Strona główna
Logo unii europejskiej

Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12”

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1165621

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w ilości 2 egzemplarzy (tzn. 1 oryginał i 1 kopia) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o. w Kielcach, 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperty/(paczki) należy opisać następująco:
koperta ( paczka ):
„Wodociągi Kieleckie ” Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
Oferta w postępowaniu na realizację zadania:
Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów.
Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12”– Postępowanie przetargowe nr JRP - 3/2019”
w ramach Projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”
Nie otwierać przed dniem: 19.03.2019r., godz. 11:30
<Nazwa i adres Wykonawcy>

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Kruchlik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mąchocice Scholasteria gm. Masłów w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Mąchocice Scholasteria

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla Kontraktu 1: Zadanie 1 - Część 1, obejmującego wykonanie ok. 0,65 km kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur kielichowych PVC litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy
Ø 200x6,5mm od studni ST3 do F12 wraz z ubezpieczeniem budowy, pod planowaną do realizacji przez Gminę Masłów ścieżką rowerową.
Zamówienie obejmuje ponadto roboty odtworzeniowe związane z przywróceniem terenu do stanu zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez zarządców dróg, wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu i poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Decyzjami administracyjnymi, poniesienie opłaty za ewentualne zajęcie nieruchomości na potrzeby zaplecza budowy lub na inne cele realizacji zadania w okresie wykonywania robót, przeprowadzenia prób końcowych, koszty usunięcia wszelkich wad w robotach. Wykonawca wykona także czynności niezbędne do oddania robót do eksploatacji.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest również do przejęcia placu budowy, uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót (data podpisania Protokołu odbioru końcowego) oraz do pozostawienia po zakończeniu robót całego terenu robót uporządkowanego, czystego i nadającego się do użytkowania.
Stosownie do uzgodnienia projektu budowlanego: znak TT-U/765/918/2006 z dnia 27.04.2006, Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. „zgłoszenie przystąpienia do robót”.
Wspólny słownik zamówień:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Ze względu na ograniczone możliwości techniczne związane z pojemnością załączanych dokumentów, Zamawiający informuje, że kompletna SIWZ, w tym Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.wod-kiel.com.pl

Kod CPV

45232400-6

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji Umowy:
1) Termin rozpoczęcia Umowy – termin zawarcia Umowy.
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.07.2019r.
Termin realizacji zamówienia obejmuje czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zamówienia.
UWAGA: W ramach dodatkowego punktowanego kryterium „Termin” możliwe jest skrócenie terminu, o którym mowa powyżej tj. do 28.06.2019r. Wskazanie terminu przez Wykonawcę nastąpi w pkt 4.5) Formularza oferty.
Zamawiający wymaga Okresu Rękojmi wynoszącego 60 miesięcy ustalonego od podpisania przez Przedstawicieli Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne zdolności techniczne i zawodowe), jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie: kanalizacji lub sieci wodociągowej lub sieci gazowych lub sieci technologicznych (m.in. na terenie zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, kopalni, itp.), o długości sieci min. 200 m.
W zakresie wykazania spełniania warunku opisanego powyżej, Wykonawca składa wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW oraz zgodnie z pkt 11.5.2) IDW.

Potencjał techniczny

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne zdolności techniczne i zawodowe), jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
• Ekspert Nr 1 – Kierownik budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
• wykształcenie techniczne,
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót w zakresie budowy i/lub przebudowy: sieci wodociągowej i/lub kanalizacji,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
na danym stanowisku
Przedstawiona powyżej lista Kluczowego Personelu nie jest wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Wykonawcę. Wymagania jw. należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów.
Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia wszystkich celów Umowy, a koszt ich usług musi być ujęty w cenie oferty.
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w pkt 10 IDW - Część I SIWZ.
W zakresie wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 10.2.1)b) IDW – Wykonawca składa wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z pkt 11.5.1) IDW.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku), jeżeli wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 2 000 000,00 PLN.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 10.2.2)a) IDW.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następujących przypadkach-zgodnie z pkt 34.2 IDW:
I. zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi potwierdzonymi przez właściwą stację meteorologiczną, zgodnie z pkt 34.2.I.1) IDW
2) warunkami archeologicznymi, wodnymi itp., zgodnie z pkt 34.2.I.2) IDW
3) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, zgodnie z pkt 34.2.I.3) IDW
4) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, zgodnie z pkt 34.2.I.4) IDW
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie I. termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.
Powyższe zmiany nie mogą pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej.
Ponadto Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika to z winy umyślnej Zamawiającego.
II. zmiana płatności:
Zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy może być dokonana jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.
III. pozostałe zmiany:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wysokości Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku płaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku płaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;
3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - zgodnie z pkt 34.2.III.3) IDW
4) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;
Zapisy niniejszego punktu mogą spowodować przedłużenie terminu wykonania zamówienia wynikające z przedłożonego przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Robót, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej.
5) zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10 IDW, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
6) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy, pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi;
7) zmiana zakresu zamówienia wskazanego w ofercie do wykonania przez podwykonawcę.
IV. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do IDW. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto Wykonawca do oferty dołącza:
1) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW). W przypadku podpisania zobowiązania podmiotu trzeciego przez Pełnomocnika podmiotu trzeciego, do Oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4) Wypełniony Wykaz cen zgodnie z Załącznikiem do Oferty.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1 IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do IDW.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 23.4 IDW, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 11.5 IDW.
6. Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zgodnie z § 10 ust. 3 pkt m) Regulaminu przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu robót zgodnych
z przedmiotem zamówienia maksymalnie do kwoty 42 588,97 PLN netto (zamówieniami takimi może być konieczność wydłużenia odcinków trasy kanału sanitarnego z uwagi na istotną zmianę (w rozumieniu Prawa Budowlanego) trasy wynikającą z przeszkód terenowych, gruntowych lub zmiany oświadczenia woli właściciela terenu).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień jw. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót zgodnych z przedmiotem zamówienia. Sposób realizacji robót odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w niniejszej SIWZ. Przewiduje się zlecanie zamówień jw. w oparciu o Regulamin udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, dla Jednostki Realizującej Projekt spółki Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Cena ( C ) ryczałtowa brutto „Cena” - 95 %
Termin (T) „Termin” - 5%
Ocena ostateczna wyrażona zostanie w punktach jako suma: S = C + T
gdzie:
S – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin”

Kryterium „Cena”:
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 95 pkt, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: C = (Cmin/Ci) x 95 pkt, gdzie:
C - Ilość punków jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
Cmin - Najniższa cena ryczałtowa brutto spośród wszystkich ofert
Ci - Cena ryczałtowa brutto oferty "i"

Kryterium „Termin”:
W ramach kryterium oceniane będzie zaoferowanie przez Wykonawcę skrócenie terminu wykonania zamówienia wskazanego w pkt 9 IDW tj. do 28.06.2019r.
Wskazanie terminu nastąpi w pkt 4.5) Formularza oferty.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
• oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje skrócenia terminu, o którym mowa powyżej, otrzyma 0 punktów,
• oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu, o którym mowa powyżej, o 1 miesiąc, otrzyma 5 punktów.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) z zastrzeżeniem zapisu art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dalej jako ustawa Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, tj.:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich).
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: oryginał.
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: oryginał.
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: oryginał.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.

Adres

Krakowska 64

25-701 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

(41) 365-31-82

NIP

9591164932

Tytuł projektu

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0028/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 128