Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/5.4/2019 dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej

Data publikacji: 09.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2019

Numer ogłoszenia

1165858

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji należy złożyć osobiście, na adres mail lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Biuro projektu
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio
Sylwia Paszkiewicz-Zielińska
Ulica: Stanisława Herbsta 4, Warszawa 02-784
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
4. Prawidłowo sporządzona oferta zawiera:
• Formularz ofertowy z załącznikami.
• Dokument rejestrowy CEIDG lub KRS (jeśli dotyczy)
5. Termin składania ofert od 09.02.2019r. do 16.02.2019 r. do godz. 23:59.
6. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do zamawiającego!
7. Zamawiający nie odsyła otrzymanych ofert.
8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kursy.unijne@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Zieliński – Koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

698982981

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia – wynajęcie sali szkoleniowej na terenie Warszawy-Ursynów z przeznaczeniem na
organizację szkoleń dla fizjoterapeutów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajęcie sali szkoleniowej na terenie Warszawy-Ursynów z przeznaczeniem na
organizację szkoleń dla fizjoterapeutów w ramach projektu ”Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sali szkoleniowej na terenie Warszawy - Ursynów z przeznaczeniem na
organizację szkoleń do 18 osób jednorazowo, w ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla fizjoterapeutów”,
Ofertę należy przedstawić w wartości brutto za godzinę.
Przedmiotem wyceny jest: sala szkoleniowa klimatyzowana spełniająca warunki wyposażenia zgodnie z listą poniżej.
Wielkość sali szkoleniowej min. 100 m2 powinna zapewnić swobodną realizację warsztatów teoretycznych i
praktycznych dla maksymalnie 18 osób podczas 1-go spotkania.
W sali (lub sali sąsiadującej) Wykonawca zapewni miejsce do serwowania cateringu (kawa, herbata,
soki, woda oraz podania obiadu uczestnikom projektu), który Zamawiający zapewnia poprzez świadczenie usługi od
podmiotu zewnętrznego zobowiązanego umową do świadczenia usług cateringowych.
Wyposażenie sali konferencyjno-szkoleniowej (przygotowane na godz. 9:00) w dniu każdego ze
spotkań:
• krzesła w ilości min 20 szt.
• stoły rehabilitacyjne z regulowana wysokością do masażu min 9 szt
• zapewnienia oświetlenia z możliwością zaciemnienia sali
• zapewnienia dostępu do prądu z możliwością podłączenia rzutnika multimedialnego
• ekran projekcyjny o wymiarze około 250x150
• zaplecze sanitarne dla uczestników szkolenia
• klimatyzacja/wentylacja sali szkoleniowej
• obsługa techniczna przed i w trakcie spotkania w zakresie eksploatacji sali
• możliwość oznaczenie miejsca warsztatów plakatem informacyjnym UE
• zapewnienie bezpłatnego parkingu – dla uczestników szkolenia
• możliwość wizytacji sali przed podpisaniem umowy

Zaplanowana liczba dni szkoleniowych: 72 ( 1 dzień – 8 godzin)
Zaplanowana liczba godzin szkoleniowych: 576
Dokładny harmonogram wynajmu sal będzie uzgadniany z Wynajmującym minimalnie 2 tygodnie
przed organizacją spotkania.

Kod CPV

70000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie nieruchomości

Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usługi przewidziane jest od lutego 2019 roku do sierpnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanej usługi wynajmu sali szkoleniowej
2. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń i wynajmu sal szkoleniowych. Przedstawią opis przedmiotu zgodny ze specyfikacją zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca zapewnia odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. salę
szkoleniową do przeprowadzenia zajęć wyposażoną w niezbędny do realizacji szkolenia sprzęt multimedialny i pomoce
dydaktyczne.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanej usługi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług.

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
1. Zleceniodawca przedmiotową umową wprowadza możliwość kary umownej w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem; kary naliczane będą proporcjonalnie.
a) Za realizację usługi w inny niż zaplanowany w harmonogramie dzień/miejsce, naliczana będzie kara w wysokości 100% wartości usługi danego dnia (nie więcej niż 100%);
2. Przewidujące karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; kary naliczane będą proporcjonalnie. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
3. Po każdym zrealizowanym szkoleniu, właściwa realizacja usługi będzie potwierdzana protokołem podpisanym przez Zleceniodawcę. Za właściwą realizację uznaje się zrealizowania usługi na podstawie oceny wynikającej z ankiet badających wsparcie na poziomie 3 lub wyższym (w 6-stopniowej skali). Ankieta wypełniana będzie przez uczestników po zakończonym szkoleniu. Zamawiający może podjąć dodatkowe środki badające faktyczny stan świadczonych usług po zgłoszeniu osoby prowadzącej zajęcia (trenera szkolenia zawodowego) lub minimum 3 uczestników danego szkolenia.
a) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
II. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
IV. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
V. W ramach realizowanej umowy dopuszczalne będą płatności zaliczkowe lub częściowe.
VI. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
VII. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po obustronnej akceptacji stron.
Umowa może zostać zaktualizowana pod kątem:
* terminu i harmonogramu realizacji umowy;
* ostatecznej łącznej kwoty umowy;
* liczby godzin szkoleniowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów na który składa się:
- Formularz ofertowy zał. nr 1
- Aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy- jeśli dotyczy)
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych – zał. Nr 2
- dokument potwierdzający prawo do najmu powierzchni szkoleniowej wraz z zapleczem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie ceny która będzie stanowiła 100% badanej oferty.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma najniższą cenę.

Wykluczenia

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba powiązania kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWE KINEZIO SYLWIA PASZKIEWICZ-ZIELIŃSKA

Adres

Stanisława Herbsta 4

02-784 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

513010644

NIP

7742811996

Tytuł projektu

Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0114/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 195