Strona główna
Logo unii europejskiej

Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 4 (IRS.FIIZ UZ.1/2019)

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1165741

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.02.2019 r. do godz. 09:00 na adres: Fundacja Informatyki i Zarządzania, 93-491 Łódź, ul. Reymonta 5.
2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem, „Wycofanie oferty”, „Zmiana oferty”. Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 4”.
6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.fiiz.pl oraz w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
II. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”, którego wzór określa Załącznik nr 1;
2) dokumenty określone w Rozdziale 9.
2. Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania zamówienia.
4. Wszystkie strony składające się na ofertę powinny być:
1) trwale złączone;
2) strony ponumerowane;
3) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty. Obowiązek podpisania dotyczy także wszystkich miejsc, w których Oferent naniósł odręczne zmiany. Obowiązek podpisania nie dotyczy stron dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału, które posiadają poświadczenie ich zgodności z oryginałem dokonane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
5. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
7. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
8. Koperta powinna być zaadresowana następująco: Fundacja Informatyki i Zarządzania, 93-491 Łódź, ul. Reymonta 5 oraz posiadać oznaczenie: „Oferta na Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 4" postępowanie nr IRS.FIIZ UZ.1/2019, nie otwierać przed 18.02.2019 r. o godz. 10:00”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@fiiz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Konieczna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (42) 201 13 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wybór 3 (trzech) osób w roli Specjalisty ICT – Etap 4. Wybrana osoba będzie stanowić kadrę naukowo-techniczną do realizacji projektu pn. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór 3 (trzech) osób w roli Specjalisty ICT – Etap 4. Wybrana osoba będzie stanowić kadrę naukowo-techniczną do realizacji projektu pn. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle”.

Przedmiot zamówienia

1. Realizacja zlecenia przez Wykonawcę obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności o charakterze prac rozwojowych w przedmiocie Projektu opisanym na internetowych stronach pod adresem http://www.projekty.stipendium.pl/pl/cms/projekt_irs, dotyczących pełnienia ww. roli. Zlecone prace rozwojowe obejmują:
a) prace i wdrożeniowe oraz testowanie prototypów,
b) przeprowadzanie wszechstronnych testów procedur, technologii i prototypów IRS na wiarygodnym środowisku testowym i w warunkach rzeczywistych w oparciu w możliwości instalacji demonstracyjnej IRS,
c) weryfikowanie uzyskanych wyników prac rozwojowych w zaplanowanych testach w warunkach operacyjnych i implementowanie pozytywnych wyników w prototypach instalacyjnych wersji przedmiotowego oprogramowania,
d) wykonanie przedmiotowych prac rozwojowych (w tym testów i weryfikacji) prowadzących do sporządzenia wymaganych dokumentacji technicznych będzie realizowane w oparciu o instalację demonstracyjną IRS.ID – Instalacja demonstracyjna technologii, integrująca prototypy IRS oraz wybrane do testów RS i AD,
e) weryfikowanie uzyskanych wyników prac rozwojowych w zaplanowanych testach w warunkach rzeczywistych i implementowanie pozytywnych wyników w prototypach instalacyjnych wersji przedmiotowego oprogramowania opracowanie i optymalizacja prototypów IRS.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) uczestniczenie w Przeglądach Jakości wskazanych w Strategii zarządzania jakością, przyjętym w Projekcie, oceniających wyniki prac rozwojowych realizowanych przez Wykonawcę,
b) przekazanie Kierownikowi Projektu wszelkich materiałów dotyczących prac rozwojowych (realizowanych przez Wykonawcę) niezbędnych do sporządzenia Raportów w zakresie oraz w terminach wyznaczonych przez przyjęte procedury realizacji Projektu lub ogłoszonych przez Kierownika Projektu,
c) bieżące przeglądanie internetowego serwisu Projektu pod adresem www.fiiz.pl oraz zapoznanie się z dokumentacją Projektu niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy wskazaną przez Zamawiającego, a w szczególności z dokumentami takimi jak: IRS PL Plan Projektu, IRS OP Opisy produktów, IRS SKM Strategia zarządzania komunikacją.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat brał udział, jako kadra naukowo-techniczna, w realizacji co najmniej 1 (jednego) projektu B+R, obejmującego badania lub prace rozwojowe w dziedzinie zbliżonej do przedmiotowego Projektu oraz:
a) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie realizacji projektów B+R z zaplanowaną komercjalizacją wyników,
b) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie:
1. złożonych systemów informatycznych w pracach i wdrożeniowych oraz przeprowadzaniu testów oprogramowania (w tym dotyczącą standardów, norm, zaleceń),
2. aplikacji dziedzinowych współpracujących z IRS tj. AD.1 Aplikacje dziedzinowe do sterowania biznesowego zintegrowane z rozwiązaniami typu EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), AD.2 Aplikacje dziedzinowe do sterowania interakcyjnych e-usług (w tym na platformie e-usług publicznych PeUP), AD.3 Aplikacje dziedzinowe do sterowania DataCeneter, AD.4 Aplikacje dziedzinowe do sterowania inteligentnych budynków, AD.5 Aplikacje dziedzinowe do sterowania e-usług w turystyce (w tym na platformie map4u), z którymi przedmiotowe produkty Projektu będą integrowane i testowane,
3. testowania modeli procesów działania m. in. w oparciu o ww. aplikacje dziedzinowe,
4. rozwiązań, z którymi prototypowe rozwiązania IRS będą integrowane.
c) Przedstawione wyżej wymagania dotyczą realizowanej instalacji demonstracyjnej technologii IRS.ID integrującej prototypy IRS oraz wybrane do testów RS i AD.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;
4) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Oferentów metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie.
3. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków udziału (opisanych w punkcie 3).

