Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie na umowę zlecenia na stanowisko „Konstruktor / Specjalista ds. symulacji” w projekcie B+R

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1165803

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać :
- osobiście, wysłać pocztą polską lub przesłać drogą elektroniczną (w postaci skanu podpisanego dokumentu) na adres:
1/ 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6
2/ e-mail: ewa@seedia.city
Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazane wyżej adresy.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adresy najpóźniej do dnia 15.02.2019r do godz 17.00.
1) W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Termin na złożenie wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania do wyjaśnień). Niezłożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.
2) Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania jest: Ewa Czepiec adres e-mail: ewa@seedia.city nr tel.: +48 509890099

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewa@seedia.city

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Czepiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509890099

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: zatrudnienie na umowę zlecenia eksperta na stanowisko „Konstruktor / Specjalista ds. symulacji” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego projektu pt.: "SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty złożonej przez eksperta na wykonanie usługi symulacji przepływu temperatur i rozkładu ciepła na zewnętrznej i wewnętrznej części przystanku solarnego oraz innych dodatkowych usług.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: zatrudnienie na umowę zlecenia eksperta na stanowisko „Konstruktor / Specjalista ds. symulacji” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w następującym zakresie:
- wykonanie symulacji przepływu temperatur i rozkładu ciepła na zewnętrznej i wewnętrznej części przystanku,
- stworzenie środowiska symulacji temperaturowych uwzględniających parametry zewnętrzne takie, jak temperatura, czy wilgotność oraz nasłonecznienie (natężenie promieniowania podczerwonego),
- stworzenie modelu MES przystanku (siatka do obliczeń metodami elementów skończonych),
- wykonanie symulacji wytrzymałościowych przystanku pod działaniem czynników wewnętrznych (masa własna),
- wykonanie symulacji wytrzymałościowych przystanku pod działaniem czynników zewnętrznych – obciążania wodą, obciążanie ciężarem ludzkim, obciążanie wiatrem, obciążanie śniegiem;
- stworzenie środowiska symulacji obciążeniowych uwzględniających parametry zewnętrzne takie, jak deszcz, śnieg, ciężar ludzki, uderzenia punktowe;
- opracowanie raportu z symulacji, sugerującego dobór materiałów w zależności od lokalizacji przystanku.
Konsultacje inżynierskie w zakresie pozostałych badań tj.:
- analizy komponentów rozwiązania,
- analizy rozwiązań związanych z zastosowaniem elektroniki,
- badań wyświetlaczy obrazu,
- badań systemu klimatyzacji,
- budową pierwszych prototypów rozwiązania,
- przygotowanie rejestru wykonanych symulacji.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa zlecenia prac badawczych przez Zamawiającego zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w okresie: 20 miesięcy od dnia 18.02.2019 r. do 17.10. 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. wymagane wykształcenie wyższe, studia o charakterze politechnicznym, w obszarach IT, automatyka i robotyka, mechanika, mechatronika, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych; wyróżniający się studenci ostatnich lat lub absolwenci wyższych uczelni;
2. min 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w procesach symulacji.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wszystkie osoby, które spełnią ww kryteria dostępu oraz nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym (weryfikacja na podstawie oświadczenia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
3. Formularz oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• Wysokość wynagrodzenia brutto PLN (80%),
• Gotowość podjęcia pracy (20%)
2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po kursie średnim NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert,
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
• Zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Wynagrodzenie (W) - waga 80% (80 punktów)
Gotowość podjęcia pracy - waga 20% (20 punktów)
Gotowość pracy do 7 dni – 20 pkt
Gotowość pracy od 7-14 dni – 10 pkt
Gotowość pracy od 14-30 dni- 5 pkt
Gotowość pracy powyżej 30 dni – 0 pkt

Wykluczenia

Wykluczone są osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Podole 60

30-394 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48 531 607 770

NIP

6762510412

Tytuł projektu

SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej

Numer projektu

RPZP.01.01.00-32-0021/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 92