Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajmu autokaru i przewóz 39 uczestników wyjazdu dydaktycznego do zakładu Pronar Sp. z o.o. w Narwi oraz zakładów pokrewnych w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce, Niedrzwicy Dużej i Lublinie w dniach 11-12.04.2019r.

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Numer ogłoszenia

1165845

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 7.30-15.00. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/1/2019/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/1/2019/EZU” do godz. 15.00,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 39 osób, do zakładu Pronar Sp. z o.o. w Narwi oraz zakładów pokrewnych w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce, Niedrzwicy Dużej i Lublinie w dniach 11-12.04.2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiedzanie zakładu Pronar Sp. z o.o. w Narwi oraz zakładów pokrewnych w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce, Niedrzwicy Dużej i Lublinie w dniach 11-12.04.2019r. w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 39 osób, do zakładu Pronar Sp. z o.o. w Narwi oraz zakładów pokrewnych w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce, Niedrzwicy Dużej i Lublinie w dniach 11-12.04.2019r. w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie spełnienie łącznie poniższych punktów:
1. Podstawienie środka transportu w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 7.15 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie.
2. Przewóz uczestników na parking przed Fabryką Maszyn Rolniczych WEREMCZUK Sp.z o.o. ul. Bełżycka 73, Niedrzwica Duża, postój na parkingu do godziny ok. 10.00.
3. Przewóz uczestników na parking przed Fabryką Maszyn Rolniczych SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 Lublin, postój na parkingu do godziny ok. 14.00.
4. Przewóz uczestników na parking przed domem noclegowym "Mielnik Nad Bugiem"
ul. Brzeska 67, Mielnik, postój na parkingu do godziny ok. 8.40, 12.04.2019r.
5. Przewóz uczestników na parking przed Fabryką Maszyn Rolniczych Pronar Sp. z o.o zakład w Siemiatyczach na godzinę 9.30, postój na parkingu do godziny ok. 11.00.
6. Przewóz uczestników na parking przed Fabryką Maszyn Rolniczych Pronar Sp. z o.o zakład w Hajnówce na godzinę 11.20, postój na parkingu do godziny ok. 12.10.
7. Przewóz uczestników na parking przed Fabryką Maszyn Rolniczych Pronar Sp. z o.o zakład w Narewce na godzinę 12.30, postój na parkingu do godziny ok. 13.10.
8. Przewóz uczestników na parking przed Fabryką Maszyn Rolniczych Pronar Sp. z o.o zakład w Narwi na godzinę 13.30, postój na parkingu do godziny ok. 15.00.
9. Przewóz uczestników na parking przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie na godzinę ok. 19.30

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium P1
Cena brutto usługi 100% 100 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał pojazd o większym standardzie.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie szkoły: http://www.zspzolkiewka.pl/data/public/dokumenty/projekt12.4/przetargi.html .
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

METRO Przewozy Pasażerskie Karchut Katarzyna, ul. Akacjowa 4, 22-400 Zamość, Tel. 501490723, NIP 922-250-86-66
data wpłynięcia: 19.02.2019
cena: 2499,00 zł
Liczba wyświetleń: 193