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat brał udział, jako kadra naukowo-techniczna, w realizacji co najmniej 1 (jednego) projektu B+R, obejmującego badania lub prace rozwojowe w dziedzinie zbliżonej do przedmiotowego Projektu oraz:
a) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie realizacji projektów B+R z zaplanowaną komercjalizacją wyników,
b) Oferent powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie:
1. złożonych systemów informatycznych w pracach i wdrożeniowych oraz przeprowadzaniu testów oprogramowania (w tym dotyczącą standardów, norm, zaleceń),
2. aplikacji dziedzinowych współpracujących z IRS tj. AD.1 Aplikacje dziedzinowe do sterowania biznesowego zintegrowane z rozwiązaniami typu EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), AD.2 Aplikacje dziedzinowe do sterowania interakcyjnych e-usług (w tym na platformie e-usług publicznych PeUP), AD.3 Aplikacje dziedzinowe do sterowania DataCeneter, AD.4 Aplikacje dziedzinowe do sterowania inteligentnych budynków, AD.5 Aplikacje dziedzinowe do sterowania e-usług w turystyce (w tym na platformie map4u), z którymi przedmiotowe produkty Projektu będą integrowane i testowane,
3. testowania modeli procesów działania m. in. w oparciu o ww. aplikacje dziedzinowe,
4. rozwiązań, z którymi prototypowe rozwiązania IRS będą integrowane.
c) Przedstawione wyżej wymagania dotyczą realizowanej instalacji demonstracyjnej technologii IRS.ID integrującej prototypy IRS oraz wybrane do testów RS i AD.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;
2) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i terminów, z przyczyn:
a) związanych ze zmianą:
i. uwarunkowań prawno-administracyjnych,
ii. rozwiązań technologicznych (w szczególności zmian powszechnie stosowanych systemów
operacyjnych serwerów i urządzeń mobilnych),
iii. funkcjonalności lub wymagań IRS, wynikających ze zmian wymienionych w pkt i), ii).
b) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania),
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania),
3) opis kompetencji Oferenta (wykaz projektów, doświadczenia i kwalifikacji) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale 8, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania lub na własnym wzorze, zawierającym wymagane przez Zamawiającego opisy kompetencji.
2. Oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 są składane w formie oryginału, pozostałe dokumenty w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyrażonej punktowo oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa,
2) Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu kalendarzowym.
Przez kryterium „Cena ofertowa” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta stawkę godzinową brutto powiększoną o wszystkie ewentualne dodatkowe narzuty i koszty ponoszone przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażoną w PLN.
Przez kryterium „Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu kalendarzowym” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta liczbę godzin jaką może on poświęcić w okresie 1 miesiąca kalendarzowego na prowadzenie zleconych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt):
1) Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.;
2) Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu kalendarzowym – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
C = (CN / COF ) x 80 [pkt]
gdzie:
C – oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa”
CN – najniższa cena w ofertach
COF – cena rozpatrywanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najwyższą liczbę godzin dyspozycyjnych w miesiącu kalendarzowym otrzymuje 20 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za liczbę godzin będzie obliczana wg następującego wzoru:
T = (TOF / TW) x 20 [pkt]
gdzie:
T – oznacza punktową wartość kryterium „Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu kalendarzowym” rozpatrywanej oferty
TW – najwyższa liczba godzin dyspozycyjnych w ofertach
TOF – liczba godzin do dyspozycji w rozpatrywanej ofercie
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów z obu kryteriów oceny.
4. W przypadku, gdy więcej niż dwóch Oferentów uzyska taką samą ilość punktów o wyborze zdecyduje kolejność wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż liczba osób, przewidzianą do wyboru, Zamawiający wybierze wszystkich Oferentów, którzy spełnią te warunki.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Oferentów:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie;
2) których oferty zostały wybrane, jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
3) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
4) którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonali zamówienie nienależycie, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną za sposób wywiązania się z zawartej umowy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w §13 ust. 2 pkt. 5 - 10 Regulaminu, stanowi podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Oferenta, podając uzasadnienie wykluczenia.
5. Oferent, wykluczony przestaje być Oferentem w rozumieniu Regulaminu - od momentu wykluczenia - bez prawa do informacji o postępowaniu w tym m.in.: wglądu do ofert Oferentów oraz o wynikach postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Adres

Szpitalna 15

95-200 Pabianice

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

(42) 201 13 00

NIP

7272660642

Tytuł projektu

Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0022/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pt. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle” Umowa z NCBR POIR.04.01.04-00-0022/17-00 z dnia 11.06.2018r., realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Łukasz Konopka, dane osobowe, 12.02.2019 godz. 14:40, cena: 80 zł/h, Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu: 150
2. Miłosz Cieślikowski-Ryczko, dane osobowe, 14.02.2019 godz. 16:15, cena: 85 zł/h, Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu: 100
3. Alina Sztoch, dane osobowe, 12.02.2019 godz. 14:35, cena: 90 zł/h, Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu: 100
Liczba wyświetleń: 81