Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 27/ELEOS/2019 - dostarczenie materiałów / drobnego sprzętu do realizacji zajęć poszerzających działalność świetlic

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1165557

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć
a) w formie oryginału pocztą tradycyjną / kurierem lub osobiście na adres: ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok
lub
b) w formie skanu na adres mailowy: razem.eleos@gmail.com.
2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godz. 15.00.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem.eleos@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Chomaniuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

781474373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów / drobnego sprzętu do realizacji zajęć poszerzających działalność świetlic prowadzonych przez Zamawiającego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.
2. W ramach zamówienia przewidujemy dostarczanie materiałów / drobnego sprzętu z podziałem na następujące grupy (części zamówienia):
część I zamówienia: Drobny sprzęt elektroniczny / audio
część II zamówienia: Drobny sprzęt rekreacyjny i sportowy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostarczania materiałów na potrzeby placówek w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów / drobnego sprzętu do realizacji zajęć poszerzających działalność świetlic prowadzonych przez Zamawiającego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.
2. W ramach zamówienia przewidujemy dostarczanie materiałów / drobnego sprzętu z podziałem na następujące grupy (części zamówienia):
część I zamówienia: Drobny sprzęt elektroniczny / audio
część II zamówienia: Drobny sprzęt rekreacyjny i sportowy
3. Szczegółowa lista materiałów / drobnego sprzętu w poszczególnych częściach zamówienie określona jest w załączniku nr 4.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia o których mowa w punkcie 2.

1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny wszystkich materiałów / drobnego sprzętu w danej części zamówienia zgodnie ze szczegółową listą określoną w załączniku nr 4.
2. Wszędzie, gdzie wskazane są znaki towarowe i nazwy własne, dopuszcza się uwzględnienie innych produktów równoważnych, o parametrach nie niższych niż wskazane w załączniku.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wszystkie pozycje Przedmiotu zamówienia na okres min. 12 miesięcy.
4. Artykuły i materiały, o których mowa w ofercie cenowej winny być fabrycznie nowe i posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe, atesty.
5. W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić materiały na nowe, wolne od wad, na koszt własny.
6. Zamawiający będzie płacił za wykonywanie zamówienia po dostarczeniu każdej z dokonanych przez Zamawiającego części zamówienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego (faktury VAT).

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie: od dnia podpisania umowy do 20.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby Wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
2. Wykonawca składając ofertę, akceptuje treść zapytania wraz z załącznikami bez zastrzeżeń.

Dodatkowe warunki

1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
8. Forma oferty:
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
c) Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN.

Warunki zmiany umowy

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
c) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego;
d) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Ofertę Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1].
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [załącznik nr 2].
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym [załącznik nr 3].
4. Formularz rzeczowo cenowy – szczegółowa lista materiałów / drobnego sprzętu [załącznik nr 4].
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,
6. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto za usługę – waga 100%
1. Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto – łączna wartość zamówienia w danej części za materiały (drobny sprzęt), określone w załączniku nr 4.
2. Ocena w ramach kryterium cenowego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn / Co x 100 pkt
gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena brutto;
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie;
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny.
3. Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano identyczną ilość punktów i o takiej samej cenie ofertowej, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

3. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 3).
4. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELEOS PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ

Adres

Świętego Mikołaja 5

15-420 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857426500

Fax

857426500

NIP

5422183238

Tytuł projektu

Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin

Numer projektu

RPPD.07.02.02-20-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek, NIP: 8321986693.
I część zamówienia – drobny sprzęt elektroniczny / audio
data wpływu: 15.02.2019 r. (godz. 11:38)
Łączna wartość zamówienia:
I część zamówienia – drobny sprzęt elektroniczny / audio – 4 280,40 zł.

KOMETKA Sp. z o.o., ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok, NIP: 5423241736
II część zamówienia – drobny sprzęt rekreacyjny i sportowy
data wpływu: 15.02.2019 r. (godz. 13:24)
Łączna wartość zamówienia:
II część zamówienia – drobny sprzęt rekreacyjny i sportowy – 6 097,85 zł.
Liczba wyświetleń: 145