Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na przeprowadzenie badań fokusowych modelu koncepcyjnego narzędzia IT

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1165423

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiającym jest partner projektu:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
NIP: 118-01-97-245; REGON: 011947981

1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz ze wszystkimi wskazanymi w Formularzu Ofertowym załącznikami.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty przesłany na adres e-mail: mkaczma1@swps.edu.pl z wyraźnym oznaczeniem w temacie e-maila “OFERTA” i z podaniem nazwy zamówienia wskazanej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
a) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nie oznakowania Oferty zgodnie z wymaganiami niniejszych. Oferta w formie elektronicznej powinna zawierać pliki w jednym z formatów: PDF (Formularz ofertowy - skan), MS Word 2013, MS Excel 2013, MS Project 2010 - umożliwiające przeszukiwanie dokumentów.
b) Zamawiający akceptuje pliki w formacie PDF i JPG, MS Word 2013, MS Excel 2013, MS Project 2010 w tym spakowane w archiwum ZIP. Oferty złożone w postaci pliku zapisanego w innym niż wskazany formacie, niemożliwym do odczytu przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
c) Wielkość wiadomości e-mail z Ofertą nie powinna przekraczać 25 MB.
d) Brak zastosowania wskazanych w lit. b) i c) powyżej reguł odnoszących się do sposobu przesyłania Oferty, skutkujący nieskutecznym przesłaniem Oferty do Zamawiającego w wymaganym terminie, skutkować będzie pozostawieniem Oferty bez rozpatrzenia.
e) Oferta powinna zostać złożona w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym w Bazie Konkurencyjności. Decyduje data odebrania oferty na serwerze Zamawiającego.
4. Treść Oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
5. Wykonawca może zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca może wycofać ofertę przed rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.
7. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostaje odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze formularza załączonego do Zapytania ofertowego.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca składając ofertę może dokonać zastrzeżenia, że nie zezwala na udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozostałym uczestnikom postępowania. W tym celu należy podać strony oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oddzielić je od części jawnej oferty.
11. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
12. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie projektu: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/18085-opracowanie-i-upowszechnienie-narzedzi-diagnostycznych-do-oceny-zdolnosci-poznawczych-dzieci-i-mlodziezy)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mkaczma1@swps.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 694 466

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego badań fokusowych modelu koncepcyjnego narzędzia IT z udziałem przedstawicieli grup docelowych.

Zamówienie zostało podzielone ze względu na brak możliwości określenia, w chwili obecnej, dokładnego czasu i zakresu całego zamówienia. Kolejne podobne zapytania zostaną zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w odrębnych postępowaniach ofertowych, kiedy możliwe będzie określenie dokładnych parametrów zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie badań fokusowych modelu koncepcyjnego narzędzia IT z udziałem przedstawicieli grup docelowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań fokusowych modelu koncepcyjnego narzędzia IT z udziałem przedstawicieli grup docelowych dla SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Zakłada się, że w badaniach fokusowych wezmą udział przedstawiciele grup docelowych, które będą stosowały opracowane w ramach projektu narzędzia diagnostyczne. Przez przedstawicieli grup docelowych zleceniodawca rozumie nauczycieli, pedagogów i psychologów zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Całkowita liczba osób biorących udział w badaniu powinna wynieść nie mniej niż 30 osób, przy czym Zleceniodawca oczekuje, że w badaniu weźmie udział co najmniej 15 psychologów. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu muszą być obecnie zatrudnione w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Zleceniodawca oczekuje od Zleceniobiorcy, że badanie zostanie zrealizowane w co najmniej 3 grupach fokusowych. Badanie powinno się odbyć w co najmniej dwóch lokalizacjach (miejscowościach). Zakłada się, że każdy z wywiadów grupowych będzie trwał nie krócej niż 3 godziny.
Zadaniem Zleceniobiorcy/Wykonawcy będzie:
1) zapewnienie odpowiedniego do rodzaju badania miejsca, w którym zostaną przeprowadzone badania,
2) zrekrutowanie osób badanych, w tym gratyfikacja uczestników za udział w badaniu, o ile Zleceniobiorca uzna to za konieczne; 3) opracowanie scenariusza badania, który powinien zostać zaakceptowany przez Zleceniodawcę przed rozpoczęciem badań;
4) przeprowadzenie badań fokusowych z udziałem co najmniej 30 osób, w co najmniej 3 grupach, pod nadzorem co najmniej jednego doświadczonego badacza jakościowego;
5) zarejestrowanie przebiegu badania (audiovideo);
6) przygotowanie raportu końcowego z badań zawierającego opis przebiegu wywiadów grupowych (fokusów) oraz wniosków z nich wynikających.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 15 marca 2019 roku.
Za termin wykonania umowy uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert Wykonawców, którzy nie wykażą, że: spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia (wymienione w sekcji wiedza i doświadczenie)
- dysponują zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia oraz odpowiednim potencjałem merytorycznym,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
- nie są w stanie likwidacji lub upadłości i nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia wniosku o ich upadłość, jak również nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie naprawcze i egzekucyjne,
- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Wykonawcy zlecenia oczekuje się:
- co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań focusowych (tj. zogniskowanych wywiadów grupowych);
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowanych co najmniej 12 grup przeprowadzonych w tej metodologii;
- w ostatnich 2 latach zrealizowania co najmniej jednego zlecenia na badania jakościowe z pracownikami oświaty (np. pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznymi, nauczycielami)
- w ostatnich 2 latach zrealizowania co najmniej jednego zlecenia na badania jakościowe polegające na badaniu wdrażanego rozwiązania IT

