Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 001/2019 na dostawę i montaż nowej maszyny offsetowej drukującej w technologii UV i LED UV.

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2019

Numer ogłoszenia

1165435

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 13.02.2019 r. dokonano zmiany terminu realizacji zamówienia z 31.10.2019 na 20.12.2019 r.
W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do 20.03.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Wersja papierowa powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazujący na zawartość (np. „Oferta na dostawę i montaż nowej maszyny offsetowej drukującej w technologii UV i LED UV.”) w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Mellow Sp. z o.o.
ul. Zawiła 61
30-390 Kraków

Oferta może zostać dostarczona wyłącznie w jeden z poniższych sposobów:
1. osobiście,
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
3. za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Oferty będą przyjmowane do godziny 15:00 dnia 20/03/2019 roku (decyduje godzina i data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Lisowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej maszyny offsetowej drukującej w technologii UV i LED UV – zwanej dalej Przedmiotem Dostawy.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności instalację oraz wszelkie związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz przeszkolenie w druku w technologii UV i LED UV.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż nowej maszyny offsetowej drukującej w technologii UV i LED UV.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny offsetowej drukującej w technologii UV i LED UV.

Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Zamówienia:
• maksymalny format papieru nie mniejszy niż 530 x 750 [mm],
• minimalny format papieru nie większy niż 300 x 350 [mm],
• maksymalny format zadruku nie mniejszy niż 510 x 740 [mm],
• maksymalna grubość materiału do zadruku nie mniejsza niż 0,4 [mm],
• minimalna grubość materiału do zadruku nie większa niż 0,08 [mm],
• maksymalna wydajność (druk jednostronny) dla 7 zespołów drukujących nie mniejsza niż 15 000 [ark./h],
• możliwość druku farbami UV i LED UV,
• możliwość druku na folii i plastiku,
• możliwości tworzenia protokołów z pomiarów nafarbienia,
• automatyka wymiany form drukowych,
• możliwość lakierowania lakierem UV i LED UV,
• dwa wałki rastrowe do nakładania lakieru,
• automatyczna regulacja nafarbienia inline,
• automatyczna regulacja pasowania na wszystkich zespołach jednocześnie,
• podwyższone i wydłużone wykładanie,
• system odprowadzania mgły farbowej,
• 4 lampy UV z możliwością instalacji na wykładaniu i po dowolnym zespole drukującym,
• 1 lampa LED UV z możliwością instalacji na wykładaniu i po dwóch wybranych zespołach drukujących,
• system do nakładania folii metalizowanej na zimno,
• bezdotykowe naprężenie wstęgi folii w systemie nakładania folii metalizowanej na zimno,
• oprogramowanie do optymalizacji zużycia folii,
• minimalna szerokość folii nie większa niż 50 mm,
• spektrofotometr zintegrowanym z sterowaniem maszyny,
• system pomiaru zużycia energii.

Dodatkowe wymagania:
• minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące,
• diagnostyka online poprzez autoryzowany personel serwisowy 24h/12 mies.,
• oznakowanie Unii Europejskiej CE,
• autoryzowany serwis na terenie Polski.

Kod CPV

42991210-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie offsetowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 20.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować pełnym wyposażeniem technicznym umożliwiającym wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTY, KTÓRE:
a) zostały przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w akapicie „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY” niniejszego zapytania ofertowego,
b) są niekompletne - nie zawierają wszystkich wymaganych od oferenta dokumentów opisanych w punkcie „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” niniejszego zapytania ofertowego ,
c) mają krótszy niż wymagany niniejszym zapytaniem ofertowym okres związania oferenta tą ofertą,
d) złożone zostały po terminie składania ofert,
e) została podpisana przez osoby nieupoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego).

Oferta odrzucona albo złożona przez oferenta uprzednio wykluczonego z postępowania nie podlega ocenie.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim – pismem maszynowym lub komputerowym.
2) Okres związania Oferenta ofertą nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty sporządzenia oferty.
3) Oferta musi zawierać minimum następujące informacje:
a. dane oferenta;
b. datę sporządzenia oferty;
c. określenie terminu ważności oferty;
d. określenie ceny netto i brutto;
e. opis parametrów technicznych;
f. określenie terminu realizacji zamówienia;
g. określenie okresu, na jaki udzielana jest gwarancja.
4) Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym). W przypadku Oferentów z zagranicy, należy załączyć dokument rejestrowy Firmy (wersja oryginalna i tłumaczenie na język polski).

ZASTRZEŻENIA
1. Oferty częściowe są wykluczone.
2. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze.
3. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi oferentom.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do rozpoczęcia negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
3.Dokument rejestrowy firmy wraz z tłumaczeniem na język polski – dotyczy oferentów z zagranicy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Oceny ofert dokona Komisja ds. wyboru dostawcy powołana przez Zarząd Firmy.

Ocena ofert będzie dwuetapowa:

Etap I – Ocena zgodności zapisów oferty z minimalnymi wymaganiami dla przedmiotu dostawy
Kryteria:
1 – przedmiot dostawy spełnia wszystkie (bez wyjątku) minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy
0 – przedmiot dostawy nie spełnia przynajmniej jednego z minimalnych wymagań technicznych dla przedmiotu dostawy

Ocena spełniania minimalnych wymagań technicznych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o dane zamieszczone w Załączniku nr 1 Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

Do Etapu II oceny przechodzą wyłącznie oferty, które w etapie I otrzymały ocenę 1.

Etap II – Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o sumę uzyskanych punktów w poniższych kryteriach szczegółowych.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Parametry techniczne – do 60 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za spełnienie kryteriów w stopniu lepszym niż określony w minimalnych wymaganiach technicznych:

1) Maksymalna grubość materiału do zadruku [mm] – do 20 punktów:
• 0,8 i więcej – 20 pkt.
• od 0,6 do 0,7 – 10 pkt.
• od 0,4 do 0,5 – 0 pkt.

2) Minimalna grubość materiału do zadruku [mm] – do 20 punktów:
• 0,04 i mniej – 20 pkt.
• od 0,06 do 0,05 – 10 pkt.
• od 0,08 do 0,07 – 0 pkt.

3) Maksymalna wydajność druku jednostronnego z jednoczesnym nakładaniem folii [ark./h] – do 20 punktów:
• 18000 i więcej – 20 pkt.
• od 17000 do 17999 – 10 pkt.
• od 15000 do 16999 – 0 pkt.

2. Cena – do 40 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*40
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie przez dwóch oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą z punktu widzenia ochrony środowiska.


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem portalu „Baza konkurencyjności”.

Wykluczenia

ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCĘ, KTÓRY:
I. jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
II. w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządził Zamawiającemu szkodę lub był/jest z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym;
III. złożył w związku z zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MELLOW SP. Z O.O.

Adres

Zawiła 61

30-390 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

123974900

Fax

123974902

NIP

6762198713

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie Mellow w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów poligraficznych.

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0008/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. KG
Adres: Friedrich-List-Str.47
D-01445 Radebeul
Republika Federalna Niemiec
data wpłynięcia oferty: 15.03.2019 r.
cena: 1 890 000,00 EURO netto
Liczba wyświetleń: 230