Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 14/2019 dotyczące specjalisty na stanowisko Data Engineer dla projektu pt. „Adaptacyjny System Prognozowania i Scoringu Lotów”

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1165651

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: katarzyna.kot@givt.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.kot@givt.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kot

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48507016307

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług inżynierskich IT w zakresie realizacji prac badawczych inżynierii danych na potrzeby wytypowanych algorytmów/modeli.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy, który zapewni wsparcie zespołu Zamawiającego w zakresie inżynierii cech danych na potrzeby dostosowania algorytmów ML w realizowanych pracach badawczych i rozwojowych. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu, o którym mowa powyżej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług inżynierskich IT w zakresie realizacji następujących prac badawczych inżynierii danych na potrzeby wytypowanych algorytmów/modeli:
1. Prace badawcze w zakresie inżynierii cech danych na potrzeby wytypowanych algorytmów/modeli
2. Implementacja i integracja wybranych algorytmów ML
3. Implementacja i integracja oraz testowanie wybranych funkcji komunikacji między komponentami ML a komponentami bazodanowymi.
4. Optymalizacja algorytmów ML pod kątem wykorzystywanych zasobów systemowych i czasów wykonywania.
5. Budowa złożonych zapytań na potrzeby raportowania.
Szacowany ilość godzin potrzebna na realizację zamówienia wynosi 3798 w okresie od podpisania umowy do 30.04.2020 r.
Projekt będzie polegał na jest stworzeniu Adaptacyjnego Systemu Prognozowania i Scoringu Lotów, bazującego na zaawansowanych mechanizmach sztucznej inteligencji i zmiennych strumieniach danych. System ma służyć do prognozowania w czasie rzeczywistym zakłóceń lotów pasażerskich.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Dokładny tryb zlecania poszczególnych prac przez Zamawiającego i ustalania terminów ich realizacji zostanie określony na etapie podpisywania umowy.
Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym.
Rozliczenie umowy będzie następowało w miesięcznych cyklach ustalonych przez Strony w umowie, na podstawie miesięcznego Raport Czasu Pracy z wykonanego Zlecenia oraz FV wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
1. Posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w pracy nad dużymi i złożonymi zbiorami danych (w tym koniecznie danymi lotniczymi oraz danymi klienckimi branży usług finansowych), w szczególności w budowy modeli ML (uczenie nadzorowane i nienadzorowane) oraz definiowania modeli danych i data pipeline na potrzeby ML.
2. Znajomość języka Python.
3. Umiejętność pracy na bazach danych SQL oraz NoSQL.
4. Doświadczenie w rozwiązaniach chmurowych (AWS, GCP, Azure) oraz znajomość rozwiązań open source big data, w szczególności Spark.
5. Znajomość biegła angielskiego w mowie i piśmie
Weryfikacja spełnienia warunków 1-5 będzie się odbywała na podstawie załączonego CV i oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym oraz weryfikacji referencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała poprzez przyznawanie punktacji z uwzględnieniem krytyczności danego wymagania dla stanowiska (opisane poniżej w rozdziale "Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji" ) .
Wykonawcy nie spełniający warunków wskazanych jako obligatoryjne zostaną wykluczeni z postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

1. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
2. Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy przez Zamawiającego.
3. Minimalny termin ważności oferty, w tym potwierdzenie dostępności, powinien wynosić 30 dni od dnia jej złożenia, z możliwością wydłużenia terminu. Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Procedura nie przewiduje odwołania.
5. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Wykonawca określi w ofercie cenę netto za roboczogodzinę przedmiotu zamówienia. Cena musi zostać podana w PLN.
7. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
8. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów.
11. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
13. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów od Wykonawców, których treść oferty będzie budziła jakiekolwiek wątpliwości w określonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub dokumentów lub gdy złożone wyjaśnienia nie wyjaśnią w pełni wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość uznania oferty, której treść będzie budziła wątpliwości za niespełniającą wymogów uczestnictwa w postępowaniu.
14. Wykonawca składa w toku postępowania dokumenty w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności,
2. Zmiany stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT).
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie,
5. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
6. Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, w tym ograniczenie jej przedmiotu na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana z rezygnacją z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań,
8. Powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy,
9. Ustanowienie zabezpieczenia lub zmiana postanowień dotyczących kar umownych, w przypadkach zagrożenia interesu Zamawiającego,
10. Dokonywanie innych istotnych zmian, jeżeli ich wprowadzenie okaże się konieczne do należytego wykonania zamówienia lub ochrony interesów Zamawiającego.
11. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczących nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
12. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1)
2. Życiorys/ CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena punktowa oferty :
1. Cena netto roboczogodziny. Waga procentowa - 70%
2. Wiedza i doświadczenie. Waga procentowa - 30%

ad1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium Ceny:
- Punkty będą przyznawane wg następującej formuły: W1 = (Cmin/Cn) x 100
Cmin – minimalna cena netto roboczogodziny zgłoszonych ofert
Cn – cena netto oferty rozpatrywanej

Ad2. Opis sposobu przyznawania punktacji dla kryterium „Wiedza i doświadczenie”:
a. Wymagania merytoryczne określone jako „OBLIGATORYJNE” muszą być spełnione aby oferta była poddana ocenie. Brak spełnienia choćby jednego wymagania z tej kategorii spowoduje odrzucenie oferty
b. Wymagania merytoryczne określone jako „OPCJONALNE” nie musi być spełnione lub może być spełnione częściowo. Oceny spełnienia wymagania Zamawiający będzie dokonywał na podstawie CV a także danych podanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każde z wymagań może otrzymać punkty zgodnie z załącznikiem do oferty.
Punktacje za kryterium Cena zostanie przemnożona przez wagę 70% oraz Wiedzę i doświadczenie zostanie przemnożone przez wagę 30%, co da ostateczny wynik oceny kandydata oraz jego oferty.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą.
3. Opis weryfikacji spełnienia warunku: Na podstawie oświadczenia o braku powiązań w treści oferty. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Olkuska 7

02-604 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

602206135

NIP

5213747814

Tytuł projektu

Adaptacyjny System Prognozowania i Scoringu Lotów

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0110/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 62