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia wniosku o jego upadłość, jak również nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie naprawcze i egzekucyjne.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający może zmienić warunki niniejszego postępowania w całości lub w części przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona również na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 3.

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie oferenta będą wymagane przed podpisaniem umowy od wybranego wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena oferty za całość zamówienia, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT (cena netto, stawka podatku VAT, wartość podatku VAT oraz cena brutto).
Otwarcie ofert ma charakter niejawny.
1. Podstawą wyboru oferty będzie łączna cena zamówienia brutto z formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocenie względem tego kryterium będą podlegały jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oceny złożonych ofert dokona 2-osobowa komisja powołana przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że w wyniku oceny ofert, co najmniej 2 oferty opiewają na tą samą kwotę, to wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych ofert cenowych (w stosunku do pierwotnej oferty możliwa jest tylko zmiana ceny; oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej niż oferta pierwotna).
4. W przypadku, gdy zaproponowana przez wybranego Wykonawcę cena brutto za całość zamówienia przewyższa kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający przeprowadzi z wybranym Wykonawcą negocjacje dotyczące ceny, w wyznaczonym miejscu i terminie.
5. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 4 do Formularza Ofertowego.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) została złożona przez osobę nieuprawnioną,
b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę,
e) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
f) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej i/lub rachunkowej w treści oferty,
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na zasadach określonych w pkt 17 niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty. W ramach składanych wyjaśnień lub uzupełniania braków formalnych niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty lub dokonywanie zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem dot. uprawnienia do poprawy w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
8. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Adres

Górczewska 8

01-180 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222417100

Fax

222417111

NIP

5250008695

Tytuł projektu

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-9002/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-9002/17.
Zamawiającym jest partner projektu:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
NIP: 118-01-97-245, REGON: 011947981
Nr 95 w ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez MNiSW

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ze względu na odstąpienie od podpisania umowy pierwotnie wyłonionej firmy tj. Biura Badań Społecznych Question Mark Wybrano Wykonawcę:
The Insiders Anna Polańska
ul. Białobrzeska 15/59,
02-370 Warszawa,
NIP 5212948031
Data wpłynięcia oferty: 18.02.2019 r.
Cena oferty: 25 830,00 PLN (brutto)
21 000,00 PLN (netto)
Cena oferty po negocjacji: 25 215,00 PLN (brutto)
20 500,00 PLN (netto)
Liczba wyświetleń: 146