do na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, z dopiskiem Forest School Center - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
5. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aszkiruc@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 692487524

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa współpraca ekspercko - trenerska przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej (2).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do kompleksowej współpracy jako ekspert i trener przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej realizowanego w ramach projektu” Forest School Center”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa współpraca (w trakcie trwania całego projektu) w opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca dwie następujące części:
A.
1) Przygotowanie nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej, tzn.: opracowanie dokumentacji programowej, w tym programu szkoleniowego (opracowanie profilu kompetencji uczestnika szkolenia - nauczyciela przedszkola leśnego, opracowanie testu poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia, przygotowanie metodyki prowadzenia warsztatów, opracowanie założeń rekrutacji uczestników szkolenia pilotażowego w ramach określonego w zapytaniu obszaru tematycznego). Na tym etapie wymagane są:
a) udział w trzech trzydniowych wizytach studyjnych u partnera niemieckiego,
b) udział w minimum trzech jednodniowych spotkaniach stacjonarnych zespołu ekspercko-trenerskiego w Warszawie,
c) aktywny udział w spotkaniach on-line zespołu,
d) bieżące konsultacje według potrzeb.
(!) Szczegółowy opis wymagań w załączonej treści Zapytania ofertowego.

2) Przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania wypracowanego modelu. Na tym etapie wymagane są:
a) udział w minimum dwóch jednodniowych spotkaniach stacjonarnych zespołu ekspercko-trenerskiego w Warszawie,
b) przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania nowego modelu kształcenia
c) bieżące według potrzeb.
(!) Szczegółowy opis wymagań w załączonej treści Zapytania ofertowego.
B.
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli (dokładna liczba godzin szkoleniowych zostanie ustalona w trakcie opracowania programu warsztatów szkoleniowych i uzależniona będzie od liczby godzin przypadających na realizację tematyki będącej przedmiotem zapytania). Na tym etapie wymagane są:
a) przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z należytą starannością według schematu ustalonego w trakcie prac zespołu ekspercko-trenerskiego,
b) przygotowanie zadań aktywizująco-motywujących dla uczestników warsztatów szkoleniowych w formule zadań domowych oraz ocena ich wykonania, przez uczestników po każdym prowadzonym warsztacie szkoleniowym,
c) sporządzanie raportów z przeprowadzonych warsztatów,
d) bieżące konsultacje z zespołem Ponadnarodowego Forum Ekspertów (PFE), składającego się z kluczowych ekspertów partnerów projektu oraz innymi ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu według potrzeb.

(!!!) Szczegółowe informacje dotyczące założeń funkcjonowania warsztatów szkoleniowych znajdują się w treści załączonego Zapytania ofertowego.

Obszar tematyczny niniejszego zapytania ofertowego:
1. Rytuał mi.in.: Zgromadzenie Wszystkich Istot; Praca z legendą na przykładach i praktykach; Praca w kręgu (zasady, m.in. gadający przedmiot etc.);
2. Teatr w przedszkolu leśnym: Teatrzyk Kamishibai, Teatr cieni, Teatr leśny z wykorzystaniem naturalnych materiałów/rekwizytów;
3. Dzika kuchnia i bushcraft w tym m.in.: budowa pieców terenowych, rozpalanie ognia, przygotowywanie pożywienia z dzikich roślin, budowa miejsca biwakowego - zadaszeń i szałasów;
4. Zajęcia przyrodnicze: Cztery żywioły, Cztery pory roku, Gry i zabawy w terenie (na zmysły, doświadczenie milczenia, uważność, „siedzisko”);
5. Sztuka Ziemi - Land Art.: robienie masek, mandale, mobile, kije mocy, duchy lasu itp.;
6. Ogród leśny - permakultura: tworzenie własnego ogrodu przy przedszkolu z zachowaniem zasad permakultury, kompostowania itp.;

