Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajmu autokaru i przewóz 28 uczestników wyjazdu dydaktycznego do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Centrum Pieniądza NBP, Giełda Papierów Wartościowych) w dniu 29.05.2019r

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Numer ogłoszenia

1165848

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 7.30-15.00. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/2/2019/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/2/2019/EZU” do godz. 15.00,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 28 osób, do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Centrum Pieniądza NBP, Giełda Papierów Wartościowych) w dniu 29.05.2019r. w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiedzanie przez uczniów w Warszawie (Centrum Nauki Kopernik, Centrum Pieniądza NBP, Giełda Papierów Wartościowych) w dniu 29.05.2019r. w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 28 osób, do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Centrum Pieniądza NBP, Giełda Papierów Wartościowych) w dniu 29.05.2019r. w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie spełnienie łącznie poniższych punktów:
1. Podstawienie środka transportu w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 4.00 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie.
2. Przewóz uczestników na parking przed Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa, na godzinę 8.00 , postój na parkingu do godziny ok. 11.40.
3. Przewóz uczestników na parking przed Centrum Pieniądza NPB, ul. Świętokrzyska 11/21, Warszawa, na godzinę 12.30 postój na parkingu do godziny ok. 14.20. .
4. Przewóz uczestników na parking przed Giełdę Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4 , Warszawa, na godzinę 15.00 postój na parkingu do godziny ok. 16.30.
5. Przewóz uczestników na parking w okolicach Starego Miasta, postój na parkingu do godziny ok. 21.30 – wyjazd z Warszawy ok. godz. 22.00.
6. Przewóz uczestników na parking przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie na godzinę ok. 2.00, 30.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium P1
Cena brutto usługi 100% 100 pkt.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał pojazd o większym standardzie.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie szkoły: http://www.zspzolkiewka.pl/data/public/dokumenty/projekt12.4/przetargi.html .
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

METRO Przewozy Pasażerskie Karchut Katarzyna, ul. Akacjowa 4, 22-400 Zamość, Tel. 501490723, NIP 922-250-86-66
data wpłynięcia: 19.02.2019 r.
cena: 1999,00 zł
Liczba wyświetleń: 152