Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/5.4/2019 dotyczące usługi trenerskiej w zakresie prowadzenia kursu Terapia Obrzękowa

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1165411

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji należy złożyć osobiście, na adres mail lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Sylwia Paszkiewicz-Zielińska
Ulica: Stanisława Herbsta 4, Warszawa 02-784
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
4. Prawidłowo sporządzona oferta zawiera:
• Formularz ofertowy z załącznikami.
• Dokument rejestrowy CEIDG lub KRS (jeśli dotyczy)
5. Termin składania ofert od 08.02.2019r. do 15.02.2019 r. do godz. 23:59.
6. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do zamawiającego!
7. Zamawiający nie odsyła otrzymanych ofert.
8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kursy.unijne@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Zieliński – Koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

698982981

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenerskiej w zakresie kursu "Terapia Obrzękowa" dla uczestników w ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 1 szkolenia dla grupy liczącej 16 osób.
Łącznie zaplanowane są 64 godziny zajęć dla danej grupy uczestników szkolenia.
Miejsce realizacji szkolenia: Warszawa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenera do poprowadzenia kursu "Terapia Obrzękowa" w ramach projektu ”Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskiej w zakresie tematyki terapii obrzękowej.
Zakres tematyki powinien obejmować (Evidence Based Training):
Anatomia, budowa i funkcja naczyń limfatycznych,
- Budowa kapilara krwi,
- Przesięk - fizjopatologia przesięku, terapia,
- Wysięk - fizjopatologia wysięku, terapia,
- Obrzęk limfatyczny - fizjopatologia obrzęku, terapia,
- Celowość oraz metodyka wykonywania wielowarstwowego bandażowania kończyn z obrzękiem
Zakres treści praktycznej:
- Zapoznanie się z podstawowymi technikami drenażu poszczególnych części ciała,
- Bandażowanie kończyny górnej i dolnej.
Uczestnikami szkoleń będą osoby innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujące zawód Fizjoterapeuty.
Szkolenie odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, po 8 godzin dziennie, od 9.00 do 17.00.
Łączna planowana ilość godzin szkolenia wynosi 64 godziny.
W trakcie zajęć zaplanowane są przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.
Czas i miejsce realizacji usługi: województwo mazowieckie, miejscowość Warszawa od października 2018 roku do grudnia 2018 roku.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usługi przewidziany jest od lutego 2019 roku do sierpnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanej usługi szkoleniowej
2. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie tematycznym szkolenia przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, na które zostanie złożona oferta. Przedstawią zgodny z opisem przedmiotu zamówienia program i harmonogram szkolenia.
Program uwzględnia minimum: tytuł szkolenia, liczbę godzin, tematykę zajęć, wykładowcę, cele szkolenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający zapewnia odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. salę
szkoleniową do przeprowadzenia zajęć wyposażoną w niezbędny do realizacji szkolenia sprzęt i pomoce
dydaktyczne, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanej usługi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług.

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
1. Zleceniodawca przedmiotową umową wprowadza możliwość kary umownej w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem; kary naliczane będą proporcjonalnie.
a) Za realizację usługi w inny niż zaplanowany w harmonogramie dzień/miejsce, naliczana będzie kara w wysokości 100% wartości usługi danego dnia (nie więcej niż 100%);
2. Przewidujące karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; kary naliczane będą proporcjonalnie. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
3. Po każdym zrealizowanym szkoleniu, właściwa realizacja usługi będzie potwierdzana protokołem podpisanym przez Zleceniodawcę. Za właściwą realizację uznaje się zrealizowania usługi na podstawie oceny wynikającej z ankiet badających wsparcie na poziomie 3 lub wyższym (w 6-stopniowej skali). Ankieta wypełniana będzie przez uczestników po zakończonym szkoleniu. Zamawiający może podjąć dodatkowe środki badające faktyczny stan świadczonych usług po zgłoszeniu osoby prowadzącej zajęcia (trenera szkolenia zawodowego) lub minimum 3 uczestników danego szkolenia.
a) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
II. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
IV. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
V. W ramach realizowanej umowy dopuszczalne będą płatności zaliczkowe lub częściowe.
VI. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
VII. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po obustronnej akceptacji stron.
Umowa może zostać zaktualizowana pod kątem:
* terminu i harmonogramu realizacji umowy;
* ostatecznej łącznej kwoty umowy;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów na który składa się:
- Formularz ofertowy zał. nr 1
- Aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy- jeśli dotyczy)
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych – zał. Nr 2
- Oświadczenie dotyczące wykazu przeprowadzonych godzin szkoleń/wykładowych z zakresu tematu kursu, ,
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- CV trenera i/lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań
- Program i harmonogram szkolenia do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie
1) łącznej ceny (wartości brutto) wykonania zamówienia
2) doświadczenia Wykonawcy
3) dorobku naukowego
Cena będzie stanowiła 60% badanej Oferty, 20% będzie stanowiło doświadczenie Wykonawcy, a pozostałe
20% będzie stanowiło dorobek naukowy
Doświadczenie Wykonawcy będzie oceniane na podstawie łącznej liczby wykazanych w Załączniku nr 3
godzin realizacji szkoleń/wykładów w tematyce zbieżnej z tematyką kursu, będącego przedmiotem
postępowania.
Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę obejmującą wykonanie zamówienia otrzyma 60 pkt.,
natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Cena brutto Oferty najtańszej
C = Cena Oferty badanej x 100 pkt x 60%
2) Doświadczenie (D) – 20%
Wykonawca, który wykaże największą liczbę zrealizowanych godzin szkoleń/wykładów, otrzyma 20 pkt.,
natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Maksymalna wykazana w ofertach liczba godzin
D= Liczba zrealizowanych godzin w ofercie badanej x 100 pkt x 20%
3) Dorobek naukowy (N) – 20%
Wykonawca, który wykaże swój dorobek naukowy w zakresie badań, publikacji, opracowań naukowych, itp.,
otrzyma dodatkowe 20 pkt.
Kompetencje trenera, który weźmie udział w realizacji zamówienia oceniane będą wg. Schematu:
Dodatkowe kursy/szkolenia - certyfikat 2 pkt.
Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni na kier. Fizjoterapia (pokrewne)
- stopień lub tytuł naukowy
dr/dr inż. 3 pkt.
dr hab. 5 pkt.
prof. 5 pkt.
Badania własne / prace naukowe /opracowania / publikacje w tematyce objętej szkoleniem - 5 pkt.
Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP = C + D + N
SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy,
N – liczba punktów uzyskanych w kryterium dorobek naukowy Wykonawcy
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o
wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej.

Wykluczenia

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba powiązania kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWE KINEZIO SYLWIA PASZKIEWICZ-ZIELIŃSKA

Adres

Stanisława Herbsta 4

02-784 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

513010644

NIP

7742811996

Tytuł projektu

Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0114/16-00
Liczba wyświetleń: 172