Strona główna
Logo unii europejskiej

Działania w zakresie promocji terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1165619

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający w dniu 18.02.2019 r. opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednej z następujących form:
a) pisemnej - pocztą na adres: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska
lub
b) pisemnej - osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, w Sekretariacie,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr IGK.FZ.042.4.2017/01.SG.RPR/1“

w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2019 r. do godz. 15:30, przy czym w przypadku formy przekazania oferty opisanej w pkt a) decyduje data fizycznego wpływu przesyłki pocztowej do sekretariatu Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Gałan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

074 85 88 230 wew. 24 lub 43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Opracowanie i zamieszczenie 2 artykułów informacyjnych w prasie o terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienie zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2) Opracowanie projektu i wykonanie 1.000 szt. folderów informacyjnych w wersji drukowanej i folderu w wersji elektronicznej o terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienie zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3) Opracowanie projektu i wykonanie 4 szt. billboardów wraz z plakatem billboardowym dotyczących terenów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienie zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4) Kompleksowa organizacja 2 wizyt biznesowych/studyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienie zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Jaworzyna Śląska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja i informacja o terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”

Przedmiot zamówienia

1) Opracowanie i zamieszczenie 2 artykułów informacyjnych w prasie o terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”.
2) Opracowanie projektu i wykonanie 1.000 szt. folderów informacyjnych w wersji drukowanej i folderu w wersji elektronicznej o terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”,
3) Opracowanie projektu i wykonanie 4 szt. billboardów wraz z plakatem billboardowym dotyczących terenów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”,
4) Kompleksowa organizacja 2 wizyt biznesowych/studyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”.

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79341000-6 Usługi reklamowe
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79400000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarzadzania oraz podobne
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
79822000-2 Usługi składu
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79970000-4 Usługi publikacji

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Opracowanie i zamieszczenie 2 artykułów informacyjnych w prasie o terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” w terminie do 2 tygodni po zakończeniu każdej wizyty biznesowej/studyjnej.
2) Opracowanie projektu i wykonanie 1.000 szt. folderów informacyjnych w wersji drukowanej
i folderu w wersji elektronicznej o terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” w terminie do 20 marca 2019 r.,
3) Opracowanie projektu i wykonanie 4 szt. billboardów wraz z plakatem billboardowym dotyczących terenów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” w terminie do 1 kwietnia 2019 r. dla 1 billboardu zamontowanego w miejscu realizacji projektu (obręb wsi Pasieczna) oraz w terminie do 1 czerwca 2019 r. w pozostałych 3 lokalizacjach,
4) Kompleksowa organizacja 2 wizyt biznesowych/studyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” w następujących terminach:
- wizyta biznesowa/studyjna nr 1 - między 1 a 15 kwietnia 2019 r.,
- wizyta biznesowa/studyjna nr 2 - między 1 a 15 czerwca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające należytą realizację zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykażą, że należycie wykonali co najmniej 3 usługi o zakresie tożsamym z minimum 3 pozycjami wskazanymi w przedmiocie zamówienia niniejszego zapytania.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) oraz przedłożonych dokumentów potwierdzające należyte wykonanie usług: referencje, protokoły odbioru i inne.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający należytą realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy w następującym zakresie:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy strony uznają w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo administracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków atmosferycznych i technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.
3. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodną wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta - zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie - zgodnie z Załącznikiem nr 2.
3. Wykaz wykonanych usług - zgodnie z Załącznikiem nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług: referencje, protokoły odbioru i inne.
4. Zaparafowany wzór umowy (Załącznik nr 4).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty jest łączna cena ofertowa brutto w PLN:

Cena (C) – 100%

Punktacja ofert dokonana będzie według następujących zasad:

Cena - jako kryterium Cena (C) Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Liczba punktów zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cn\Co) x 100 pkt

gdzie:
C- ilość punktów przyznana za cenę
Cn – najniższa oferta cenowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Co – cena oferty ocenianej
100 pkt – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów

Maksymalna liczba punktów przyznana w ramach kryterium nie przekroczy 100 punktów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy:
1. powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4. którzy przedstawili w ofercie informacje nieprawdziwe,
5. których treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
6. którzy w wyznaczonym terminie nie wyjaśnili treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Wykonawcy wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub Wykonawca nie poprawi omyłek w treści oferty, do poprawy których został wezwany,
7. którzy, należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

Adres

Wolności 9

58-140 Jaworzyna Śląska

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

748489594

Fax

748588253

NIP

8842365203

Tytuł projektu

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska

Numer projektu

RPDS.01.03.04-02-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PIK GROUP Krzysztof Płomiński
ul. Westerplatte 51
58-100 Świdnica

Data wpływu oferty - 19.02.2019 r. godz. 14:57

Kwota oferty brutto - 110 700,00 zł
Liczba wyświetleń: 159