Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych oraz pikników naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019

Numer ogłoszenia

1165429

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Oferta powinna być podpisana czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z pieczątką imienną, a także parafowana przez Wykonawcę na każdej stronie. Dokumenty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

15. SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony oferty.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.
3. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone datą, podpisem osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta powinna zawierać:
• cenę brutto;
• termin wykonania zamówienia;
• termin związania ofertą,
• zobowiązanie w przypadku wyboru oferty do podpisania umowy,
• oświadczenie o przyjęciu warunków ,
7. dokumenty zgodnie z rozdziałem X
8. Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do 28.02.2019 r. do godz. 9.00 (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską), pisemnie lub w formie elektronicznej na adres (e- mailem) sp.wilczkowo@wp.pl na załączonym formularzu ofertowym.

pt. Organizacja i przeprowadzenia wyjazdów edukacyjnych oraz pikników naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
Nr RPWM.02.02.01-28-0086/17

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sp.wilczkowo@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Hernat - Kierownik Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89-616-55-24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych oraz pikników naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Wilczkowie.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą część.

CZĘŚĆ I - WYJAZDY EDUKACYJNE Termin realizacji
1 Wyjazd jednodniowy dla grupy 58 uczniów wraz z 4 opiekunami do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku. marzec 2019.
2 Wyjazd czterodniowy dla 65 uczniów wraz z 2 opiekunami do Parku Nauki w Krasiejewie. maj 2019
3 Organizacja wyjazdu edukacyjnego do zakładów pracy dla 10 uczniów wraz z 1 opiekunem. maj 2019
4 Organizacja wyjazdu edukacyjnego do zakładów pracy dla 10 uczniów wraz z 1 opiekunem. maj 2019
5 Wyjazd językowy 3-dniowy dla 39 uczniów wraz z 2 opiekunami. czerwiec 2019
6 Wyjazd jednodniowy dla 66 uczniów wraz z 4 opiekunami do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.. maj 2020r

CZĘŚĆ II - ORGANIZACJA PIKNIKÓW NAUKOWYCH Termin realizacji
1 Organizacja pikniku naukowego dla grupy 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. maj 2019

2 Organizacja pikniku naukowego dla grupy 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. czerwiec 2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: lidzbarski Miejscowość: Wilczkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych oraz pikników naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt.
„Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PIKNIKÓW NAUKOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWIE
realizowanych w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” według załączonej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r.

CZĘŚĆ I - WYJAZDY EDUKACYJNE Termin realizacji
1 Wyjazd jednodniowy dla grupy 58 uczniów wraz z 4 opiekunami do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku. marzec 2019.
2 Wyjazd czterodniowy dla 65 uczniów wraz z 2 opiekunami do Parku Nauki w Krasiejewie. maj 2019
3 Organizacja wyjazdu edukacyjnego do zakładów pracy dla 10 uczniów wraz z 1 opiekunem. maj 2019
4 Organizacja wyjazdu edukacyjnego do zakładów pracy dla 10 uczniów wraz z 1 opiekunem. maj 2019
5 Wyjazd językowy 3-dniowy dla 39 uczniów wraz z 2 opiekunami. czerwiec 2019
6 Wyjazd jednodniowy dla 66 uczniów wraz z 4 opiekunami do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. maj 2020r

CZĘŚĆ II - ORGANIZACJA PIKNIKÓW NAUKOWYCH Termin realizacji
1 Organizacja pikniku naukowego dla grupy 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. maj 2019
2 Organizacja pikniku naukowego dla grupy 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. czerwiec 2020

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty:
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Przewidywany termin świadczenia usługi:
CZĘŚĆ I - WYJAZDY EDUKACYJNE
1 Wyjazd jednodniowy dla grupy 58 uczniów wraz z 4 opiekunami do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku. marzec 2019.
2 Wyjazd czterodniowy dla 65 uczniów wraz z 2 opiekunami do Parku Nauki w Krasiejewie. maj 2019
3 Organizacja wyjazdu edukacyjnego do zakładów pracy dla 10 uczniów wraz z 1 opiekunem. maj 2019
4 Organizacja wyjazdu edukacyjnego do zakładów pracy dla 10 uczniów wraz z 1 opiekunem. maj 2019
5 Wyjazd językowy 3-dniowy dla 39 uczniów wraz z 2 opiekunami. czerwiec 2019
6 Wyjazd jednodniowy dla 66 uczniów wraz z 4 opiekunami do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.. maj 2020r

CZĘŚĆ II - ORGANIZACJA PIKNIKÓW NAUKOWYCH Termin realizacji
1 Organizacja pikniku naukowego dla grupy 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. maj 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane
za akceptację treści zapytania.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) kosztorys (załącznik nr 4)

Wiedza i doświadczenie

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane
za akceptację treści zapytania.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) kosztorys (załącznik nr 4)

Potencjał techniczny

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane
za akceptację treści zapytania.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) kosztorys (załącznik nr 4)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane
za akceptację treści zapytania.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) kosztorys (załącznik nr 4)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane
za akceptację treści zapytania.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) kosztorys (załącznik nr 4)

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 5 wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) Kserokopii dokumentów poświadczających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisem w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z zapisem w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. KRYTERIA OCENY

KRYTERIUM 1-K1 - CENA 100 %
Cena powinna być obliczona jak iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby osób uczestniczących w wyjazdach edukacyjnych lub piknikach naukowych.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Kryterium 1 - Cena 100 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 100,00 pkt),
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
C min – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
OCENA OFERT:
1) Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty.
2) Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
4) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Wykluczenia

Nie dotyczy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA LUBOMINO

Adres

Kopernika 7

11-135 Lubomino

warmińsko-mazurskie , lidzbarski

Numer telefonu

895324450

Fax

895324451

NIP

7431991269

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie

Numer projektu

RPWM.02.02.01-28-0086/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I –Wyjazdy edukacyjne-Wykonawca:F.U. „KA-REN” Katarzyna Dutka-Piwowar, ul. Zdrojowa 45 A, 33-350 Piwniczna-Zdrój,
77 680,00 zł, data wpływu oferty 27.02.2019 r. godz.14.46
CZĘŚĆ II- Pikniki naukowe-Wykonawca:F.U. „KA-REN” Katarzyna Dutka-Piwowar, ul. Zdrojowa 45 A, 33-350 Piwniczna-Zdrój,
15 576,00 zł, data wpływu oferty 27.02.2019 r. godz.14.46
Liczba wyświetleń: 187