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

A.1) Przygotowanie nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej: luty 2019 r. - czerwiec 2019 r.
A.2) Przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania wypracowanego modelu: lipiec - wrzesień 2020 r.
B. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych: kwiecień 2019 r.- czerwiec 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy (Oferentowi) spełniającemu łącznie poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1) wykształcenie humanistyczne lub pokrewne (pedagogika, psychologia, socjologia lub pokrewne),
2) wykształcenie: edukator przyrodniczy/outdoorowy lub pokrewne oraz doświadczenie w realizacji zadań edukacyjno-outdoorowych w minimalnym wymiarze 200 h w okresie ostatnich 8 lat ( lata 2011-2018/2019),
3) posiadanie wiedzy w podanym obszarze tematycznym,
4) posiadanie doświadczenia w nauczaniu osób dorosłych i/lub dzieci, minimum 200 h w okresie ostatnich 8 lat (lata 2011-2018/2019),w obszarach tematycznych pedagogiki leśnej,
5) wysokie umiejętności interpersonalne i komunikatywne, umiejętność pracy w grupie.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
2) Ponadto:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej Zamawiającego;
b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego;
c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody;
3) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1- Wzór oferty
2. Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia (załącznik Wzoru oferty)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 20% (20 pkt);
2. Wykształcenie trenerskie (certyfikat trenera) - 10% (10 pkt);
3. Wykształcenie teatralne i /lub animator kultury z doświadczeniem min. 200 h warsztatów- 15% (15 pkt);
4. Rozmowa rekrutacyjna - ma. 55% (55 pkt) - weryfikacja kompetencji (postawy oraz wiedzy) w zakresie: budowania partnerskich relacji – 10 pkt, tworzenia sytuacji edukacyjnej – 8 pkt, pracy z sytuacjami trudnymi, konfliktami – 10 pkt, wartości oraz metody pracy z dziećmi – 10 pkt, pracy z dynamiką grupy – 8 pkt, prowadzenia zajęć metodami aktywnymi – 9 pkt.

Ad.1. Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: Cena całkowita (max.20 pkt) = Cena C1 (max.10 pkt) + cena C2 (max. 10 pkt). Każda składowa ceny całkowitej zostanie obliczona według wzoru:
- Liczba uzyskanych punktów dla C1= (Cena oferty najtańszej dla C1/Cena oferty badanej dla C1) x liczba możliwych do uzyskania punktów.
- Liczba uzyskanych punktów dla C2= (Cena oferty najtańszej dla C2/Cena oferty badanej dla C2) x liczba możliwych do uzyskania punktów.
• Cena C1 obejmuje działania wymienione w pkt. I ppkt.A niniejszego Zapytania ofertowego
• Cena C2 obejmuje działania wymienione w pkt. I ppkt.B niniejszego Zapytania ofertowego
Cena brutto obejmuje w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika jak i pracodawcy.
Ad.2. Należy wykazać wykształcenie trenerskie (certyfikat trenera) równoważnym z wymogami stawianymi przez STOP lub PTP z doświadczeniem min 200 h warsztatów - 10 pkt.
Ad.3. Należy wykazać wykształcenie teatralne i /lub animator kultury z doświadczeniem min 200 h warsztatów - 15 pkt.
Wykazać należy również liczbę przepracowanych godzin, tematy zajęć oraz grupę docelową.
Ad.4. Jednym z elementów wskazanego zapytania ofertowego jest rozmowa rekrutacyjna, której celem jest weryfikacja kompetencji (postawy oraz wiedzy) w zakresie: budowania partnerskich relacji, tworzenia sytuacji edukacyjnej, pracy z sytuacjami trudnymi, konfliktami, wartości oraz metody pracy z dziećmi, pracy z dynamiką grupy, prowadzenia zajęć metodami aktywnymi. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona będzie przez doświadczonego psychologa/coacha oraz eksperta ds. pedagogiki leśnej. Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w ciągu 7 dni od daty złożenia oferty, w Warszawie w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Spotkanie rekrutacyjne zostanie ustalone z oferentem telefonicznie.
(!) Nieobecność na rozmowie będzie traktowana jako rezygnacja Wykonawcy z udziału w projekcie i skutkowała odrzuceniem Oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych treści przez Wykonawcę poprzez np. kontakt telefoniczny z instytucją/podmiotem/osobą, podaną przez Oferenta, na co Oferent wyraża zgodę.

Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Adres

Górnośląska 4a

00-444 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224509810

Fax

224509803

NIP

5260005468

Tytuł projektu

Forest School Center

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0037/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych Dariusz Matusiak, ul. Tomaszowska 19, 97-221 Rokiciny Kolonia; data wpłynięcia oferty: 14.02.2019r.; cena: pkt A) 14.000,00 zł, pkt B) 250,00 zł.
Liczba wyświetleń: 147