Strona główna
Logo unii europejskiej

Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!”

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1165507

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zgodnie z założonym harmonogramem działań terminy poszczególnych szkoleń pokrywają się ze sobą, w związku z powyższym wymagany jest osobny trener do wybranego zakresu tematycznego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 oraz wypełnić oświadczenie – załącznik nr 2.
2. W skład skalkulowanej w złotych polskich stawki uwzględnić należy:
-Wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a także składkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku Wykonawców nie będących przedsiębiorcami
-Koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na kurs/szkolenie, noclegu wykładowcy/trenera inne niezbędne do realizacji zadania
Uwaga - przy usługach edukacyjnych finansowanych co najmniej w 70 proc. ze środków publicznych usługa podlega zwolnieniu z VAT.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy:
-przesłać mailem na adres: iga.plura@wsb.poznan.pl lub
-przesłać pocztą na adres ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań lub złożyć osobiście przy ul. Ratajczaka 5/7, pokój nr 208, w kopercie z opisem „Oferta – przeprowadzenie szkoleń” do 19 lutego 2019 roku do godziny 18:00
Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
4. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
5. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w bazie konkurencyjności.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iga.plura@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

iga.plura@wsb.poznan.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

iga.plura@wsb.poznan.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Przeprowadzenia szkoleń” w ramach projektu: „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” (POWR.03.01.00-00-T110/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007; nr 223 poz.1655 z późn.zm.).

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania z jednego wybranego tematu z poniższej listy:
1. Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta (24 godz.)
2. Kluczowe umiejętności negocjacyjne (8 godz.)
3. Zarządzanie projektem (16 godz.)
4. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych (16 godz.)
5. Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta (16 godz.)
6. Trening interpersonalny (40 godz.)
7. Zarządzanie sobą w czasie (16 godz.)
8. Zwinne Zarządzanie Projektem – AgilePM wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu AgilePM (16 godz.)
9. Six Sigma Yellow Belt (16 godz.)
10. Six Sigma Green Belt (64 godz.)
11. Six Sigma Black Belt (96 godz.)
12. Lean Management Foundation (16 godz.)

Zgodnie z założonym harmonogramem działań terminy poszczególnych szkoleń pokrywają się ze sobą, w związku z powyższym wymagany jest osobny trener do wybranego zakresu tematycznego.

Szczegółowy opis w/w szkoleń znajduje się w załączniku „Specyfikacja”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wzrost kluczowych kompetencji uczestników, odpowiadających potrzebom rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Grupa docelowa szkoleń: osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.
Zamawiający zastrzega, że liczba grup i termin realizacji zależny jest od efektów rekrutacji i zainteresowania uczestników udziałem w poszczególnych szkoleniach.
Grupa docelowa: osoby młode (między 18-30 r. ż.) absolwenci różnego typu szkół, osoby w okresie rozwoju kariery zawodowej (os. między 30-40 r. ż.) pracownicy i przedsiębiorcy, osoby w wieku średnim, pracujące lub bierne zawodowo (osoby po 40 r. ż.).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: Szkolenia będą realizowane w okresie : luty 2019 – listopad 2021
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia terminów poszczególnych szkoleń po podpisaniu umowy z Wykonawcą/cami.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. przewiduje się, że dane szkolenie będzie trwało łącznie po 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (godzina dydaktyczna = 45 minut). Szkolenia realizowane będą w weekend bądź w tygodniu
2. na koniec określonych w specyfikacji szkoleń Wykonawca przeprowadzi test wiedzy jednokrotnego wyboru
3. niektóre specjalistyczne szkolenia opisane w specyfikacji wymagają wydania uczestnikom przez Wykonawcę dodatkowego certyfikatu ukończenia
4. szkolenia przewidziane są wyłącznie w formie "stacjonarnej", nie dopuszcza się przeprowadzenia szkoleń w formie e-learningowej
5. szkolenia będą odbywały się w salach WSB w Poznaniu i/lub salach zewnętrznych.
6. wykonawca dostarczy niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia
7. program szkolenia będzie obejmować co najmniej zagadnienia określone w specyfikacji do zapytania
8. zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

1.Wykonawca posiada minimum wykształcenie wyższe oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie może być krótsze niż 2 lat - Oświadczenie do uzupełnienia w formularzu oferty, oraz posiada minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych – Oświadczenie do uzupełnienia w formularzu oferty.
2.Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz szczegółowy program szkolenia.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na Formularzu wg wzoru
2. Oświadczenie Wykonawcy podpisane przez osobą uprawnioną do reprezentacji
3. CV trenera/trenerów prowadzących szkolenia
4. Szczegółowy program szkolenia

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
1/W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)
2/W drugiej kolejności:
a)Cena usługi brutto za 1 grupę szkoleniową – max 60 pkt
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
„C” = Cmin / Cbad x 60 pkt. gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
„C” – przyznane oferentowi punkty

b)Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wymienionej tematyki dla osób dorosłych w ciągu ostatnich 2 lat „J” – max 40 pkt
Przedziały punktowe: Liczba punktów
-poniżej 10 szkoleń: 10 pkt
-11-20 szkoleń: 20 pkt
-21-30 szkoleń: 30 pkt
-powyżej 31 szkoleń: 40 pkt
Maksymalna ilość punktów: 40 pkt

Punkty otrzymane w danym kryterium przez daną ofertę zostaną do siebie dodane, wynik będzie sumą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J” w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T110/18-00
Liczba wyświetleń: 513