Strona główna
Logo unii europejskiej

NR 8/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Numer ogłoszenia

1165482

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 22.02.2019 r. do godziny 12:00 na adres – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Beethovena 1-2, pokój 25, 58-300 Wałbrzych – (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu,
ul. Beethovena 1-2, pokój 25, 58-300 Wałbrzych

…i opatrzonej opisem:

Zapytanie ofertowe NR 8/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP
w ramach projektu „Akcja Reintegracja II”

…oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Maląg

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(74) 665 11 11

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa zapewnienia noclegu, przygotowania i dystrybucji posiłków, przygotowania przerw kawowych i zapewnienia sali szkoleniowej dla 19 osób w ramach projektu „Akcja Reintegracja II”. Wstępnie zaplanowano świadczenie usługi w okresie
07-10.03.2019 r. tj. czwartek - niedziela.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Realizacja zamówienia na terenie jednego z wymienionych powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego lub ząbkowickiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie 3 noclegów, przygotowanie i dystrybucja posiłków (3 śniadania, 4 obiady i 3 kolacje), przygotowanie 4 przerw kawowych oraz zapewnienie sali szkoleniowej dla 19 osób w ramach projektu „Akcja Reintegracja II” w trakcie czterech dni szkolenia.

Przedmiot zamówienia

Usługa zapewnienia noclegu, przygotowania i dystrybucji posiłków, przygotowania przerw kawowych i zapewnienia sali szkoleniowej dla 19 osób w ramach projektu „Akcja Reintegracja II”. Wstępnie zaplanowano świadczenie usługi w okresie
07-10.03.2019 r. tj. czwartek - niedziela, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

Kod CPV

55120000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Wstepny termin realizacji usługi: 07-10.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Do oceny zostaną dopuszczone wyłącznie oferty kompletne (zawierające wszelkie wymagane załączniki i podpisy), które nie zostały odrzucone oraz, które nie przedstawiają rażąco niskiej ceny wykonania usługi.
2. W przypadku niejasności związanych ze złożoną ofertą wpływających na możliwość obiektywnej oceny, Zamawiający:
a) może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych dokumentów,
w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od chwili przekazania informacji
o konieczności uzupełnienia, w przypadku nie wywiązania się z konieczności uzupełnienia lub nie dotrzymaniu wskazanego terminu oferta zostanie odrzucona;
b) może przeprowadzić wizytę na miejscu monitorującą spełnienie kryteriów przez oferenta.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta
K1 - Cena usługi [C] 80% 80 pkt
K2 – Kryterium Społeczne 20% 20 pkt
5. Zasady oceny kryterium:
1. K1 - Cena 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80,00 pkt), Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x80
K1 - liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin - cena najniższa za usługę
C - cena za usługę badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Cena usługi to całkowita koszt usługi, wyrażony w walucie PLN, jaki zobowiązany będzie ponieść Zamawiający w przypadku wyboru oferty.
2. K2- Kryterium Społeczne 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt), Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty przyznawane są w sytuacji kiedy Oferent jest Podmiotem Ekonomii Społecznej (PES)
wg definicji zawartej w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. Wzór oświadczenia o spełnieniu kryterium społecznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Łącznie możliwych do uzyskania jest 100,00 pkt (100%) Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez oferentów za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyskała punkty przy ocenie kryterium 2 (K2),
w przypadku kiedy oceny kryterium K2 będą również takie same najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona najwcześniej z ofert, które otrzymały taką samą liczbę punktów (najwyższe)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "EDUKACJA I ROZWÓJ"

Adres

57-362 Kłodzko

dolnośląskie , kłodzki

Numer telefonu

746471020

Fax

746651111

NIP

8831773281

Tytuł projektu

Akcja-Reintegracja II

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0026/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hotel ABIS Lewental, Piechowicz, Wdowiak Spółka Jawna
Ul. Strażacka 28,
57-500 Bystrzyca Kłodzka.
Data wpłynięcia oferty: 22.02.2019r.
cena za usługę: 9705,00 zł
Liczba wyświetleń: 165